Га­зе­та сво­ї­ми си­ла­ми

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

У Зим­но­му на Во­ли­ні з’яви­ло­ся ви­да­н­ня об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди

Ця гро­ма­да об’ єд­нує 17 сіл, у яких про­жи­ва­ють по­над шість ти­сяч лю­дей. То­му по­тре­ба в ін­фор­му­ван­ні та спіл­ку­ван­ні — не­аби­яка. Га­зе­та отри­ма­ла на­зву «Ві­сник Зим­нів­ської гро­ма­ди » , ви­йшло уже два но­ме­ри. Зим­нів­ський го­ло­ва В’ яче­слав Ка­то­лик по­ві­до­мив, що 500 при­мір­ни­ків ви­да­н­ня об­хо­дя­ться у 350 гри­вень, дру­ку­ю­ться у Во­ло­ди­ми­рі- Во­лин­сько­му. Але лю­ди ма­ють мо­жли­вість по­чи­та­ти і про те, як здій­сню­є­ться ре­фор­ма мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, які по­зи­тив­ні змі­ни від­бу­ли­ся в гро­ма­ді, адже Зим­нів­ська ста­ла пер­шою об’ єд­на­ною гро­ма­дою на Во­ли­ні.

У га­зе­ті дру­ку­ють мі­сце­ві но­ви­ни і роз­по­віді про ві­до­мих лю­дей гро­ма­ди. На­ра­зі її ви­пу­ска­ють пра­ців­ни­ки гу­ма­ні­тар­но­го від­ді­лу ра­ди, але по­трі­бен та­кож про­фе­сій­ний жур­на­ліст.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.