РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгук на ста­т­тю Ін­ни ЛИХОВИД « Мов­не не­по­ро­зу­мі­н­ня » ( « День » №189 від 20 жов­тня 2016 ро­ку)

А ди­ре­кто­ри про­сто не хо­чуть, бо їм по­трі­бно за­без­пе­чи­ти го­ди­на­ми вчи­те­лів, які за 25 ро­ків так і не спро­мо­гли­ся здо­бу­ти па­ра­лель­но­го фа­ху.

На­ві­що за­ван­та­жу­ва­ти ді­тей без­ко­ри­сни­ми фа­куль­та­ти­ва­ми — не­хай кра­ще ді­ти ви­тра­тять цей час на за­ня­т­тя спор­том чи в гур­тках. Але не ди­ти­на в цен­трі ува­ги шкіль­ної осві­ти, а про­сто без­глу­зда про­гра­ма.

Facebook-ко­ри­сту­вач Angela SAVCHENKO

Ві­дгук на ста­т­тю На­та­лії МАЛІМОН «Жи­ва пра­кти­ка ви­ро­стає з книж­ки...» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Щи­рі ві­та­н­ня. На­сна­ги та на­тхне­н­ня ко­ман­ді га­зе­ти «День» для про­дов­же­н­ня твор­чої, ко­ри­сної та су­спіль­но­го ва­жли­вої спра­ви.

Facebook-ко­ри­сту­вач ProfSunil SHARMA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.