Су­до­ва тя­га­ни­на три­ва­ла 12 ро­ків! I да­лі бу­де...

Den (Ukrainian) - - Куль­ту­ра - Те­тя­на ПО­ЛІ­ЩУК, «День»

За по­зо­вом про­ку­ра­ту­ри мі­ста Ки­є­ва, за­яв­ле­ним в ін­те­ре­сах дер­жа­ви в осо­бі Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни та На­ціо­наль­но­го ху­до­жньо­го му­зею Укра­ї­ни, суд зо­бов’ язав На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни вчи­ни­ти ці дії.

Це рі­ше­н­ня не­о­дно­ра­зо­во пе­ре­гля­да­ло­ся су­да­ми рі­зних ін­стан­цій.

Зокре­ма, 15 кві­тня 2015 ро­ку Ви­щий го­спо­дар­ський суд Укра­ї­ни від­хи­лив ка­са­цій­ну скар­гу «Гра­до­бан­ку» і ко­ле­кцію за­ли­шив у дер­жав­ній вла­сно­сті.

Пі­сля на­бра­н­ня за­кон­ної си­ли рі­ше­н­ня су­ду три­ва­лий час пе­ре­бу­ва­ло на ви­ко­нан­ні в ор­га­нах дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби Мі­ні­стер­ства юсти­ції.

Уні­каль­на ко­ле­кція з кар­тин та пре­дме­тів де­ко­ра­тив­но­при­кла­дно­го ми­сте­цтва вже пе­ре­да­на до На­ціо­наль­но­го ху­до­жньо­го му­зею.

Ко­ле­кція фор­му­ва­ла­ся «Гра­до­бан­ком» з 1991 ро­ку, на­га­дує zaxid. net . У гру­дні 1996 р. ми­сте­цтво­знав­ці ді­йшли ви­снов­ку, що ко­ле­кція кар­тин ко­штує біль­ше $5 млн. То­го ж ро­ку «Гра­до­банк» — у той час один із най­біль­ших бан­ків Укра­ї­ни — збан­кру­ту­вав. Йо­го го­ло­ву Ві­кто­ра Жер­ди­цько­го зви­ну­ва­ти­ли у при­вла­снен­ні гро­шей, які Ні­меч­чи­на ви­ді­ли­ла на ком­пен­са­ції укра­їн­цям — остар­бай­те­рам ча­сів ІІ Сві­то­вої вій­ни. Жер­ди­цько­го дві­чі бра­ли під арешт і дві­чі ви­прав­до­ву­ва­ли. Ко­ле­кція ста­ла за­ста­вою під кре­дит від Нац­бан­ку. Цей кре­дит «Гра­до­банк» по­вер­ну­ти так і не зміг. У 2000 ро­ці йо­го оста­то­чно ви­зна­ли бан­кру­том. Кар­ти­ни ма­ли про­да­ти за бор­ги на ау­кціо­ні, але тор­ги не від­бу­ли­ся — їх ще у 1998 ро­ці за­бо­ро­ни­ла Вер­хов­на Ра­да. Ау 2004 ро­ці во­на ухва­ли­ла за­кон про ви­зна­н­ня ко­ле­кції на­ціо­наль­ним куль­тур­ним на­дба­н­ням. Нац­банк мав пе­ре­да­ти кар­ти­ни в На­ціо­наль­ний ху­до­жній му­зей.

Між Мін­куль­том, На­ціо­наль­ним ху­до­жнім му­зе­єм і «Гра­до­бан­ком» у 2005 ро­ці був укла­де­ний до­го­вір, згі­дно з яким за­бор­го­ва­ність «Гра­до­бан­ку» пе­ред НБУ по­га­ша­є­ться за ра­ху­нок бю­дже­тних ко­штів в обмін на пе­ре­да­чу у вла­сність спір­ної ко­ле­кції. Са­ме цей до­го­вір на­ма­гав­ся оскар­жи­ти «Гра­до­банк».

За сло­ва­ми Юлії ЛИ­ТВИ­НЕЦЬ, ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра НХМУ: « Ни­ні ко­ле­кція пе­ре­бу­ває на тим­ча­со­во­му збе­рі­ган­ні у му­зеї, бо су­до­ві спра­ви ще оста­то­чно не за­кін­че­ні. Обов’ яз­ко­во бу­де про­ве­де­на екс­пер­ти­за і ре­став­ра­ція де­яких ро­біт, бо умо­ви збе­рі­га­н­ня у Мо­не­тно­му дво­рі На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни не зов­сім під­хо­ди­ли для кар­тин. Пла­ну­є­ться, що 17—18 ли­сто­па­да від­ві­ду­ва­чі на­шо­го му­зею по­ба­чать ча­сти­ну з ко­ле­кції «Гра­до­бан­ку » .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.