«Чор­но­брив­це­вий про­стір» га­зе­ти «День»

Як уНа­гу єви­чах пе­ре­да­ва­ли одну зі скла­до­вих «скринь­ки скар­бів»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ми­ко­ла ГРИЦЕНКО, пре­зи­дент Бла­го­дій­но­го фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День»

Вам по­до­ба­є­ться ця ідея ? Як ві­до­мо, «День» до сво­го 20-річ­чя ви­го­то­вив ори­гі­наль­ні скринь­ки зі «скар­ба­ми», на­бу­ти­ми га­зе­тою: ли­стів­ка­ми-ре­про­ду­кці­я­ми кра­щих фо­то­гра­фійМі­жна­ро­дних ви­ста­вок, ка­ри­ка­ту­ра­ми Ана­то­лія Ка­зан­сько­го, ма­люн­ка­ми, об­кла­дин­ка­ми «Мар­шру­ту №1» і зна­ко­ви­ми сто­рін­ка­ми га­зе­ти «День». До цих скри­ньок уві­йшли та­кож мі­ні-моль­берт та «олі­вець з ко­ро­ною». Ро­дзин­кою скар­бу є мі­ше­чок з на­сі­н­ням чор­но­брив­ців уро­жаю ни­ні­шньо­го, юві­лей­но­го ро­ку І. Фран­ка (160-річ­чя від Дня на­ро­дже­н­ня ве­ли­ко­го укра­їн­сько­го ми­тця сло­ва). Під­трим­ку в ре­а­лі­за­ції ці­єї ідеї на­да­ли ви­дав­ни­чий­дім «АДЕФ-Укра­ї­на» та акти­віс­тка Бла­го­дій­но­го фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День», де­пу­тат Ки­їв­ра­ди Ган­на Сви­ри­ден­ко.

До сло­ва — з пер­ши­ми ек­зем­пля­ра­ми скри­ньок (із пер­шим сти­глим на­сі­н­ням чор­но­брив­ців) уже по­зна­йо­ми­ли­ся уча­сни­ки Фо­ру­му ви­дав­ців у Льво­ві, але то­ді сти­глих зер­нят бу­ло ще обмаль. І ось на­ре­шті ми ді­жда­ли­ся пов­но­сти­гло­сті чор­но­брив­ців на са­ди­бі Іва­на Фран­ка в се­лі На­гу­є­ви­чах (Дро­го­бич­чи­на, Львів­щи­на). Те­пер — на­сі­н­ня чор­но­брив­ців із На­гу­є­ви­чів ви­ста­чить для всіх! З ве­ли­кою дбай­ли­ві­стю бе­ре­ги­ні са­ди­би-му­зею в На­гу­є­ви­чах зі­бра­ли для цьо­го про­е­кту сти­глі зер­на «Фран­ко­вих чор­но­брив­ців», які, за сло­ва­ми го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня» Ла­ри­си Ів­ши­ної, ма­ють ство­ри­ти ре­аль­ний­енер­ге­ти­чний«чор­но­брив­це­вий, фран­ко­вий про­стір» в Укра­ї­ні йза її ме­жа­ми.

Оре­ста РЕЗЕКУЛОВА,

в. о. ди­ре­кто­ра Дер­жав­но­го істо­ри­ко­куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка «На­гу­є­ви­чі»:

— Те, що здій­сни­ла га­зе­та «День», зро­бив­ши щи­ру люд­ську акцію «чор­но­брив­це­вий­про­стір Фран­ка», за­слу­го­вує на справ­жню по­ша­ну. Я коли ді­зна­ла­ся, у ме­не аж сер­це за­ще­мі­ло від те­пла і вдя­чно­сті, адже чор­но­брив­ці з Ба­тьків­щи­ни Іва­на Фран­ка на­сту­пно­го ро­ку за­цві­туть по всійУкра­ї­ні, а мо­же, йза її ме­жа­ми, адже га­зе­ту «День», знаю, чи­та­ють ан­глій­ською за кор­до­ном. Ни­ні­шній­рік Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни ого­ло­ше­но Ро­ком Іва­на Фран­ка, з огля­ду на 160-ту рі­чни­цю від Дня на­ро­дже­н­ня ве­ли­ко­го фі­ло­со­фа й по­е­та. Ва­ша не­зви­чай­на акція є одні­єю з най­щи­рі­ших і ду­же не­спо­ді­ва­ною...

До то­го ж, ни­ні­шньо­го ро­ку вро­жай­чор­но­брив­ців про­сто ди­во­ви­жний! Во­ни, як ні­ко­ли, так со­ко­ви­то йгар­но цві­ли на­си­че­ним по­ма­ран­че­вим ко­льо­ром! Ші­стнад­цять ро­ків ми сі­є­мо тут, на Фран­ко­вій­са­ди­бі, чор­но­брив­ці, але та­ких роз­кі­шних, як ни­ні, ще не бу­ло ні­ко­ли!

Iри­на СОПУТНИЦЬКА,

за­ві­ду­ва­чка Му­зею I. Фран­ка:

— До 160-річ­чя Ка­ме­ня­ра ми оно­ви­ли екс­по­зи­цію му­зею — во­на не за­зна­ва­ла змін упро­довж де­ся­ти ро­ків. Нам при­єм­но, що одним із екс­по­на­тів се­ред по­да­рун­ків му­зею бу­де те­пер і «скринь­ка скар­бів» «Дня». Ви здій­сни­ли вель­ми ва­жли­ву та акту­аль­ну акцію! На­віть з по­гля­ду при­вер­не­н­ня ува­ги до на­ших На­гу­є­ви­чів! Ми не скар­жи­мо­ся на кіль­кість від­ві­ду­ва­чів, але те­пер, пі­сля та­кої ува­ги від га­зе­ти «День», га­даю, їх бу­де ще біль­ше.

Ма­рія ШУТКО,

стар­ший на­у­ко­вий пра­ців­ник Му­зею I. Фран­ка:

— До ни­ні­шньо­го юві­лею ми ви­пу­сти­ли Пам’ятну ме­даль Іва­на Фран­ка. Це ко­пія ті­єї ме­да­лі, яку ви­кар­бу­ва­ли до йо­го сто­рі­чно­го юві­лею, який­ві­д­зна­чав­ся за ухва­лою Все­сві­тньої ра­ди ми­ру. З гор­ді­стю пе­ре­да­є­мо її для ре­да­кції «Дня». А ще цьо­го лі­та ми про­ве­ли в му­зеї май­стер-клас із роз­пи­су ста­ро­жи­тніх ву­ли­ків на са­ди­бі по­е­та. Роз­пи­са­ні во­ни учня­ми Пі­дбузь­кої ака­де­мії ми­стецтв... Юні ху­до­жни­ки від­обра­зи­ли рі­зні сю­же­ти й каз­ко­вих ге­ро­їв тво­рів Іва­на Фран­ка. Це так са­мо, як і акція га­зе­ти «День», зро­бле­но ду­же щи­ро, від ду­ші...

*** ...Обмі­няв­шись по­да­рун­ка­ми, я по­вер­тав­ся із На­гу­є­ви­чів із со­лі­дним на­дба­н­ням — дво­ма ко­ши­ка­ми дбай­ли­во зі­бра­но­го на­сі­н­ня чор­но­брив­ців. По­ду­ма­ло­ся, це ж так не­ба­га­то тре­ба для щи­рої, до­брої спра­ви: сві­тлі по­ми­сли, до­брі на­мі­ри та вір­ні одно­дум­ці, се­ред яких (крім пра­ців­ни­ків му­зею) — на­чаль­ник Дро­го­би­цько­го від­ді­лу куль­ту­ри Олег Явод­чик, а ще Ми­ко­ла Кос із Дро­го­би­ча.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО МИКОЛИ КОЦА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.