«Для ме­не ва­жли­ва до­ві­ра ау­ди­то­рії»

Іван АДАМ­ЧУК — про но­ві про­е­кти «5-го ка­на­лу», кон­ку­рен­цію з ін­фор­ма­цій­ни­ми мов­ни­ка­ми та пер­спе­кти­ви роз­ши­ре­н­ня ме­ді­а­бі­зне­су Пе­тра По­ро­шен­ка

Den (Ukrainian) - - 25 - Ва­дим ЛУБ­ЧАК, «День»

Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор « 5- го ка­на­лу» Іван Адам­чук — без­сум­нів­но, один із най­до­свід­че­ні­ших ме­ді­а­ме­не­дже­рів кра­ї­ни ( чи, як він сам го­во­рить, « най­більш дав­ніх » ) — ін­терв’ю укра­їн­ським ме­діа дає не­ча­сто. По­зи­ція ке­рів­ни­ка одно­го з пер­ших ін­фор­ма­цій­них мов­ни­ків про­ста і зро­зумі­ла: ро­бо­ту йо­го ко­ман­ди ко­жен мо­же оці­ни­ти осо­би­сто, уві­мкнув­ши ка­нал і про­ана­лі­зу­вав­ши ефі­ри. Про­те остан­нім ча­сом де­да­лі біль­ше в ме­діа мо­жна по­чу­ти за­ки­дів на­віть із вуст ві­до­мих осо­бис- то­стей, що «5 ка­нал» за остан­ні ро­ки пе­ре­тво­рю­є­ться на «ру­пор Пре­зи­ден­та». Крім то­го, остан­ні два ти­жні в укра­їн­сько­му се­гмен­ті ін­тер­не­ту актив­но обго­во­рю­є­ться чу­тка про те, що Пе­тро По­ро­шен­ко (вла­сник «5-го ка­на­лу») хо­че роз­ши­ри­ти ме­ді­а­акти­ви і при­дба­ти кіль­ка те­ле­ка­на­лів. З про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти акту­аль­ні пи­та­н­ня ін­фор­ма­цій­но­го бло­ку, а та­кож де­таль­ні­ше роз­по­ві­сти про но­ві про­е­кти «5-го ка­на­лу», які вже здо­бу­ли ре­зо­нанс, «День» звер­нув­ся до Іва­на Адам­чу­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.