Шлях Укра­ї­ни

По­трі­бна твор­ча вза­є­мо­дія кра­щих пред­став­ни­ків ду­хов­но­го, куль­тур­но­го та еко­но­мі­чно­го про­сто­ру

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

кра­ї­но, Укра­ї­но, рі­дна моя, ма­ти, чо­му ж Те­бе роз­пи­на­ють но­ві ге­ро­стра­ти? Адже ма­ла Ти Бо­г­да­на, ма­ла і Та­ра­са, але ж... ма­ло ша­ну­ва­ла Хри­ста, сво­го Спа­са». Ці ряд­ки при­йшли до ме­не під час роз­ду­мів, чо­му з та­ки­ми тяж­ки­ми ви­про­бу­ва­н­ня­ми до­во­ди­ться сти­ка­тись на­шій дер­жа­ві. І від­по­відь при­йшла са­ма по со­бі: пост­ко­му­ні­сти­чний син­дром ли­це­мір­ства, при­ще­пле­ний ра­дян­ською іде­о­ло­гі­єю укра­їн­цям і на до­да­чу гу­сто за­мі­ша­ний на гло­ба­лі­за­цій­но­му син­дро­мі спо­жи­ва­цтва, ви­явив­ся мі­цним дур­ма­ном для всіх су­спіль­них про­шар­ків но­во­на­ро­дже­ної кра­ї­ни. Ска­ла­му­че­на і збо­лі­ла на­ціо­наль­на ду­ша бу­ла не­спро­мо­жна впу­сти­ти в се­бе сві­тло лю­бо­ві. Лю­бов — то є ру­шій­на си­ла до­бра, не­має лю­бо­ві — про­яв­ля­є­ться зло. І най­жа­хли­ві­шим про­я­вом на­шо­го укра­їн­сько­го зла є вза­є­мо­зни­ще­н­ня на­ми одне одно­го ра­зом зі зни­ще­н­ням се­ре­до­ви­ща, в яко­му ми жи­ве­мо. Тож як на­слі­док, ми ста­ли ду­же хво­рою, ви­ми­ра­ю­чою на­ці­єю. Адже в жа­до­бі осо­би­сто­го зба­га­че­н­ня ми зби­ра­є­мо для про­да­жу вро­жаї, на­си­че­ні отру­то­о­хі­мі­ка­та­ми й ген­но­мо­ди­фі­ко­ва­ни­ми при­ско­рю­ва­ча­ми ро­сту. Пе­ре­ро­бна про­ми­сло­вість, на­при­клад мо­ло­чна, в якій не ви­ста­чає при­ро­дної си­ро­ви­ни, ви­ро­бляє ма­сло, сме­та­ну, си­ри та ін­ші мо­ло­чні про­ду­кти з ве­ли­ким вмі­стом шкі­дли­вих для здо­ров’я ре­чо­вин. Ін­ші га­лу­зі хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті для по­лі­пше­н­ня зов­ні­шньо­го ви­гля­ду, сма­ку та три­ва­ло­сті збе­рі­га­н­ня сво­єї про­ду­кції та­кож до­да­ють до неї шкі­дли­ві для здо­ров’я до­да­тки. Та­ким чи­ном, біль­шість на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни по­стій­но вжи­ває шкі­дли­ві для жи­т­тя їжу та на­пої.

Остан­нім ча­сом за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції по­ві­дом­ля­ють про на­бли­же­н­ня де­фі­ци­ту во­ди. При­чи­на — ма­со­ве ви­ру­бу­ва­н­ня лі­сів, осо­бли­во в Кар­па­тах. На сьо­го­дні Укра­ї­ні бра­кує по­над 10 міль­йо­нів ге­кта­рів лі­су для за­без­пе­че­н­ня нор­маль­ної гі­дро­ди­на­мі­ки ґрун­то­вих вод.

Зе­мель­ні ма­гна­ти, які во­ло­ді­ють со­тня­ми ти­сяч ге­кта­рів зем­лі, для ма­кси­маль­но­го зба­га­че­н­ня не ро­блять сі­во­змі­ни, ви­сна­жу­ють зем­лю енер­го­єм­ни­ми куль­ту­ра­ми ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ка, рі­па­ку то­що й за­тру­ю­ють зем­лю мі­не­раль­ни­ми до­бри­ва­ми та хі­мі­ка­та­ми. Та­ким чи­ном Укра­ї­на втра­чає свої чор­но­зе­ми, різ­ко змен­шу­є­ться в зем­лі гу­мус.

І так са­мо сер­йо­зну за­гро­зу не­се укра­їн­цям ви­ко­ри­ста­н­ня ген­но­мо­ди­фі­ко­ва­но­го на­сі­н­ня.

Це най­ва­жли­ві­ші про­бле­ми, які за­гро­жу­ють не тіль­ки на­шо­му здо­ров’ю, а й жи­т­тю. Ви­рі­ши­ти ці про­бле­ми мо­жна єдиним спосо­бом — зці­ли­ти се­бе Лю­бов’ю. Як?

Пе­ре­хід на біо­ор­га­ні­чне зем­ле­роб­ство, ство­ре­н­ня бан­ку здо­ро­во­го на­сі­н­ня, від­нов­ле­н­ня не­об­хі­дно­го по­го­лів’я ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би для ство­ре­н­ня умов ви­ро­бле­н­ня при­ро­дної еко­ло­гі­чно чи­стої їжі та від­нов­ле­н­ня здо­ров’я зем­лі, лі­со­вих угідь, на­ла­го­дже­н­ня стан­дар­ти­зо­ва­но­го ви­ро­бни­цтва здо­ро­вої хар­чо­вої про­ду­кції мо­жли­ве ли­ше за умо­ви прин­ци­по­во но­во­го су­спіль­но­го устрою, по­бу­до­ва­но­го на усві­дом­лен­ні та ре­аль­но­му до­три­ман­ні Бо­жих і при­ро­дних за­ко­нів, і якщо по­ста­нуть умо­ви для фор­му­ва­н­ня здо­ро­во­го сві­то­гля­ду справ­жньо­го го­спо­да­ря зем­лі. За­мість олі­гар­хів-ма­гна­тів Укра­ї­на по­тре­бує міль­йо­ни са­мо­до­ста­тніх го­спо­да­рів, які, об’єд­ну­ю­чись у вза­є­мо­до­пов­ню­ю­чі ко­опе­ра­ти­ви, за­без­пе­чать Укра­ї­ну та світ здо­ро­вою їжею, а от­же, енер­гі­єю жи­т­тя.

Вхо­дже­н­ня у но­вий су­спіль­ний устрій має роз­по­ча­ти­ся з твор­чої вза­є­мо­дії кра­щих пред­став­ни­ків ду­хов­но­го, куль­тур­но­го та еко­но­мі­чно­го про­сто­ру. Бо ли­ше зав­дя­ки ті­сній вза­є­мо­дії ду­ху, куль­ту­ри і здо­ро­вої еко­но­мі­ки над Укра­ї­ною зій­де сон­це Прав­ди й Лю­бо­ві, яке сво­їм жит­тє­дай­ним сві­тлом при­не­се зці­ле­н­ня як Укра­ї­ні, так і сві­ту.

Бо­г­дан МАКСИМОВИЧ, спів­го­ло­ва Львів­ської фі­лії На­у­ко­во­го то­ва­ри­ства іме­ні Сер­гія По­до­лин­сько­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.