Укра­їн­ське кі­но – на мар­ках та мо­не­тах

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Вно­чі з 30 на 31 жов­тня о 01.20 у про­гра­мі « Ар­ґу­мент- кі­но » на те­ле­ка­на­лі «1+1» у роз­мо­ві з ху­до­жни­ком Ми­ко­лою Ко­чу­бе­єм іти­ме­ться про мо­не­ти й мар­ки, при­свя­че­ні пер­со­нам та по­ді­ям укра­їн­ської кі­не­ма­то­гра­фії.

Та­кож на гля­да­чів че­кає роз­по­відь про най­при­кме­тні­ші кі­но­те­а­траль­ні прем’ єри на­сту­пно­го ти­жня: укра­їн­ський мі­сти­чний три­лер В’яче­сла­ва та Олександра Альо­ше­чкі­них «Чун­гул», аме­ри­кан­ський го­рор «Ві­джа: По­хо­дже­н­ня зла» ре­жи­се­ра Май­кла Фле­не­ґе­на, аме­ри­кан­ський три­лер «Ау­ди­тор» з Бе­ном Аф­фле­ком у го­лов­ній ро­лі, во­ло­дар гран-прі остан­ньо­го Канн­сько­го фе­сти­ва­лю — фільм ка­над­ця Ксав’є До­ла­на «Це всьо­го ли­ше кі­нець сві­ту» та ані­ма­ція для ді­тей «Тро­лі» під му­зи­ку Джа­сті­на Тім­бер­лей­ка.

Крім то­го, в най­ближ­чо­му ви­пу­ску «Ар­ґу­мен­ту-кі­но» ди­ві­ться те­ле­е­сеї про фран­цузь­ку актор­ку Ан­ні Жи­рар­до, аме­ри­кан­ську актор­ку Вай­но­ну Рай­дер та іта­лій­сько­го ре­жи­се­ра й акто­ра Ро­бер­то Бе­ні­ньї.

Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

ФОТО НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.