«Не­на­висть як спо­сіб ко­ле­ктив­но­го са­мо­губ­ства»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

За да­ни­ми до­слі­дже­н­ня «Ле­ва - да-цен­тру», про­ве­де­но­го 23— 26 ве­ре­сня 2016 ро­ку в 137 на­се ле них пун к тах 48 ре гі о нів Ро сії, ін те рес ро сі ян до по дій в Укра­ї­ні за остан­ні 2,5 ро ку зни­зив­ся май­же вдві­чі. У сер­пні 2014 ро­ку ува­жно сте­жи­ли за укра­їн­ськи­ми по­ді­я­ми 64% опи­та­них, у ве­ре­сні 2016-го — ли­ше 35%.

■ Вій­на на схо­ді Укра­ї­ни три­ває, лю­ди, як і ра­ні­ше, ги­нуть, але щіль ність ін фор ма цій но го вог ню зна­чно зни­зи­ла­ся. Вір­ні­ше, за­галь­на ін тен сив ність і чис ло уда рів по міз­ках ро­сі­ян за­ли­ши­ло­ся на то­му са­мо­му рів­ні, але на­чин­ка ін­фор­ма­цій­них бомб змі­ни­ла­ся. Об’єкта­ми ке­ро­ва­ної не­на­ви­сті те­пер біль­шою мі­рою, ніж Укра­ї­на, по­вин­ні ста­ти Єв­ро­па, ті, хто «про­ти нас» у Си­рії, Гі ла рі Клін тон, Ан­ге ла Мер кель і Фран­суа Ол­ланд.

■ Укра­їн­ська те­ма­ти­ка май­же зник ла зі шпальт тих ро сійсь ких га­зет, у яких зов­сім не­що­дав­но по­ло ви на ма те рі а лів бу ла про бан де - рів­ців, ге­но­цид ро­сі­ян і на­цист­ську вла ду в Ки є ві. За раз від кри ва єш «Изве­стия» — а там ли­ше одна за­мі­тка, ав­тор якої по­ну­ро ко­мен­тує під сум ки « нор мандсь кої чет вір - ки». Від­кри­ва­єш «Ком­со­мол­ку» — а там із ма­те­рі­а­лів з укра­їн­ської те­ма ти ки ли ше ма те рі ал Ми ко ли Вар­се­го­ва про йо­го спро­би взя­ти ін­терв’ ю у На дії Сав чен ко в Мос к ві, ку­ди во­на при­їха­ла, щоб під­три­ма­ти в су ді гро ма дян Укра ї ни Ми ко - ли Карп’ юка і Ста ніс ла ва Кли ха. Оскіль­ки Сав­чен­ко від­мо­ви­лась да­ва ти ін терв’ ю « КП » і вза га лі з ро - сійсь кою пре сою спіл ку ва ти ся не ста­ла, ма­те­рі­ал Вар­се­го­ва ли­ше да­рем­но зайняв мі­сце на по­ло­сі.

■ Мі­сце Укра­ї­ни в но­ви­нах ро­сій­ських те­ле­ка­на­лів мі­цно зайня­ла Си­рія, ку­ди вже дав­но пе­ре­мі­сти­ли­ся вій­сько­ві ко­ре­спон­ден­ти, всі ці ро­га­ткі­ни і под­ду­бні. У чи­слен­них шоу не­на­ви­сті, що роз­пло­ди­ли­ся на фе­де- раль­них ка­на­лах ро­сій­сько­го те­ле­ба­че­н­ня, те­ма Укра­ї­ни спли­ває де­да­лі рід­ше. Хі­ба що ко­мусь спа­де на дум­ку по­пла­ка­ти за Мо­то­ро­лою або пе­ре­ли­ти з пу­сто­го в по­ро­жнє вміст ті­єї ж «нор­манд­ської че­твір­ки». В остан­ньо­му «Ве­че­ре» з Во­ло­ди­ми­ром Со­лов­йо­вим від 25.10.16 про Укра­ї­ну вза­га­лі ані сло­ва за 2,5 го­ди­ни. Ли­ше ві­чний Ж. пі­сля то­го, як по­ді­лив­ся з ро­сі­я­на­ми сво­їм сму­тком про те, що нам за­раз ні­ку­ди ски­ну­ти ядер­ну бом­бу, по­чав чо­мусь обу­рю­ва­ти­ся, що укра­їн­ці во­ю­ють із ро­сі­я­на­ми... у Си­рії. Я спе­ці­аль­но ще раз по­ди­вив­ся цей фра­гмент у за­пи­сі і пе­ре­ко­нав­ся, що все пра­виль­но. Укра­їн­ці з ро­сі­я­на­ми во­ю­ють у Си­рії. І справ­ді, де ж їм іще з ро­сі­я­на­ми во­ю­ва­ти. Не в Укра­ї­ні ж.

■ Ско­ри­став­шись тим­ча­со­вим зни­же­н­ням ін­тен­сив­но­сті ін­фор­ма­цій ної вій ни про ти Укра ї ни, пі - діб’ ю де які її під сум ки за до по мо - гою все то­го ж до­слі­дже­н­ня «Ле­ва­да-цен­тру». За два ро­ки без­пе­рерв - ної де мон ст ра ції у фе де раль но му ефі рі « ро зіп’ ятих хлоп чи ків » , «зґвал­то­ва­них пен­сіо­не­рок» і «стра­че­них сні­гу­рів» став­ле­н­ня ро­сі­ян до Укра­ї­ни змі­ни­ло­ся на 180 гра­ду­сів.

■ У ве­ре­сні 2013 ро­ку 69% гро­ма­дян Ро­сії ста­ви­лись до Укра­ї­ни до­бре, 23% — по­га­но. Че­рез рік, у ли­сто­па­ді 2014-го, опи­ту­ва­н­ня «Ле­ва­да-цен­тру» фі­ксує май­же дзер­каль­ну кар­ти­ну: 28% по­зи­тив­но­го став­ле­н­ня, 59% — не­га­тив­но­го. Вій­на в ефі­рі під­три­му­ва­ла цей роз­клад у го­ло­вах ро­сі­ян усі два ро­ки. У ве­ре­сні 2016 ро­ку 25% ро­сі­ян став­ля­ться до Укра­ї­ни до­бре, 56% — по­га­но.

■ Ана­ло­гі­чні до­слі­дже­н­ня в Укра­ї­ні про­во­дить Ки­їв­ський мі­жна­ро­дний ін­сти­тут со­ціо­ло­гії. Ось йо­го да­ні про став­ле­н­ня гро­ма­дян Укра­ї­ни до Ро­сії у ве­ре­сні 2016 ро­ку: 40% — став­ле­н­ня по­зи­тив­не, 46% — не­га­тив­не. Це, зві­сно, без Кри­му і «ЛДНР».

■ Щоб оці­ни­ти «вза­єм­ність» і «си­ме­три­чність» від­но­син двох на­ро­дів, по­рів­няй­мо «ін­де­кси не­при­я­зні», тоб­то пе­ре­ви­ще­н­ня не­га­тив­них оці­нок над по­зи­тив­ни­ми в ко­жно­му з двох опи­ту­вань: ро­сі­ян і укра­їн­ців. «Ін­декс не­при­я­зні» ро­сі­ян до Укра­ї­ни ста­но­вить 31%, то­ді як у гро­ма­дян Укра­ї­ни — ли­ше 6%. Тоб­то укра­їн­ці став­ля­ться до Ро­сії зна­чно кра­ще (з мен­шою не­при­я­зню), ніж ро­сі­я­ни до Укра­ї­ни.

■ Якщо ди­ви­ти­ся ли­ше на да­ні цих двох опи­ту­вань і не зна­ти, що на­справ­ді від­бу­ва­ло­ся за ці два з по­ло­ви­ною ро­ки на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, то мо­жна ви­рі­ши­ти, що це Укра­ї­на ане­ксу­ва­ла Ро­стов­ську область і ство­ри­ла дві не­ви­зна­ні «ре­спу­блі­ки» на те­ри­то­рі­ях, ска­жі­мо, Кра­сно­дар­сько­го краю і Біл­го­род­ської обла­сті.

■ Це до пи­та­н­ня про ефе­ктив­ність ро­сій­ських ін­фор­ма­цій­них військ, а та­кож від­по­відь тим, хто ствер­джує про си­ме­три­чність ін­фор­ма­цій­ної вій­ни між Росією й Укра­ї­ною. Те, що в укра­їн­ських ЗМІ є бре­хня і де­з­ін­фор­ма­ція, за­пе­ре­чу­ва­ти не­мо­жли­во. Але мас­штаб ці­єї бре­хні і де­з­ін­фор­ма­ції, їх кон­цен­тра­ція, то­таль­ність і си­стем­ність не­по­рів­нян­ні з тим, що де­мон­стру­ють ро­сій­ські ме­діа, які за ци­ми па­ра­ме­тра­ми за­ли­ши­ли да­ле­ко по­за­ду і гі­тле­рів­ських, і ра­дян­ських про­па­ган­ди­стів. Так са­мо не­мо­жли­во не ба­чи­ти, що в укра­їн­сько­му ме­дій­но­му про­сто­рі є рі­зні то­чки зо­ру, чо­го в Ро­сії на рів­ні фе­де­раль­них ЗМІ пра­кти­чно не­має.

■ Не­що­дав­но спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Ан­дрій Па­ру­бій за­про­по­ну­вав роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня про вве­де­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му з Росією. Опи­ту­ва­н­ня «Ле­ва­да-цен­тру» і Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту со­ціо­ло­гії до­зво­ля­ють з’ясу­ва­ти став­ле­н­ня ро­сі­ян і укра­їн­ців до ці­єї ідеї.

■ В Укра­ї­ні час­тка при­хиль­ни­ків ві­зо­во­го ре­жи­му з Росією за два з по­ло­ви­ною ро­ки вій­ни зро­сла більш ніж утри­чі: з 15% у лю­то­му 2014-го до 49% у ве­ре­сні 2016 ро­ку. За цей пе­рі­од чи­сло при­хиль­ни­ків без­ві­зо­во­го ре­жи­му ско­ро­ти­ло­ся в пів­то­ра ра­зи: з 68% до 43%. Кіль­кість охо­чих ство­ри­ти з Росією єди­ну дер­жа­ву за ро­ки вій­ни ско­ро­ти­ло­ся в чо­ти­ри ра­зи: з 12% у лю­то­му 2014-го до 3% у ве­ре­сні 2016 ро­ку. Тоб­то про­по­зи­ція Па­ру­бія ко­ри­сту­є­ться в укра­їн­сько­му су­спіль­стві зна­чною, хо­ча й не за­галь­ною, під­трим­кою.

■ Ро­сій­ська вла­да по­ста­ви­лась до ідеї ві­зо­во­го ре­жи­му з Укра­ї­ною ске­пти­чно, а в Ра­ді Фе­де­ра­ції вже ска­за­ли, що во­ни — про­ти. В ці­ло­му це від­по­від­ає на­стро­ям ро­сі­ян, хо­ча два ро­ки бре­хні про те, що в Укра­ї­ні при вла­ді на­ци­сти, при­зве­ли до то­го, що час­тка при­хиль­ни­ків віз збіль­ши­ла­ся вдві­чі: з 16% у бе­ре­зні 2014го до 39% у ве­ре­сні 2016 ро­ку. Чи­сло при­хиль­ни­ків без­ві­зо­во­го ре­жи­му пра­кти­чно не змі­ни­ло­ся, а ось час­тка тих ро­сі­ян, хто хо­тів би жи­ти з укра­їн­ця­ми в одній дер­жа­ві, змен­ши­ла­ся в три з по­ло­ви­ною ра­зи: з 28% в бе­ре­зні 2014-го до 8% у ве­ре­сні 2016 ро­ку.

■ Пу­ті­на мо­жна при­ві­та­ти з успі­хом. Йо­го «бо­йо­вим бу­ря­там» вда­ло­ся ви­кли­ка­ти у зна­чної ча­сти­ни гро­ма­дян Укра­ї­ни силь­ну не­при­язнь до Ро­сії, яка де­ко­ли до­хо­дить до не­на­ви­сті, а бій­ці йо­го ін­фор­ма­цій­них військ змо­гли на­ла­шту­ва­ти біль­шість ро­сі­ян про­ти Укра­ї­ни.

■ Не­зва­жа­ю­чи на пев­не осла­бле­н­ня ан­ти­укра­їн­ської ри­то­ри­ки, ро­сій­ські ЗМІ про­дов­жу­ють свою ко­пі­тку і ду­же важ­ку ро­бо­ту з при­ве­де­н­ня міз­ків спів­ві­тчи­зни­ків в отруй­ний ки­сіль. Ма­ло­ві­ри, які при ко­жно­му но­во­му по­дви­гу ро­сій­сько­го те­ле­ві­зо­ра що­ра­зу ви­гу­ку­ють, що ось те­пер-то вже до­ся­гну­та ме­жа, ось уже те­пер — справ­жнє дно, — ці жа­лю­гі­дні ске­пти­ки що­ра­зу бу­ва­ють осо­ром­ле­ні. Ми­ну­ло­го ти­жня їх зму­сив за­мов­кну­ти й остов­пі­ти в по­ди­ві ве­ду­чий про­гра­ми «Го­во­рим и по­ка­зыва­ем» Ле­о­нід За­ко­шан­ський, який 24.10.16 на ка­на­лі НТВ по­ка­зу­вав сю­жет, де актор Оле­ксій Па­нін за­йма­є­ться се­ксом із со­ба­кою у при­су­тно­сті пев­ної осо­би, яка, су­дя­чи з де­яких ознак, на­ле­жить до то­го са­мо­го біо­ло­гі­чно­го ви­ду, що й Па­нін.

■ Пі­сля де­мон­стра­ції ро­сі­я­нам цьо­го по­вчаль­но­го в усіх від­но­ше­н­нях ві­део в сту­дії НТВ при­сту­пи­ли до екс­пер­ти­зи ці­єї по­дії. Екс­пер­та­ми ви­сту­па­ли зде­біль­шо­го па­нян­ки, які всі як одна за­яв­ля­ли, що цю ги­до­ту ди­ви­ти­ся не змо­гли, але, втім, ви­яви­ли гли­бо­кі пі­зна­н­ня в де­та­лях і те­хно­ло­гії про­це­су.

■ Ме­не в цій істо­рії най­біль­ше зди­ву­ва­ло те, що в про­це­сі за­су­дже­н­ня акто­ра Оле­ксія Па­ні­на ні­хто не при­га­дав про йо­го за­слу­ги пе­ред ві­тчи­зною у спра­ві фор­му­ва­н­ня не­на­ви­сті до Укра­ї­ни. Адже він не ли­ше га­ря­че ві­тав ане­ксію Кри­му, але й за­кли­кав укра­сти до ку­пи ще й Оде­су, а крім то­го, ствер­джу­вав, що «з ве­ли­ким за­до­во­ле­н­ням осо­би­сто пе­ре­рі­зав би гор­ло Пре­зи­ден­ту По­ро­шен­ку». І ось та­ку за­слу­же­ну лю­ди­ну НТВ під­дає мо­раль­но­му лін­чу­ван­ню! Все-та­ки не сфор­мо­ва­не ще у спів­ро­бі­тни­ків ро­сій­сько­го те­ле­ба­че­н­ня вмі­н­ня роз­рі­зня­ти сво­їх, яких слід під­три­му­ва­ти, не­зва­жа­ю­чи на дрі­бні слаб­ко­сті, від чу­жих, до яких тре­ба ста­ви­ти­ся без будь-якої по­бла­жли­во­сті.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.