«Е-де­кла­ро­ва­ні «ре­во­лю­ціо­не­ри»

Як на­род спра­ви­ться з ци­ні­чною ре­аль­ні­стю і чи на­вчи­ться дба­ти про аль­тер­на­ти­ву?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Пі­сля еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня дер­жав­ни­ми по­са­дов­ця­ми сво­їх до­хо­дів, кра­ї­на пе­ре­жи­ває пев­ний шок. Нав­ряд чи для су­спіль­ства ста­ло но­ви­ною те, на­скіль­ки за­мо­жною є на­ша так зва­на по­лі­ти­чна елі­та, однак кон­ста­та­ція фа­кту зму­си­ла ба­га­тьох пе­ре­свід­чи­ти­ся в ци­ні­чно­сті «вер­хів­ки». Мас-ме­діа і со­ці­аль­ні ме­ре­жі бу­кваль­но ви­бу­хну­ли від ко­мен­та­рів і ана­лі­зу на те­му е-де­кла­ру­ва­н­ня.

У ЧО­МУ ПОЗИТИВ

Не див­ля­чись на скла­дний шлях за­ко­ну про е-де­кла­ру­ва­н­ня, ко­ли са­ма вла­да не­о­дно­ра­зо­во встав­ля­ла пал­ки в ко­ле­са, що вже бу­ло по­ка­зо­во, рі­ше­н­ня та­ки вда­ло­ся про­ве­сти. «Спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ба­га­тьох кла­сних лю­дей спо­ча­тку ле­две про­да­ви­ли, а пі­зні­ше — чу­дом втри­ма­ли», — на­пи­сав у се­бе в ФБ го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Ві­та­лій Ша­бу­нін. На­га­да­є­мо, за­про­ва­дже­н­ня е-де­кла­ру­ва­н­ня є умо­вою для отри­ма­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му з Єв­ро­пей­ським со­ю­зом. Про­грам­ний ком­плекс із зби­ра­н­ня, збе­ре­же­н­ня та оброб­ки еле­ктрон­них де­кла­ра­цій укра­їн­ських по­са­дов­ців був роз­ро­бле­ний за фі­нан­су­ва­н­ня Про­гра­ми роз­ви­тку ООН та зго­дом пе­ре­да­ний у вла­сність На­ціо­наль­ної аген­ції із за- по­бі­га­н­ня ко­ру­пції Укра­ї­ни (НАЗК).

«Як лю­ди­на, яка бу­ла в про­це­сі від ідеї до про­ду­кту, ска­жу так:) Все що сьо­го­дні за­де­кла­ро­ва­не на­віть якщо йо­го ре­аль­но і не­має, під­па­дає під фін­кон­троль не тіль­ки в Укра­ї­ні!, — пи­ше у со­цме­ре­жі на­ро­дний де­пу­тат Ві­ктор Чу­мак. — Ско­ри­ста­тись ним без по­яснень дже­рел до­хо­ду за кор­до­ном бу­де не­мо­жли­во. Та й в кра­ї­ні ко­жний на­сту­пний пра­во­чин бу­де пу­блі­чним. Спо­ді­ва­тись на ма­со­ві кар­ні спра­ви, та на ви­ро­ки су­дів теж не вар­то, то­му що сьо­го­дні це про­сто лі­нія від­лі­ку. А ось для роз­слі­ду­ва­чів це фан­та­сти­чний ма­те­рі­ал для но­вих ви­крит­тів. І на їх ма­те­рі­а­лах ціл­ком мо­жли­ві ре­аль­ні «по­сад­ки».

Ти­ся­чі е-де­кла­ра­цій чи­нов­ни­ків, які мо­жна про­гля­ну­ти на спе­ці­аль­но­му сай­ті public.nazk.gov.ua, вра­жа­ють сво­ї­ми по­дро­би­ця­ми. Ли­ше де­які при­кла­ди. Де­пу­тат від фра­кції «Во­лі на­ро­ду» Олесь Дов­гий за­де­кла­ру­вав 95 кар­тин XIX— XXI сто­літь, 10 ста­туй, 11 на­ру­чних го­дин­ни­ків і 1,5 млн. до­ла­рів го­тів­кою в 2015 ро­ці. А от на­ро­дний де­пу­тат від «БПП» Ана­то­лій Ма­тві­єн­ко вка­зав на­віть, що во­ло­діє хра­мом Успі­н­ня Пре­свя­тої Бо­го­ро­ди­ці в Бер­лів­ці Він­ни­цької обла­сті. Мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков крім трьох квар­тир, двох зе­мель­них ді­ля­нок, за­де­кла­ру­вав та­кож ко­ле­кцію вин, мо­нет, кар­тин, ма­рок і пла­сти­нок. У на­ро­дно­го де­пу­та­та від «БПП» Іго­ря Ко­но­нен­ка — бу­ди­нок у Ки­є­ві має ме­траж 1643.6 м кв. Це ре­корд се­ред чи­нов­ни­ків.

Свої де­кла­ра­ції не по­да­ли на­ро­дні де­пу­та­ти — В’яче­слав Бо­гу­сла­єв (Во­ля на­ро­ду); Ана­то­лій Гір­шфельд (Во­ля на­ро­ду); Ігор Шкі­ря (Ві­дро­дже­н­ня); Юрій Шу­хе­вич (Ра­ди­каль­на пар­тія); Ма­рія Ма­ті­ос (се­стра го­лов­но­го вій­сько­во­го про­ку­ро­ра Ана­то­лія Ма­ті­о­са, де­пу­тат від фра­кції БПП).

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко за­де­кла­ру­вав пра­ва вла­сно­сті у по­над 100 ком­па­ній в Укра­ї­ні, Ро­сії, Поль­щі, Іспа­нії, на Кі­прі, в Угор­щи­ні, Ли­тві і КНР, Бри­тан­ських Вір­гін­ських остро­вах та у Ні­дер­лан­дах, зар­пла­ту у су­мі 121 054 грн., про­цен­тів у су­мі 12 375 404 та ін­ве­сти­цій­ні при­бу­тки у су­мі 49 665 361 грн. Свою де­кла­ра­цію Пре­зи­дент по­дав бу­кваль­но за кіль­ка го­дин до де­длай­ну. Го­тів­ко­ві ко­шти По­ро­шен­ка (як і ін­ші зга­да­ні ко­шти) у су­мі 60 тис. до­ла­рів та 900 тис. грн. утри­му­ю­ться у ПАТ «МІБ», де він є вла­сни­ком 9000 акцій, но­мі­наль­на вар­тість яких ста­но­вить 13,518 млн. грн. Вне­ски до кре­ди­тних спі­лок та ін­ших не­бан­ків­ських фі­н­уста­нов ста­нов­лять 8,19 млн. грн. На бан­ків­ських ра­хун­ках По­ро­шен­ка збе­рі­га­є­ться 540 478 грн., 26 324 870 до­ла­рів, 14372 єв­ро.

Фа­кти е-де­кла­ра­цій по­са­дов­ців, при­чо­му від дрі­бно­го ка­лі­бру до най­ви­щої по­са­до­вої осо­би дер­жа­ви, су­спіль­ство ще ви­вча­ти­ме дов­го. «Са­ме за­раз Укра­ї­на по­тре­бує тер­мі­но­вої до­по­мо­ги ми­тців. Са­ме за­раз спа­сі­н­ня пси­хі­чно­го здо­ров’я біль­шо­сті укра­їн­ців за­ле­жить від спро­мо­жно­сті ося­гну­ти но­ву ре­аль­ність че­рез куль­тур­ні за­со­би у всьо­му їх роз­ма­їт­ті. За­ли­шки мо­раль­них орі­єн­ти­рів та­нуть під на­ти­ском но­вої де­кла­ро­ва­ної по­ст­ге­но­ци­дної есте­ти­ки. Го­ри ке­шу, сто­си кар­тин, ку­пи го­дин­ни­ків, мі­кро­ра­йо­ни квар­тир, без­ме­жні ла­ни зе­мель...», — пи­ше у Фейс­бу­ці гро­мад­ській ді­яч Сер­гій Ко­шман.

ПОСАДОВЦІ НЕ ЛЮБЛЯТЬ ГРИВНЮ

На стар­ті за­пов­не­н­ня еле­ктрон­них де­кла­ра­цій фа­хів­ці жар­ту­ва­ли: мо­жна бу­де на осно­ві зі­бра­них да­них скла­сти рей­тинг на­дій­но­сті укра­їн­ських бан­ків. Мов­ляв, в то­го, де най­біль­ше де­пу­та­тів і мі­ні­стрів збе­рі­гає сво­їх гро­ше­нят, «най­без­хмар­ні­ші пер­спе­кти­ви » . Та за ре­зуль­та­та­ми кам­па­нії з е-де­кла­ру­ва­н­ня, най­біль­шою до­ві­рою у укра­їн­ської вла­ди ко­ри­сту­ю­ться бан­ки ті, що скля­ні,... з кри­шка­ми. А в ко­гось «ма­тра­си» — при­чо­му з огля­ду на кіль­кість за­де­кла­ро­ва­ної го­тів­ки, збе­рі­га­ють во­ни її не «під», а«в». Є й та­кі об’єми для яких об’ єктив­но по­трі­бен бун­кер, і не один. Так, на­при­клад, екс- ком­бат на­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Мель­ни­чук, що у Вер­хов­ній Ра­ді пред­став­ляє гру­пу «Во­ля на­ро­ду», вже у 2015 ро­ці мав «ке­шу» на триль­йон (!) гри­вень. І це при то­му, що Су­дя­чи з еле­ктрон­ної де­кла­ра­ції Мель­ни­чу­ка, увесь йо­го до­хід за 2015 рік скла- ла де­пу­тат­ська зар­пла­та в 73 ти­ся­чі гри­вень. За­зна­чи­мо, що за­не­се­н­ня не­до­сто­вір­них да­них і на­віть по­мил­ка в еле­ктрон­ній де­кла­ра­ції є кри­мі­наль­ним зло­чи­ном. Втім, Мель­ни­чук є фі­гу­ран­том кіль­кох справ, які тя­гнуть на до­ві­чне, що не за­ва­жає йо­му пра­цю­ва­ти у Вер­хов­ній Ра­ді.

Ек­спер­ти по­ра­ху­ва­ли, що і міль­йон гри­вень, якщо йо­го упа­ку­ва­ти в бан­кно­ти но­мі­на­лом по 500, ва­жить при­бли­зно 2,3 кі­ло­гра­ма. Один міль­йон єв­ро в бан­кно­тах по 500 єв­ро ва­жить при­бли­зно 2,2 кі­ло­гра­ми. Один міль­йон до­ла­рів в бан­кно­ті з най­біль­шим до­сту­пним в Укра­ї­ні но­мі­на­лом у 100 до­ла­рів (для до­від­ки бан­кно­ти но­мі­на­лом в п’ ятсот, ти­ся­чу, п’ять ти­сяч і де­сять ти­сяч до­ла­рів, яких ви­пу­ще­но всьо­го ли­ше 42 шту­ки, ви­во­зи­ти з США су­во­ро за­бо­ро­не­но) — 8 кі­ло­грам.

Най­біль­шим до­ла­ро­вим важ­ко­ва­го­ви­ком, від­по­від­но до да­них пор­та­лу е- де­кла­ра­цій, є на­ро­дний де­пу­тат, який « Про­дав свій Ролс- Ройс і пі­шов в АТО, В’яче­слав Кон­стан­ті­но вський — май­же 120 кі­ло­гра­мів (14,7 міль­йо­на до­ла­рів). А от прем’ єр- мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман «тя­гне» на грив­не­во­го важ­ко­ва­го­ви­ка. Він за­де­кла­ру­вав май­же тро­хи біль­ше п’яти кі­ло­грам го­тів­ки в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті (2,4 млн. гри­вень), ще пів­кі­ло в єв­ро ( 460 тис. єв­ро) і май­же сім кі­ло­грам у до­ла­рах (870 тис. до­ла­рів), ще по три кі­ло­грам­чи­ки «грив­ні» но­мі­на­лом по 500 і до­ла­рів — по 100 збе­рі­га­ла в 2015 ро­ці йо­го дру­жи­на: (1,6 млн. гри­вень і 372 тис. до­ла­рів го­тів­ки — від­по­від­но). Осо­бли­вою лю­бов’ю до го­тів­ки, чи то пак не­лю­бов’ю до бан­ків, від­зна­чив­ся мо­ло­дий ре­фор­ма­тор, екс­го­ло­ва Под­тко­вої ( очо­лив фі­скаль­ну слу­жбу пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті), а ни­ні го­ло­ва Фон­ду дер­жмай­на Ігор Бі­ло­ус. Він вка­зав, що у пі­сля­ре­во­лю­цій­ний і вже во­єн­ний 2015- й він три­мав вдо­ма май­же ві­сім кі­ло­грам до­ла­рів ( 970 тис. до­ла­рів), ще три кі­ло­гра­ми грив­ні ( 1 міль­йон 200 ти­сяч гри­вень го­тів­кою) та па­ру гра­мів єв­ро — 140 тис. єв­ро. На­то­мість на ра­хун­ках у бан­ках у Бі­ло­уса бу­ло ли­ше 1,1 ти­ся­чі до­ла­рів, 18,8 ти­ся­чі єв­ро і 136 ти­сяч гри­вень.

А от ро­ди­на мі­ні­стра фі­нан­сів Оле­ксан­дра Да­ни­лю­ка тро­хи біль­ше до­ві­ряє бан­ків­ській си­сте­мі. Що­прав­да не­укра­їн­ській. У Да­ни­лю­ка в 2015 ро­ці бу­ло два ра­хун­ки в Укр­соц­бан­ку (1,243 ти­ся­чі до­ла­рів й 3,226 ти­ся­чі гри­вень) і ра­ху­нок у При­ват­бан­ку (1,067 ти­сяч гри­вень). А от най­біль­ше гро­шей роз­мі­сти­ла йо­го дру­жи­на — 15,7 ти­ся­чі фун­тів стер­лін­гів — в збе­рі­гає в бри­тан­сько­му National Westminster Bank Plc.

А от Ва­ле­рія Гон­та­рє­ва, як і на­ле­жить го­ло­ві Нац­бан­ку, свої за­оща­дже­н­ня, якщо ві­ри­ти її де­кла­ра­ції, збе­рі­гає справ­ді у бан­ків­ській си­сте­мі і в Укра­ї­ні. Прав­да, в основ­но­му не в грив­ні. У 2015 ро­ці на бан­ків­ських ра­хун­ках ро­ди­на Гон­та­рє­вих ма­ла 1,161 934 міль­йо­на гри­вень, і пра­кти­чно в 26 ра­зів біль­шу су­му в до­ла­рах — 1,831391 міль­йо­на до­ла­рів.

«День» по­про­сив еко­но­мі­ста, фі­нан­си­ста та бан­кі­ра, ре­кто­ра Між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту Бі­зне­су Оле­ксан­дра Сав­чен­ка по­ясни­ти та­ку ма­со­ву лю­бов укра­їн­сько­го по­лі­ти­ку­му до го­тів­ки, як і де во­ни на­зби­ра­ли стіль­ки до­ла­рів, і чи бу­ва не во­ни обва­ли­ли курс грив­ні сво­ї­ми за­оща­дже­н­ня­ми у 2015-му?

Так от за сло­ва­ми Сав­чен­ка, при­чин де­кіль­ка.

✔ Пер­ша — «не­за­до­віль­на якість ме­не­джмен­ту На­ціо­наль­но­го Бан­ку, та­ка ж — якісь на­гля­ду за ко­мер­цій­ни­ми бан­ка­ми і очі­ку­ва­н­ня подаль­ших бан­крутств ко­мер­цій­них бан­ків » . Про­сти­ми сло­ва­ми, де­пу­та­ти і мі­ні­стри зна­ють на що во­ни ре­аль­но спро­мо­жні у ке­ру­ван­ні дер­жа­вою. І не до­ві­ря­ють со­бі ж свої гро­ші.

✔ Дру­га при­чи­на — це не­до­ско­на­лість чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни. « Фа­кти­чно, пе­ре­ві­ри­ти на­яв­ність го­тів­ки у чи­нов­ни­ків не мо­жна. Одні, які ре­аль­но є су­пер-ба­га­ті і ма­ють дже­ре­ла до­хо­дів, зна­чно за­ни­жу­ють су­ми го­тів­ки, які во­ни збе­рі­га­ють в сей­фах. А ін­ші нав­па­ки « до­ма­льо­ву­ють ну­лі » . У них ре­аль­но за­раз не­має стіль­ки го­тів­ки, а во­ни її де­кла­ру­ють. Це для то­го, щоб мо­жна бу­ло в подаль­шо­му ку­пу­ва­ти квар­ти­ри, ко­штов­ні ре­чі, то­що», — по­яснює екс­перт. На дум­ку, Сав­чен­ка дер­жа­ва має за­бо­ро­ни­ти чи­нов­ни­кам три­ма­ти у го­тів­ці гро­шей біль­ше пев­ної су­ми. За єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми — це 10 ти­сяч єв­ро. Все ре­шта — на ра­хун­ках в бан­ках. « То­ді б во­ни ду­ма­ли, ко­го оби­ра­ти го­ло­вою на­ціо­наль­но­го бан­ку, і вза­га­лі ко­го оби­ра­ти в еко­но­мі­чний блок уря­ду», — го­во­рить екс­перт. Сам Сав­чен­ко схиль­ний вва­жа­ти, що по­при оче­ви­дні за­ви­ще­н­ня, на руках у дер­жав­них чи­нов­ни­ків го­тів­ки зна­чно біль­ше. Що­най­мен­ше — в де­сять ра­зів, ка­же екс­перт.

«Ну і в за­га­лі, як для го­ло­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку так і для де­пу­та­тів, і чле­нів уря­ду по­вин­но бу­ти спра­вою че­сті збе­рі­га­ти свої за­оща­дже­н­ня у на­ціо­наль­ній ва­лю­ті», — ре­зю­мую Сав­чен­ко, апе­лю­ю­чи до ста­рою, але зда­є­ться, вже за­бу­тої для укра­їн­сько­го істе­блі­шмен­ту ка­те­го­рії як ети­ка і мо­раль.

ЩО ДА­ЛІ?

Пі­сля опри­лю­дне­н­ня чи­нов­ни­ка­ми сво­їх де­кла­ра­цій, одним з го­лов­них пи­тань за­ли­ша­є­ться, а які вла­сне на­слід­ки? «Е-де­кла­ра­ції спо­ну­ка­ють до про­сто­го, але ду­же нев­ті­шно­го ви­снов­ку: у нас при вла­ді зде­біль­шо­го ду­хов­ні бра­ти «мо­то­ро­ли», — пи­ше в соц- ме­ре­жі Ген­на­дій Дру­зен­ко. — По­при всю єв­ро­ін­те­гра­цій­ну та про­за­хі­дну ри­то­ри­ку, ми жи­ве­мо і ще, на жаль, дов­го жи­ти­ме­мо в ма­три­ці «рус­ско­го ми­ра», на­віть якщо зав­тра всі в Укра­ї­ні ви­вчать ан­глій­ську і го­во­ри­ти­муть укра­їн­ською. Уся фі­нан­со­ва-май­но­ва бу­лі­мія на­ших мо­жно­влад­ців від їхньої вну­трі­шньої по­ро­жне­чі: і аби за­пов­ни­ти цю ду­хов­ну чор­ну ді­ру во­ни на­ко­пи­чу­ють, на­ко­пи­чу­ють, на­ко­пи­чу­ють. На цю кра­ї­ну че­кає або справ­жня кри­ва­ва ре­во­лю­ція, або ти­ха дов­га ста­гна­ція і без­слав­на смерть у му­тних во­дах «рус­ско­го ми­ра». Те­ра­певт тут без­си­лий: по­трі­бний або хі­рург або вже па­та­ла­го­ана­том».

«Ну і що?», «Ви да­ли їм ле­га­лі­зу­ва­ти­ся » . Дру­зі, да­лі від­по- від­но до За­ко­ну на­сту­пає етап пе­ре­вір­ки де­кла­ра­цій. Він опи­та­ний у ст.ст. 48-50. Так що для ба­га­тьох го­лов­ний біль від їхньо­го ка­ша тіль­ки по­чи­на­є­ться. А ми про кон­тро­лю­є­мо», — пи­ше Ві­ктор Чу­мак.

От за­де­кла­ру­ва­ли де­пу­та­ти/ мі­ні­стри суд­ді/ по­да­тків­ці ці ма­тра­ци го­тів­ки, цер­кви, ко­ле­кцій­ні кни­ги та ста­ро­вин­ні іко­ни, і що з цим всім ро­би­ти? Да­ва­ти оцін­ку на­слід­кам для мо­раль­но здо­ров’я су­спіль­ства від по­чу­то­го та по­ба­че­но­го за остан­ні ти­жні за­ли­ши­мо со­ціо­ло­гам. Ці­ка­ві­шим, з то­чки зо­ру пер­спе­кти­ви для дер­жа­ви, є пи­та­н­ня юри­ди­чних на­слід­ків. Пер­ший, чи мо­жуть пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни іні­ці­ю­ва­ти роз­слі­ду­ва­н­ня, що­до дже­рел по­го­дже­н­ня за­де­кла­ро­ва­но­го май­на та го­тів­ки у на­ших чи­нов­ни­ків? Зокре­ма: спів­ста­ви­ти су­ми спла­че­них за по­пе­ре­дні ро­ки по­да­тків та су­ми « на­жи­тків» у де­кла­ра­ції?

Те­о­ре­ти­чно та­ка мо­жли­вість є, ка­жуть в Цен­трі про­ти­дії ко­ру­пції. Але на пра­кти­ці акти­ві­сти не ра­ди­ли б пра­во­охо­рон­цям у це за­ла­зи­ти. Є ма­са ме­ха­ні­змів, яки­ми дер­жав­ний слу­жбо­вець, чи по­лі­тик мо­же ви­прав­да­ти свої міль­йо­ни під по­ду­шкою і не­цке в сер­ван­ті 18 сто­лі­т­тя, ка­же юрист ЦПК Оле­на Щер­бан. Во­на на­га­дує, що По­да­тко­ва по­ча­ла ін­ди­ві­ду­аль­ний облік спла­че­них по­да­тків ли­ше з 2008 ро­ку. До цьо­го пе­рі­о­ду все йшло в спіль­ний « ка­зан » . Від­по­від­но, якийсь з де­кла­ран­тів мо­же ска­за­ти, що ста­тки, які він за­де­кла­ру­вав у 2015 ро­ці, — це скар­би ро­ди­ни — за­оща­дже­н­ня, які пе­ре­да­ва­лись « з по­ко­лі­н­ня до по­ко­лі­н­ня»...

В цьо­му кон­текс­ті мо­жна зга­да­ти і «плів­ки Мель­ни­чен­ка», на яких фа­кти­чно за­фі­ксо­ва­ні прин­ци­пи зба­га­че­н­ня в Укра­ї­ні. Це най­біль­ший до­ку­мент який по­яснює, як все ро­би­лось в дер­жа­ві, як в ка­бі­не­ті Ку­чми роз­да­ва­ли­ся ба­гат­ства. І ці плів­ки по­трі­бно бу­ло ви­ко­ри­ста­ти не для пе­ре­су­дів, а для ви­снов­ків. Але тут ми зно­ву по­вер­та­є­мось до та­кої ре­чі як пост­то­та­лі­тар­ні су­спіль­ства. Пер­ше що стра­ждає — це пам’ять і при­чин­но-на­слід­ко­вий зв’язок. Пі­сля опри­лю­дне­н­ня е-де­кла­ра­цій по­са­дов­ців у лю­дей ма­со­ве про­зрі­н­ня, але пи­та­н­ня зно­ву ж та­ки в то­му — як на­ла­го­ди­ти цей при­чин­но- на­слід­ко­вий зв’ язок. І як по­дба­ти про аль­тер­на­ти­ву.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

ФОТО НАТАЛІЇ КРАВЧУК

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

На­ро­дний де­пу­тат Ан­дрій Деркач (пра­во­руч), який був одним із тих, хто пал­ко про­те­сту­вав про­ти еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня і на­віть вніс скан­даль­ну прав­ку в за­кон про бюджет 2016 ро­ку, яка від­тер­мі­но­ву­ва­ла по­да­чу е-де­кла­ра­цій по­са­дов­ця­ми, зре­штою по­дав свій звіт. Що­прав­да, в окре­мих гра­фах Деркач пря­мо вка­зав, що «у да­чі ін­фор­ма­ції про се­бе з дру­жи­ною від­мо­вив­ся з мо­ти­вів по­ру­ше­н­ня кон­сти­ту­цій­них прин­ци­пів вер­хо­вен­ства пра­ва». Ін­ко­ли в опи­сі май­на зна­чи­ться ла­ко­ні­чна фра­за «Член сім'ї не на­дав ін­фор­ма­ції». Про­те де­пу­тат все ж та­ки вка­зав в де­кла­ра­ції низ­ку квар­тир, ав­то­мо­бі­лі та іко­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.