«Для ме­не ва­жли­ва до­ві­ра ау­ди­то­рії»

Іван АДАМЧУК — про но­ві про­е­кти «5 ка­на­лу», кон­ку­рен­цію з ін­фор­ма­цій­ни­ми мов­ни­ка­ми та пер­спе­кти­ви роз­ши­ре­н­ня ме­ді­а­бі­зне­су Пе­тра По­ро­шен­ка

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

— Анон­су­є­ться, що «5 ка­нал» за­пу­скає ток-шоу «По­лі­лог» про пе­ре­се­лен­ців. Роз­по­чав­ся та­кож но­вий про­ект «За Чай.com» з Ро­ма­ном Чай­кою. В чо­му осо­бли­вість ва­ших прем’єр?

— Гля­да­чі «5 ка­на­лу» не мо­гли не по­мі­ти­ти, що з 5 ве­ре­сня ми сут­тє­во змі­ни­ли­ся. Я не зов­сім це на­зи­ваю еле­мен­том стар­ту но­во­го се­зо­ну. Про­сто змі­ни, які за­раз від­бу­ва­ю­ться на ка­на­лі, бу­ли не­об­хі­дні. Ми по фа­кту по­вер­ну­ли­ся до сво­го зви­чно­го ре­жи­му ро­бо­ти. По су­ті, це фор­мат, в яко­му ми пра­цю­ва­ли зав­жди, — фор­мат ма­ра­фо­ну.

— Тоб­то ви від­но­ви­ли кла­си­чне ін­фор­ма­цій­не мов­ле­н­ня?

— Так, ми за­бра­ли з ефі­ру чи­ма­ло не­фор­ма­тно­го про­ду­кту, бі­зне­со­во­го. З одно­го бо­ку, це рі­ше­н­ня ви­яви­ло­ся для нас не­про­стим, бо ми ро­зу­мі­є­мо, що по­вин­ні за­ро­бля­ти. Але з ін­шо­го — від­чу­ва­є­мо, що на­став той час, коли тре­ба змі­ню­ва­ти­ся. Змі­ни­ло­ся жи­т­тя укра­їн­ців, змі­ни­ла­ся ін­ду­стрія, вла­сне, змі­нив­ся й ефір. Най­ва­жли­ві­ше на­ра­зі — пра­виль­но та які­сно за­без­пе­чу­ва­ти ефір ка­на­лу. Ви пра­виль­но від­зна­чи­ли — на ка­на­лі за­пу­сти­ли кіль­ка но­вих про­е­ктів. Зокре­ма, «За Чай.com». У Ро­ма­на Чай­ки бу­ло чи­ма­ло фор­ма­тів, по­чи­на­ю­чи від «5-ти ко­пі­йок». Ро­ма — це лю­ди­на, якій, мов по­ві­тря, бра­кує ефі­ру. У ньо­го про­сто ви­рує твор­ча енер­гія. І цей про­ект, де пе­ре­ва­жає фор­мат стьо­бу, — для ньо­го за­раз опти­маль­ний. В ін­ду­стрії ма­ло та­ких лю­дей, які ма­ють зда­тність так іро­ні­зу­ва­ти. Мо­жу зга­да­ти хі­ба що Че­кал­кі­на. Уже ви­йшли шість ви­пу­сків Чай­ки, і, че­сно ка­жу­чи, я за­до­во­ле­ний тим, що ба­чу в ефі­рі. Пе­ред­усім — як гля­дач, то­му що я зав­жди аб­стра­гу­ю­ся від по­са­ди і див­лю­ся ефір (не тіль­ки «5 ка­на­лу»), на­ма­га­ю­чись оці­ню­ва­ти йо­го з по­гля­ду гля­да­ча, бо якщо ди­ви­ти­ся з по­гля­ду ме­дій­ни­ка, те­ле­ві­зій­ни­ка, то це бу­де не­об’єктив­на оцін­ка. Що ж до про­е­кту «По­лі­лог», то ця пе­ре­да­ча аб­со­лю­тно на ча­сі для кра­ї­ни. Пе­ред­усім це со­ці­аль­ний про­ект, адже те­ма пе­ре­се­лен­ців — ду­же скла­дна. Я не ка­жу, що ми пов­ні­стю за­пов­ни­мо цю ні­шу, яка сьо­го­дні ма­ло обго­во­рю­є­ться вза­га­лі, не тіль­ки в ефі­рі. Але спро­бу­є­мо...

— Чо­му, на ва­шу дум­ку, про про­бле­ми пе­ре­се­лен­ців ма­ло го­во­рять у ме­діа?

— Ця те­ма, оче­ви­дно, не ви­гі­дна. Ко­му не­ви­гі­дна? Це скла­дне за­пи­та­н­ня, то­му що ба­га­то лю­дей за­ли­ши­ли­ся без да­ху над го­ло­вою, ба­га­то лю­дей з одні­єї мен­таль­но­сті пе­ре­їха­ли в ін­шу мен­таль­ність. Пе­ре­ва­жна біль­шість, а йде­ться про міль­йо­ни, з об’єктив­них при­чин не мо­же нор­маль­но ада­пту­ва­ти­ся на но­вих мі­сцях. І ті, хто по­кли­ка­ний, вла­сне, ни­ми опі­ку­ва­ти­ся, — я не ка­жу, що не до­сить чи ма­ло ува­ги при­ді­ля­ють цій про­бле­мі... Мо­жли­во, ми про­сто тро­хи «атро­фу­ва­ли­ся» по від­но­шен­ню одне до одно­го і, зокре­ма, до пе­ре­се­лен­ців. На­ре­шті ство­ре­но мі­ні­стер­ство, яке має опі­ку­ва­ти­ся ци­ми лю­дьми. Але як во­но змо­же за­без­пе­чи­ти нор­маль­ну ро­бо­ту, ор­га­ні­зу­ва­ти жи­т­тя цих лю­дей — ве­ли­ке пи­та­н­ня. Не знаю, чи їм це вза­га­лі вда­сться. На­ра­зі пе­ре­се­лен­ці отри­му­ють все-та­ки біль­ше до­по­мо­ги від пе­ре­сі­чних гро­ма­дян, во­лон­те­рів... І наш про­ект по­кли­ка­ний на­сам­пе­ред ви­сві­тлю­ва­ти цю про­бле­му й на­ма­га­ти­ся впли­ну­ти на неї.

— «5 ка­нал» сво­го ча­су був пер­шим ін­фор­ма­цій­ним. Сьо­го­дні кон­ку­рен­ція зро­стає — актив­но за­яви­ли про се­бе «112 Укра­ї­на», «Ес­пре­со ТВ», NewsONE, «24 ка­нал», ZІК. Ця кон­ку­рен­ція се­ред ін­фор­ма­цій­них ка­на­лів є на ко­ристь?

— Я не ска­жу, що не очі­ку­вав та­кої актив­ної по­яви но­вих ін­фор­ма­цій­них ка­на­лів. Хо­ча, якщо від­вер­то, пер­спе­ктив у кра­ї­ні для ство­ре­н­ня та­кої кіль­ко­сті ін­фор­ма­цій­них мов­ни- ків ще кіль­ка з га­ком ро­ків то­му на­віть не від­чу­ва­ло­ся. Однак у пік ре­во­лю­цій­них по­дій по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся но­ві ка­на­ли. З’явив­ся «112 Укра­ї­на». — Гро­мад­ське ТБ... — Ну, «Гро­мад­ське» по­вин­не бу­ло ра­но чи пі­зно з’яви­ти­ся, але там про­бле­ма в ін­шо­му — в то­му, що во­но са­ме се­бе по­жи­рає. У фор­ма­ті са­ме під­трим­ки Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті най­біль­ше пра­цю­ва­ло «Ес­пре­со ТВ». Ащо ми ба­чи­мо за­раз? Зі­зна­юсь че­сно — я див­лю­ся ду­же ба­га­то ка­на­лів, адже маю не тіль­ки су­то про­фе­сій­ний ін­те­рес. Але... бу­ду го­во­ри­ти як пе­ре­сі­чна лю­ди­на, яка тро­хи щось знає, зокре­ма, що­до при­на­ле­жно­сті цих ка­на­лів. Те, що во­ни ста­ви­ли, став­лять і ста­ви­ти­муть на ме­ті — зов­сім не ін­фор­му­ва­н­ня лю­дей. Вла­сне, то­му ме­не за­раз аб­со­лю­тно не хви­лю­ють ці ка­на­ли як по­тен­цій­ні кон­ку­рен­ти. Рей­тин­ги і ра­ні­ше ме­не не над­то ці­ка­ви­ли, і за­раз не ці­кав­лять. Ва­жли­ва до­ві­ра ау­ди­то­рії. Тре­ба ро­зу­мі­ти, що злам у су­спіль­стві уже від­був­ся. Він від­був­ся в мен­таль­но­сті гля­да­ча. Як на ме­не, це не­ха­ра­ктер­но бу­ло б ра­ні­ше. Гля­дач ви­ма­гав ін­фор­му­ва­н­ня, а не оцін­ки. За­раз це на 100% нав­па­ки. І це до­ко­на­ний факт. Впли­ва­ти на це не­мо­жли­во жо­дним чи­ном, хай би що там ка­за­ли екс­пер­ти рин­ку. Чи мо­же бу­ти об’єктив­ним «112 Укра­ї­на»? Ка­нал, за яким сто­їть екс-мі­ністр МВС За­хар­чен­ко. Ди­ві­ться, якщо По­ро­шен­ко є вла­сни­ком «5 ка­на­лу», то про це знає весь світ, ні­хто цьо­го не при­хо­вує. Хто ре­аль­ні вла­сни­ки но­вих ін­фор­ма­цій­них ка­на­лів — пи­та­н­ня від­кри­ті. Чи по­до­ба­є­ться ме­ні «112 Укра­ї­на»? Ска­жу че­сно — так. Це які­сний мов­ник — і твор­чо, і те­хно­ло­гі­чно. Чи до­ві­ряю я йо­му як гля­дач — ні. Там є свої хи­тро­щі, еле­мен­ти ма­ні­пу­лю­ва­н­ня. Я ці ре­чі ду­же швид­ко від­чу­ваю. То­му, коли сьо­го­дні по­чи­на­ють за­хи­ща­ти ка­на­ли та­ко­го ти­пу — мов­ляв, на них ти­снуть, не да­ють пра­цю­ва­ти... Я ка­жу — тре­ба зна­ти істо­рію. Не­за­кон­на ді­яль­ність і тиск — то є дві ве­ли­че­зні рі­зни­ці. Не­що­дав­но Юлія Ти­мо­шен­ко ме­не зди­ву­ва­ла, ска­зав­ши, що опо­зи­цій­ний ка­нал «Ін­тер» вла­да на­ма­га­є­ться зни­щи­ти, а от «5-й» — по­ту­жний ру­пор Пре­зи­ден­та. Ме­не вра­жа­ють по­лі­ти­ки, які до­бре зна­ють стан справ, але ро­блять аб­со­лю­тно ві­дір­ва­ні від ре­аль­но­сті за­яви.

— До ре­чі, як ви спри­йма­є­те та­кі за­ки­ди?

— Ска­жу так: Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка я за остан­ні два з по­ло­ви­ною ро­ки бачив один раз. На від­ста­ні 5— 6 ме­трів. Це бу­ло 26 ве­ре­сня 2016 ро­ку в «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі» під час вша­ну­ва­н­ня пам’яті жертв Ба­би­но­го Яру.

— Вам мо­жуть за­ки­ну­ти, що для вка­зі­вок не обов’яз­ко­во ба­чи­ти­ся з Пре­зи­ден­том. До­сить, на­при­клад, Свя­то­сла­ва Це­гол­ка...

— Ну, з Це­гол­ком ми ба­чи­ли­ся тро­хи ча­сті­ше. По-пер­ше, це був мій під­ле­глий. Я йо­го бачив ро­ки два то­му, коли в АП бу­ла на­ра­да з при­во­ду про­ве­де­н­ня Дня Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Вза­га­лі, за остан­ні два ро­ки я ли­ше дві­чі був в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та. От са­ме на та­ких на­ра­дах. На сьо­го­дні спе­ку­лю­ва­ти та­ки­ми за­ки­да­ми — мо­дно. На­справ­ді, це бру­дна по­лі­ти­ка і по­літ­те­хно­ло­гія. Об’єктив­но — «5 ка­нал» ні­ко­ли не був в опо­зи­ції. «5-й» зав­жди за­ймав аб­со­лю­тно не- за­ле­жну по­зи­цію, без­від­но­сно до по­дій, які від­бу­ва­ли­ся й від­бу­ва­ю­ться. І за часів По­ма­ран­че­вої ре­во­лю­ції та Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті ми обі­йшли всіх, перш за все, з то­чки зо­ру до­ві­ри, а від­так і рей­тин­гу. Для по­рів­ня­н­ня мо­жна взя­ти час­тку й вне­сок ін­ших ка­на­лів і да­ти їм на­ле­жну оцін­ку, то­ді все бу­де зро­зумі­ло. Що­до «ко­ман­ди Пре­зи­ден­та». Ми ро­би­мо свою ро­бо­ту про­фе­сій­но. У ре­да­кцій­ну по­лі­ти­ку, по­вто­рю­ся, ні­хто не втру­ча­є­ться. І бе­рег­ти до­ві­ру гля­да­чів — го­лов­не зав­да­н­ня для нас. Так, бу­ває, ме­ні на­віть дру­зі за­ки­да­ють — ви про­пре­зи­дент­ський ка­нал. Я від­по­від­аю: по­ка­жіть, де? Пи­та­н­ня тре­ба ста­ви­ти нав­па­ки — як вам вда­є­ться збе­рег­ти ба­ланс? Якщо так ста­ви­ти пи­та­н­ня, то йо­го по­трі­бно адре­су­ва­ти вла­сни­ко­ві ка­на­лу. Зав­жди, у всі ча­си, клю­чо­вою ви­мо­гою вла­сни­ка ка­на­лу був ба­ланс і до­три­ма­н­ня за­сад ре­да­кцій­ної по­лі­ти­ки.

— Не­що­дав­но АП опи­ни­ла­ся в епі­цен­трі скан­да­лу. По­ча­ли ши­ри­ти­ся чу­тки, що Пе­тро По­ро­шен­ко хо­че ку­пи­ти «112 Укра­ї­на» і ще кіль­ка ка­на­лів. У хо­ді скан­да­лу в ме­діа зга­ду­ва­ли ва­ше ім’я. Чи обго­во­рю­ва­ло­ся з ва­ми ство­ре­н­ня ме­ді­а­хол­дин­гу?

— Як­би я не знав По­ро­шен­ка (а я йо­го знаю вже 16 ро­ків) — ма­буть, по-ін­шо­му ди­вив­ся б на цю про­бле­му. Але я тут, все­ре­ди­ні про­це­су, і до­сить до­бре, до то­го ж, ро­зу­мію ме­ді­а­ін­ду­стрію та на­ма­га­н­ня час від ча­су вки­ну­ти чер­го­ву «де­зу». То­му ска­жу про­сто — все це пов­на ма­я­чня. Жо­дно­го фа­кту чи до­ка­зу цьо­го не­має. Аго­лов­не, як на ме­не, не­має та­кої не­об­хі­дно­сті. Ко­лись на рин­ку по­літ­те­хно­ло­гів мо­жна бу­ло на паль­цях одні­єї ру­ки пе­ре­лі­чи­ти. По­ди­ві­ться, скіль­ки їх сьо­го­дні, так зва­них екс­пер­тів, які пе­ре­бі­га­ють з ка­на­лу на ка­нал: зі «112 Укра­ї­на» — на NewsONE, і нав­па­ки. Що це за лю­ди? Звід­ки во­ни взя­ли­ся? Як чор­ти з та­ба­кер­ки, по­ви­ска­ку­ва­ли... Ма­ні­пу­ля­тив­но вки­да­є­ться рі­зна дур­ня в ма­си, а ку­пка по­лі­ти­ків вда­ло цим ко­ри­сту­є­ться. Цих по­лі­ти­ків, від си­ли, три шту­ки, які спе­ку­лю­ють на цьо­му з одні­єї про­стої при­чи­ни — на­дмір­ної жа­ги до вла­ди. Во­ни рва­ли­ся, рву­ться і бу­дуть рва­ти­ся до вла­ди.

— Тоб­то вам ні­чо­го не­ві­до­мо про пла­ни роз­ши­ре­н­ня ме­ді­а­бі­зне­су вла­сни­ка «5 ка­на­лу»?

— Як­би в По­ро­шен­ка дій­сно бу­ли пла­ни роз­ши­ри­ти свої по­зи­ції на рин­ку ме­діа, нев­же він не роз­по­чав би з то­го, що най­пер­ше під­си­лив фі­нан­су­ва­н­ня «5 ка­на­лу»? Ацьо­го не­має. Ка­нал є са­мо­до­ста­тнім уже ба­га­то ро­ків. Так, це важ­ко в сьо­го­дні­шніх рин­ко­вих умо­вах, але нам це вда­є­ться.

— Ви — один із най­до­свід­че­ні­ших ме­ді­а­ме­не­дже­рів, ска­жіть, як ви вза­га­лі оці­ню­є­те ін­фор­ма­цій­ну по­лі­ти­ку кра­ї­ни, осо­бли­во в умо­вах «гі­бри­дної вій­ни»?

— Я... дав­ній... уже по­над 31 рік пра­цюю на те­ле­ба­чен­ні ( Є про­бле­ми із за­без­пе­че­н­ням мов­ле­н­ня на схо­ді кра­ї­ни. Але якщо хтось ду­має, що це про­сто зро­би­ти, то він ду­же по­ми­ля­є­ться. Пер­ший пе­ре­да­вач, який бу­ло вста­нов­ле­но у Вол­но­ва­сі, по­ста­ви­ли ми, «5 ка­нал». В яких умо­вах йо­го там ста­ви­ли, як йо­го туди за­во­зи­ли — не хо­чу на­віть го­во­ри­ти. Це ві­до­мо ли­ше кіль­ком лю­дям. У прин­ци­пі, ін­ших то­чок для роз­мі­ще­н­ня пе­ре­да­ва­чів там не існує. За­раз зга­ду­ють за­тя­гу­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва на Ка­ра­чу­ні. Так, є ве­ли­ка про­бле­ма з бу­дів­ни­цтвом те­ле­веж. На­віть у мир­ний час в будь-яко­му ре­гіо­ні по­ста­ви­ти та­ку ар­хі­те­ктур­ну спо­ру­ду ду­же скла­дно. Ро­зу­мі­ю­чи це, пи­та­н­ня тре­ба ста­ви­ти так: що не­об­хі­дно зро­би­ти для то­го, щоб з «ін­шої сто­ро­ни», з До­не­цька і Лу­ган­ська, пе­ре­ста­ли ве­сти мов­ле­н­ня і про­ми­ва­ти міз­ки на­шим лю­дям... Від­по­відь оче­ви­дна — зро­би­ти так, щоб там­те­шні те­ле­ве­жі впа­ли так, як на на­шо­му Ка­ра­чу­ні. Що­до ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки — ду­же три­ва­ла і над­скла­дна те­ма. Ска­жу ли­ше — сьо­го­дні за­ба­га­то вся­ко­го в укра­їн­ських ефі­рах. Чи пра­виль­но­го?.. Пи­та­н­ня до На­ціо­наль­ної ра­ди з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня та ра­діо­мов­ле­н­ня і кон­кре­тно — до ке­рів­ни­ків та вла­сни­ків те­ле­ка­на­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.