Укра­ї­на — се­ред фа­во­ри­тів Фран­кфурт­сько­го яр­мар­ку

Den (Ukrainian) - - Українці – Читайте! - Під­го­ту­вав Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Як по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, цьо­го ро­ку на На­ціо­наль­но­му стен­ді Укра­ї­ни на Фран­кфурт­сько­му книж­ко­во­му яр­мар­ку бу­ло пред­став­ле­но 12 укра­їн­ських ви­дав­ництв. Укра­їн­ські книж­ки від­зна­чи­ли одра­зу в де­кіль­кох ка­те­го­рі­ях.

Впер­ше укра­їн­ська кни­га отри­ма­ла пре­мію «Global Illustration Award2016» — пе­ре­мо­га ді­ста­лась Твор­чій май­стер­ні «Аґра­фка» й львів­ським ху­до­жни­кам Ро­ма­ні Ро­ма­ни­шин та Ан­дрію Ле­сі­ву за ство­ре­ну ни­ми об­кла­дин­ку до книж­ки «Джордж і та­єм­ний ключ до Все­сві­ту» Лю­сі та Сті­ве­на Го­кі­нґів. До ка­та­ло­гу «The White Ravens 2016» (збір­ки най­кра­щих ди­тя­чих і під­лі­тко­вих ви­дань) по­тра­пи­ли одра­зу дві укра­їн­ські кни­ги — «Хто ро­сте у пар­ку» Ка­те­ри­ни Мі­ха­лі­ци­ної і «Вітер з-під сон­ця» Окса­ни Лу­щев­ської. Та­кож шість укра­їн­ських ви­дань від­зна­чи­ли у ко­ле­кції « Stiftung Buchkunst», де зі­бра­но най­кра­си­ві­ші ви­да­н­ня­сві­ту: «Вій­на, що змі­ни­ла Рон­до» Ан­дрі­я­Ле­сі­ва та Ро­ма­ни Ро­ма­ни­шин, «Ше­пти­цький від А до Я» Га­ли­ни Те­ре­щук та Окса­ни Ду­ман­ської, «Чо­ло­ві­ки, жін­ки і ді­ти» Юлії Му­са­ков­ської (всі три — «Аґра­фка» та «Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва » ) , « The Ukrainian Academy of Art» («Ро­до­від»), «Кай­да­ше­ва сім’я» І. Не­чу­я­Ле­ви­цько­го («Осно­ви») та «Та­шень­ка і ка­ктус» Сла­ви Шульц («Астра»).

ФОТО З САЙТА COMIN.KMU.GOV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.