Укра­їн­ця Су­щен­ка за­ли­ши­ли за ѓра­та­ми

Мо­сков­ський суд від­хи­лив апе­ля­цію на арешт жур­на­лі­ста «Укр­ін­фор­му»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

За­сі­да­н­ня від­бу­ва­ло­ся у за­кри­то­му ре­жи­мі, оскіль­ки ФСБ вба­чає у спра­ві дер­жав­ну та­єм­ни­цю. «Ко­ре­спон­дент «Укр­ін­фор­му» Ро­ман Су­щен­ко. Мо­скмісь­ксуд, апе­ля­ція на арешт від­хи­ле­на», — на­пи­сав у сво­є­му Facebook ко­ре­спон­дент «УНІАН» Ро­ман Цим­ба­люк, який пра­цює в РФ. При цьо­му до­дав: «Ро­бо­та на­шо­го кор­пун­кту зве­ла­ся до ви­сві­тле­н­ня су­дів у спра­вах гро­ма­дян Укра­ї­ни».

Пі­зні­ше адво­кат Су­щен­ка Марк Фей­гін під­твер­див цю ін­фор­ма­цію. «Ро­ман Су­щен­ко ду­же роз­ра­хо­вує на під­трим­ку жур­на­ліст­сько­го спів­то­ва­ри­ства», — від­зна­чив він і по­ві­до­мив, що зби­ра­є­ться в Укра­ї­ну, щоб обго­во­ри­ти пер­спе­кти­ви обмі­ну. У коментарі жур­на­лі­стам у су­ді Фей­гін по­яснив, що пла­нує звер­ну­ти­ся до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни (ЄСПЛ).

На­га­да­є­мо, ко­ре­спон­ден­та «Укр­ін­фор­му» у Фран­ції Ро­ма­на Су­щен­ка за­три­ма­ли 30 ве­ре­сня і зви­ну­ва­ти­ли у шпи­гун­стві, за­явив­ши, що він є спів­ро­бі­тни­ком Го­лов­но­го управ­лі­н­ня роз­від­ки Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни.

ФОТО ІЗ «ФЕЙС­БУК»-СТОРІНКИРОМАНА ЦИМБАЛЮКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.