«Во­єн­ні ланд­ша­фти»

Docudays UA та «Чер­во­ний Хрест» ого­ло­си­ли кон­курс до­ку­мен­таль­них філь­мів про на­слід­ки вій­ни

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

26 жов­тня на кі­но­фе­сти­ва­лі « Мо­ло­дість » Docudays UA та Де­ле­га­ція Між­на­ро­дно­го ко­мі­те­ту Чер­во­но­го Хре­ста в Укра­ї­ні ого­ло­си­ли кон­курс про­е­ктів до- ку­мен­таль­них філь­мів про на­слід­ки во­єн­них дій для ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня — Warscape («Во­єн­ні ланд­ша­фти»). Це бу­де мі­жна­ро­дний кон­курс, у яко­му мо­жуть узя­ти участь ре­жи­се­ри з про­е­кта­ми до­ку­мен­таль­них філь­мів про Укра­ї­ну або Єв­ра­зій­ський ре­гіон, що ви­сві­тлю­ють на­слід­ки вій­сько­вих кон- флі­ктів або і нших си­ту­а­цій, пов’яза­них з на­си­л­лям.

До уча­сті у кон­кур­сі за­про­шу­ю­ться ре­жи­се­ри-по­ча­тків­ці або ре­жи­сер­сько-про­дю­сер­ські ко­ман­ди з про­е­кта­ми до­ку­мен­таль­них філь­мів на будь-якій ста­дії ро­бо­ти. Ор­га­ні­за­то­ри від­би­ра­ти­муть з них ті, що не да­ють оцін­ки сто­ро­нам кон­флі­кту, а зо­се­ре­джу­ють ува­гу на ци­віль­но­му на­се­лен­ні.

Ше­сте­ро пе­ре­мож­ців бу­дуть за­про­ше­ні на Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь до­ку­мен­таль­но­го кі­но про пра­ва лю­ди­ни Docudays UA, що від­бу­де­ться 24—31 бе­ре­зня 2017 ро­ку, аби взя­ти участь у дво­ден­но­му тре­нін­гу й прой­ти пі­тчинг пе­ред гру­пою екс­пер­тів. Під час тре­нін­гу від­бу­де­ться май­стер- клас з пі­тчин­гу і се­мі­нар про тер­мі­но­ло­гію, пов’ яза­ну з Мі­жна­ро­дним гу­ма­ні­тар­ним пра­вом та йо­го на­слід­ка­ми для ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня.

Про­ект-пе­ре­мо­жець бу­де на­го­ро­дже­но при­зом у 5000 до­ла­рів США. За­яв­ки при­йма­ти­му­ться до 1 лю­то­го 2017 ро­ку. Фі­на­лі­стів бу­де ого­ло­ше­но 15 лю­то­го 2017 ро­ку.

ФОТО З САЙТА DOCUDAYS.ORG.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.