Ста­ли ві­до­мі цьо­го­рі­чні ла­у­ре­а­ти пре­мії Са­ха­ро­ва

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Лі­дер крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, де­пу­тат Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Му­ста­фа Дже­мі­лєв до остан­ньо­го три­мав­ся у трій­ці лі­де­рів-пре­тен­ден­тів на отри­ма­н­ня пре­мії Са­ха­ро­ва, а та­кож на­брав най­біль­ше го­ло­сів під час та­єм­но­го го­ло­су­ва­н­ня у ко­мі­те­тах із за­кор­дон­них справ і роз­ви­тку. Але ке­рів­ни­цтво Єв­ро­пар­ла­мен­ту та лі­де­ри йо­го по­лі­ти­чних груп при­зна­чи­ли пре­мію іме­ні Ан­дрія Са­ха­ро­ва Ла­мії Аджи Ба­шар та Над’ї Му­рад Ба­сее Та­ха. Це­ре­мо­нія на­го­ро­дже­н­ня від­бу­де­ться 14 гру­дня у Стас­бур­зі.

Жін­ки ста­ли по­ло­нян­ка­ми «Іслам­ської дер­жа­ви» у 2014 ро­ці, коли їхнє рі­дне ірак­ське се­ло Ко­чо бу­ло за­хо­пле­не бо­йо­ви­ка­ми. Обом вда­ло­ся вте­кти. На сьо­го­дні­шній день во­ни ме­шка­ють у Ні­меч­чи­ні та ви­сту­па­ють за пра­ва ти­сяч єзи­док, які пе­ре­бу­ва­ють в се­ксу­аль­но­му раб­стві в ІД. У рі­зні ро­ки ла­у­ре­а­та­ми пре­мії ста­ва­ли Нель­сон Ман­де­ла, Бі­ло­ру­ська асо­ці­а­ція жур­на­лі­стів, «Ре­пор­те­ри без кор­до­нів» і ро­сій­ське пра­во­за­хи­сне то­ва­ри­ство «Ме­мо­рі­ал».

Єв­ро­пар­ла­мент від­зна­чив на­го­ро­дою за­хи­сниць прав єзи­дів і жі­нок, які пе­ре­жи­ли се­ксу­аль­не раб­ство в «Іслам­ській дер­жа­ві»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.