Як за­по­біг­ти «трі­ум­фу во­лі»

Чи вря­ту­ють нас від ро­сій­ської про­па­ган­ди прав­да та віль­ні ме­діа?

Den (Ukrainian) - - 25 -

Ке­рів­ник НАТО Єнс Стол­тен­берґ у вів­то­рок вко­тре на­го­ло­сив: «НАТО не бо­ре­ться із про­па­ган­дою, вда­ю­чись до про­па­ган­ди у від­по­відь. Ми ро­зу­мі­є­мо, що в пер­спе­кти­ві прав­да ві­зьме го­ру. Най­кра­щою від­по­від­дю на про­па­ган­ду є фа­кти, прав­да й від­кри­ті де­мо­кра­ти­чні дис­ку­сії».

Та­кою ж є офі­цій­на по­зи­ція усіх за­хі­дних ін­сти­ту­цій. Те­о­рія, на якій ба­зу­є­ться та­ка та­кти­ка про­ти­дії про­па­ган­дист­ським на­па­дам Ро­сії, ствер­джує: про­па­ган­да = бре­хня, то­му якщо тре­ба по­до­ла­ти це яви­ще, про­сто ді­зна­вай­ся та по­ши­рюй прав­ду.

Спро­сту­ва­н­ня фей­ків, на­да­н­ня своє­ча­сної ін­фор­ма­ції що­до по­то­чних по­дій в Ро­сії та сві­ті, не­за­ле­жні та об’єктив­ні за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції — це ті лі­ки, які За­хід вжи­ває сам та ре­ко­мен­дує вжи­ва­ти ін­шим для по­до­ла­н­ня не­га­тив­но­го впли­ву ро­сій­сько­го про­па­ган­дист­сько­го про­ду­кту.

«Від­кри­те, рі­зно­ма­ні­тне та ди­на­мі­чне ме­ді­а­се­ре­до­ви­ще, що до­бре фун­кціо­нує, мо­же ефе­ктив­но ней­тра­лі­зу­ва­ти вплив про­па­ган­ди», — вка­зує ОБСЄ в сво­є­му про­грам­но­му до­ку­мен­ті «Пам’ятна за­пи­ска «Про­па­ган­да та сво­бо­да ма­со­вої ін­фор­ма­ції» від 2105 ро­ку. Тоб­то прав­да і че­сні та віль­ні ЗМІ ма­ють ефе­ктив­но за­хи­сти­ти весь кон­ти­нент, вклю­чно з Укра­ї­ною, від ро­сій­ських про­па­ган­дист­ських на­па­дів.

Та­ка фор­му­ла пе­ре­мо­ги є при­ва­бли­вою з то­чки зо­ру па­блі­си­ті між­на­ро­дних ді­я­чів та ін­сти­ту­цій і зро­зумі­лою та ні­би лег­кою у ви­ко­нан­ні: транс­люй со­бі прав­ди­ву ін­фор­ма­цію про по­дії, що від­бу­ва­ю­ться, спро­сто­вуй фей­ки, і все са­мо со­бою ви­рі­ши­ться.

Але на­справ­ді осно­вою ефе­ктив­ної про­па­ган­ди є ціл­ком прав­ди­ві фа­кти та твер­дже­н­ня, а ми­сте­цтво про­па­ган­ди скла­да­є­ться в умін­ні ма­ні­пу­лю­ва­ти прав­дою.

« Трі­умф во­лі » Ле­ні Рі­фен­шталь — це до­ку­мен­таль­ний фільм. У стрі­чці — ли­ше ка­дри ре­аль­ної по­дії: з ’ ї з ду НСДАП 1934 ро­ку в Нюрн­бер­зі та під­го­тов­ки до йо­го про­ве­де­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.