ЕКСКЛЮ­ЗИВ від «Ес­пре­со»

Укра­їн­ський те­ле­ка­нал зро­бив без­пре­це­ден­тний про­ект, при­свя­че­ний га­зе­ті «День»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Для істо­рії укра­їн­сько­го те­ле­ба­че­н­ня спіль­ний про­ект «Ес­пре­со» і «Дня» — це без пе­ре­біль­ше­н­ня без­пре­це­ден­тний вчи­нок. Ні­ко­ли до цьо­го ТБ не про­яв­ля­ло та­ко­го здо­ро­во­го ін­те­ре­су до які­сної дру­ко­ва­ної пре­си — тим па­че — не ро­би­ло ци­клу із 6 окре­мих ви­пу­сків. З на­го­ди 20-лі­т­тя «Дня» те­ле­ка­нал «Ес­пре­со » при­го­ту­вав сво­їм гля­да­чам уні­каль­ний кон­тент — спе­ці­аль­ний про­ект, у ви­пу­сках яко­го істо­рія кра­ї­ни роз­по­від­а­ти­ме­ться че­рез істо­рію жи­т­тя лю­дей очи­ма ві­до­мих укра­їн­ських жур­на­лі­стів «Дня». Кіль­ка мі­ся­ців ав­тор сю­же­тів, жур­на­ліс­тка те­ле­ка­на­лу Ка­те­ри­на Супрун ре­гу­ляр­но на­ві­ду­ва­лась до нас в ре­да­кцію, зу­стрі­ча­ла­ся та ба­га­то спіл­ку­ва­ла­ся з жур­на­лі­ста­ми, ви­вча­ла істо­рію ви­да­н­ня. Во­на зі­зна­є­ться, що ро­бо­та над про­е­ктом « осві­жи­ла » її бу­ден­ні обов’яз­ки пар­ла­мент­сько­го ко­ре­спон­ден­та.«Ця ро­бо­та від­рі­зня­ла­ся від бу­ден­ної, бо це одно­ча­сно і істо­рія про лю­ди­ну, і істо­рія про га­зе­ту, ще й пев­ний зміст те­ма­ти­чний — «спра­ва Гон­га­дзе», оку­па­ція Дон­ба­су, істо­рії про лю­дей... Най­скла­дні­ше бу­ло ро­би­ти сю­жет про го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня» Ла­ри­су Ів­ши­ну, бо важливо все вмі­сти­ти в обме­же­ний час! Ду­же ба­га­то за­ли­ши­ло­ся «не­ви­да­ним». На жаль, гля­дач по­ба­чить не все, але я на­ма­га­ла­ся пе­ре­да­ти основ­ні дум­ки та сми­сли, — ко­мен­тує ав­тор про­е­кту Ка­те­ри­на Су­пруп. — Вза­га­лі над про­е­ктом пра­цю­ва­ли два мі­ся­ці. Зні­ма­ли, коли був час і в жур­на­лі­стів «Дня», і в нас. З Ва­лен­ти­ном Тор- бою вза­га­лі на ви­хі­дних зу­стрі­ча­ли­ся, бо іна­кше не бу­ло ча­су. Па­ра­лель­но пи­са­ла сце­на­рії та мон­ту­ва­ли ма­те­рі­ал, коли бу­ли віль­ні ре­жи­се­ри мон­та­жу. І по фа­кту за два з по­ло­ви­ною мі­ся­ці ми зро­би­ли 6 ці­ка­вих се­рій».

■ За сло­ва­ми жур­на­ліс­тки, пра­цю­ва­ти над про­е­ктом бу­ло ду­же пі­зна­валь­но. Вла­сне, во­на вва­жає се­бе лю­ди­но «в те­мі» істо­рії «Дня» і про­блем, які га­зе­та ви­сві­тлює. «Га­зе­та «День» зав­жди бу­ла для ме­не у ка­те­го­рії які­сної пре­си. Адже я з Дні­пра і не­о­дно­ра­зо­во як жур­на­ліст спіл­ку­ва­ла­ся з Юрі­єм Рай­хе­лем, який пи­ше для ви­да­н­ня, — про­дов­жує па­ні Супрун. — «День» — прин­ци­по­ве ви­да­н­ня, та­кою і має бу­ти які­сна пре­са. Спіл­ку­ва­н­ня з жур­на­лі­ста­ми і, зви­чай­но, з го­лов­ним ре­да­кто­ром це під­твер­ди­ло. Як жур­на­ліст я жи­ву по­стій­но в «ін­фор­ма­цій­ній ямі», во­на не має дна, але те­пер я то­чно знаю, де шу­ка­ти «опо­ру» і як ви­окре­ми­ти най­кра­ще. Окре­ма ува­га, зви­чай­но, Бі­бліо­те­ці га­зе­ти «День». Я те­пер по­стій­но став­лю со­бі пи­та­н­ня, чо­му ра­ні­ше всьо­го цьо­го не зна­ла, і не про­чи­та­ла. Пев­но, для всьо­го свій час. До при­кла­ду, кни­га «Укра­ї­на Incognita. Топ-25» бу­ла в ме­не вже дав­но, але ні­як ру­ки не до­хо­ди­ли, те­пер ясна спра­ва все змі­ни­ло­ся. Асе­рія «Но­ві­тня істо­рія для «чай­ни­ків», на мою дум­ку, має бу­ти обов’яз­ко­во у ко­жно­го жур­на­лі­ста, осо­бли­во у мо­ло­до­го, бо коли від­бу­ва­ли­ся всі там опи­са­ні по­дії, ба­га­то хто був ди­ти­ною. Аса­ме ви­сві­тле­ні у се­рії по­дії і вчин­ки кон­кре­тних лю­дей ле­жать в осно­ві то­го, що від­бу­ва­є­ться за­раз».

■ Жур­на­ліс­тка «Ес­пре­со» пе­ре­ко­на­на, що спіль­ний про­ект ка­на­лу та га­зе­ти «День» зна­йде чи­ма­лу ко­гор­ту вдя­чної ау­ди­то­рії, пе­ре­дов­сім — ми­сля­чих лю­дей, яким ва­жли­ва при­ро­да ре­чей, що від­бу­ва­ю­ться у дер­жа­ві. «Остан­нім ча­сом лов­лю се­бе на дум­ці, що укра­їн­ські жур­на­лі­сти, екс­пер­ти та по­лі­ти­ки... «за­плу­та­ли­ся». Нам всім важ­ко зо­се­ре­ди­ти­ся та втри­ма­ти­ся, ін­форм­при­во­ди не жи­вуть біль­ше ти­жня, важ­ко ви­зна­чи­ти го­лов­не. Про­ект до 20-річ­чя «Дня» до­зво­ляє зу­пи­ни­ти­ся та по­ду­ма­ти над тим, де тре­ба зо­се­ре­ди­ти ува­гу, — до­дає жур­на­ліс­тка «Ес­пре­со». — На­ше су­ча­сне жи­т­тя — це при­чи­ни та на­слід­ки, які по­трі­бно оці­ни­ти та осми­сли­ти, на жаль, не всі це зро­блять. Але хо­че­ться ві­ри­ти в те, що цей про­ект по­ка­же де і як шу­ка­ти го­лов­ні сми­сли».

■ За фор­ма­том про­ект скла­да­є­ться із ше­сти ви­пу­сків сю­же­тів про при­ва­тні істо­рії жур­на­лі­стів «Дня», їхній шлях у про­фе­сію та клю­чо­ві те­ми, які ба­га­то ро­ків не по­ки­да­ють. Гля­да­чі по­ба­чать ви­пу­ски, у яких свою істо­рію у «Дні» ро­ска­жуть: го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти Ла­ри­са Ів­ши­на, ре­да­ктор від­ді­лу по­лі­ти­ки Іван Капсамун, ре­да­ктор від­ді­лу еко­но­мі­ки Ал­ла Дубровик-Рохова, жур­на­ліст від­ді­лу по­лі­ти­ки Ва­лен­тин Торба, ре­да­ктор від­ді­лу су­спіль­ства Ма­рія Прокопенко та ре­да­ктор більд-ре­да­кції Ми­ко­ла Тим­чен­ко. Пі­сля то­го, як всі сю­же­ти ви­йдуть в ефір, у фор­ма­ті се­рі­аль­но­го те­ле-есе, ка­нал на їхній осно­ві зро­бить одну під­сум­ко­ву стрі­чку. Її, до ре­чі, мо­жна бу­де по­ди­ви­ти­ся на сай­ті «Дня» у роз­ді­лі «Ві­део».

■ Сю­же­ти у рам­ках про­е­кту ви­хо­ди­ти­муть в ефір вже з 31 жов­тня, з по­не­діл­ка по че­твер, о 19.00 в про­гра­мі «Під­сум­ки з Ва­си­лем Зи­мою». Про спіль­ний про­ект ка­на­лу і га­зе­ти ве­ду­чий го­во­рить із за­хо­пле­н­ням: «Це та істо­рія, коли по­ді­бне при­тя­гує по­ді­бне. І га­зе­та «День», і те­ле­ка­нал «Ес­пре­со»: а) про­укра­їн­ські ЗМІ; б) апе­лю­ють до здо­ро­во­го глу­зду і на­ма­га­ю­ться шу­ка­ти і зна­хо­ди­ти сми­сли; в) во­ни да­ють чи­та­чам і гля­да­чам біль­ше. І най­го­лов­ні­ше — в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі тре­ба за­во­йо­ву­ва­ти но­ві ні­ші і впли­ва­ти на дум­ки лю­дей, то­му це вча­сно, і це має спра­цю­ва­ти».

■ «Ми, на жаль, зна­є­мо істо­рію най­но­ві­шу Укра­ї­ни фра­гмен­тар­но або ж на рів­ні вла­сно­го сприйня­т­тя: об’єктив­но ви­сві­тли­ти низ­ку по­дій — не так про­сто. Окрім то­го, га­зе­та ро­бить акцен­ти, на які ча­сто не зва­жа­ють, і по­яснює, що бу­ло і що бу­де. Ро­би­ти чи­та­ча зна­ю­чим — це пре­кра­сна ідея. Це від­криє Укра­ї­ну по-ін­шо­му, — за­ува­жує Ва­силь Зима. — Ска­жу від­вер­то: все, що ро­бить «День», вар­то ува­ги. Най­го­лов­ні­ше — ви фор­му­є­те ду­ші і міз­ки актив­ної укра­їн­ської мо­ло­ді. Ін­ве­сти­ції в май­бу­тнє — ось, як на ме­не, най­ва­жли­ві­ша ро­бо­та га­зе­ти «День». Ба­жаю тіль­ки біль­ше про­е­ктів і ще ба­га­то ро­ків жи­т­тя».

■ От­же, не пропу­стіть! Ексклю­зив­но спіль­ний про­ект ка­на­лу «Ес­пре­со» та га­зе­ти «День» — з 31 жов­тня, з по­не­діл­ка по че­твер, о 19.00 в про­гра­мі «Під­сум­ки з Ва­си­лем Зи­мою».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.