По­ту­жність і убо­гість про­па­ган­ди...

Ди­пло­ма­ти­чне ба­зі­ка­н­ня не за­мі­нить ар­мію, яку слід укрі­плю­ва­ти пра­кти­чно, а не сло­ва­ми

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Пі­сля за­ги­бе­лі ро­сій­сько­го « пса вій­ни » Мо­то­ро­ли на Дон­ба­сі і йо­го пи­шних похо­ро­нів, вла­што­ва­них са­мо­зва­ни­ми во­ждя­ми псев­до­ре­спу­блік, на на­ших те­ле­ка­на­лах де­які ве­ду­чі по­ча­ли го­ло­си­ти, мов­ляв, як на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях ту­жать за вби­тим кон­до­тьє­ром, яка там, сов­де­пів­ською мо­вою ви­слов­лю­ю­чись, « мо­раль­но- по­лі­ти­чна єд­ність » вла­ди й мас. Ду­же ла­сі на­ші ве­ду­чі до те­ле­кар­ти­нок, спри­йма­ю­чи їх з на­їв­ною до­вір­ли­ві­стю. В умо­вах во­йов­ни­чо­го то­та­лі­та­ри­зму мо­жна ор­га­ні­зу­ва­ти будь- які сце­ни й на­ро­дні про­це­сії. За по­кій­но­го Сад­да­ма Ху­сей­на в Іра­ку го­ло­су­ва­ло по 103% на­се­ле­н­ня, але по­дув вітер в ін­ший бік, і ті са­мі іра­кці з тим же під­не­се­н­ням кру­ши­ли пам’ ятни­ки вчо­ра ще улю­бле­но­го во­ждя.

Так, Мо­то­ро­ла — це сим­вол по­ту­жно­сті ро­сій­ської про­па­ган­ди, яка мо­же зро­би­ти ге­роя з будь-яко­го мер­зо­тни­ка й ні­кче­ми й нав­па­ки. Адже ни­ні услав­ле­ний мар­гі­нал з Ро­сто­ва- на- До­ну Ар­се­ній Па­влов, ме­жею кар’єри яко­го бу­ла по­са­да мий­ни­ка ав­то­ма­шин, уза­га­лі-то є вій­сько­вим зло­чин­цем. Він осо­би­сто й пу­блі­чно зі­зна­вав­ся в то­му, що вла­сно­ру­чно роз­стрі­ляв 15 укра­їн­ських вій­сько­во­по­ло­не­них. Роз­стрі­лю­ва­ти по­ло­не­них — тяж­кий зло­чин, за який ні­де не по­ми­лу­ють, окрім, зві­сно, стра­жден­ної че­рез са­мо­гу­бний гу­ма­нізм Укра­ї­ни. Під час Дру­гої сві­то­вої у Ні­меч­чи­ні де­які вій­сько­ві вер­ма­хту і СС (не зі сво­єї во­лі, а за осо­би­стим на­ка­зом фю­ре­ра) стра­ти­ли аме­ри­кан­ських і бри­тан­ських по­ло­не­них. Пі­сля пе­ре­мо­ги со­ю­зни­ки пе­ре­вер­ну­ли всю Ні­меч­чи­ну до­го­ри дри­гом, зна­йшли май­же всіх ка­тів і ко­гось по­ві­си­ли, а ко­гось роз­стрі­ля­ли. Мо­то­ро­лі не по­ща­сти­ло. Як­би він за­ли­шив­ся жи­вим і по­тра- пив до рук укра­їн­сько­го пра­во­су­д­дя, да­ли б йо­му ро­ків 15, а по­тім здійня­ли б га­лас усі­ля­кі « гран­то­ї­ди» в кра­ї­ні й за кор­до­ном, при­га­да­ли б пра­во­за­хи­сни­ки про йо­го тяж­ке ди­тин­ство й по­га­не здо­ров’я, про ді­тей, що пе­ре­бу­ва­ють на утри­ман­ні, й дру­жин, і отри­мав би Ар­се­ній ам­ні­стію або звіль­не­н­ня за ме­ди­чни­ми по­ка­за­н­ня­ми. От­же, ро­ків че­рез 7—8 ви­йшов би на сво­бо­ду дзве­ні­ти на­го­ро­да­ми й за до­по­мо­гою мо­сков­ських жур­на­лі­стів пи­са­ти ме­му­а­ри про те, як він «ге­ро­ї­чно мо­чив хо­хлів».

Але ру­до­бо­ро­до­му шу­ка­че­ві кри­ва­вих при­год не по­ща­сти­ло. Ро­сій­ська про­па­ган­да йо­го швид­ко за­бу­де, у неї но­ві зав­да­н­ня й но­ві «ге­рої» по­став­ле­ні на кон­ве­єр­не ви­ро­бни­цтво. По­сту­по­во Кремль по­збав­ля­ти­ме­ться « мо­то­рол » , зай­ві свід­ки зви­ну­ва­че­н­ня йо­му не по­трі­бні. Не за­ва­ди­ло б не­по­ко­ї­ти­ся про свою до­лю й Гір­кі­ну- Стрєл­ко­ву, він теж над­то ба­га­то знає про ма­нев­ри Мо­скви в Укра­ї­ні...

УСЕ НЕПЕРЕДБАЧУВАНО

На ка­на­лі ICTV у про­гра­мі «Ци­віль­на обо­ро­на» ля­ка­ли стра­шни­ми на­слід­ка­ми роз­па­ду РФ. Ми це вже про­хо­ди­ли 1991 ро­ку, коли на­віть та кі про зор ли ві по лі ти ки, як Джордж Буш- стар ший і Мар га рет Те­тчер, спри­йма­ли роз­вал СРСР як гря­ду­щий апо­ка­лі­псис. Але все ста­ло ся від нос но мир но. Якщо За хід зу­мів за­бра­ти ядер­ну зброю в Укра­ї­ни, то у Ре­спу­блі­ки Ко­мі й Та­тар­ста­ну якось за­бе­ре. Та й ни­ні в Мо­скві під­го­ту­ва­ли­ся до мо­жли­вих ка­та кліз мів, ад же РФ не ви пад ко во роз ді ле на на ві­сім фе де раль них окру гів, зі сво ї ми уря да ми, війсь - ко ви ми на чаль ни ка ми, те ри то рі я - ми. По су­ті, це про то­дер­жа­ви, як і ко­ли­шні со­ю­зні ре­спу­блі­ки, при­чо­му во­ни спів­па­да­ють з істо­ри­чни­ми ме га- ре гі о на ми Ро сії: Да ле кий Схід, Си бір, Урал, По вол жя, Пів - ні­чний Кав­каз, Пів­день, пів­ні­чний За­хід, Центр. Про­бле­ми мо­жуть ви­ник ну ти все ре ди ні цих утво рень, як що, на прик лад, на Пів ніч но му Кав ка зі Рам зан Ка ди ров схо че ство­ри­ти «ве­ли­ку Че­чню» від Ка­спій­сько­го мо­ря до Чор­но­го. То­ді йо­го мо­жуть не зро­зу­мі ти еліти Ади­геї, Ка бар ди но- Бал ка рії, Ка ра ча є - во-Чер­ке­сії, Осе­тії й Да­ге­ста­ну.

По лі то лог Сер гій Та ран про ро - ку­вав єди­ній Ро­сії 3—4 ро­ки жи­т­тя. Ну, на­вряд чи вар­то ро­би­ти на­стіль­ки смі­ли­ві про­гно­зи. Дер­жа­ви по­ді­бно­го ти­пу мо­жуть існу­ва­ти ду­же дов го, а мо жуть роз ва ли ти ся в один день, тут усе не пе ред ба чу ва - но. При чо му при во дом для кра ху мо­же ста­ти якась дрі­бни­ця. Та­ких ве ли ких ім пе рій в іс то рії люд ст ва бу ло ба га то, й лус ка ли во ни, як миль на буль баш ка. Ав­тор сам че - кав роз­ва­лу Ра­дян­сько­го Со­ю­зу до 2000 ро­ку, а він ви­пе­ре­див мої очі­ку ван ня на дев’ ять ро ків, так би мо­ви­ти, взяв «зу­стрі­чний план».

Обго­во­рю­ва­ли в про­гра­мі й проб ле му при тяг нен ня до від по ві - даль нос ті бій ців « Бер ку та » , які стрі­ля­ли в лю­дей на Май­да­ні. Тут є й на­ба­га­то мас­шта­бні­ша про­бле­ма. Бі да в то му, що ба га то си ло вих струк тур, особ ли во ре пре сив них, усі ро­ки не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни ви­хо­ву­ва­ли­ся в ан­ти­укра­їн­сько­му ду­сі, у во­ро­жо­сті до укра­їн­ської мо­ви, куль­ту­ри й до лю­дей з яскра­во ви­ра же ною ук ра їнсь кою іден тич ніс - тю. На­ша дер­жа­ва на­ма­га­ла­ся спи­ра ти ся на ра дянсь кий, а не ук ра - їнсь кий пат рі о тизм. Усе так зва не війсь ко во- пат рі о тич не ви хо ван ня бу­ло ра­дян­ським, по­бу­до­ва­ним на ку­ксі ста­лін­ських пе­ре­мог, мар­ша­лів і ге­ро­їв. Що ж, ка­дри для «ДНРЛНР» у не­за­ле­жній Украї ні бу­ли під­го­тов­ле­ні грун­тов­но. Як сьо­го­дні ор га ні зо ва на ви хов на ро бо та в ар - мії, МВС, СБУ? Чи ви­прав­ле­ні по­мил­ки не­дав­ньо­го ми­ну­ло­го?

УНІВЕРСАЛЬНА ВІДМОВКА

На ТРК «Чор­но­мор­ська» в сту­дії Ві­кто­рії Панченко вір­ний со­ра­тник Са ві ка Шус те ра Пет ро Ма га, на род ний ар тист, ви сло вив ся про по ту ги Вер хов ної Ра ди об ме жи ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.