Став­ка на мо­лодь

Сьо­го­дні «Ди­на­мо» у про­ти­сто­ян­ні з пор­ту­галь­ською «Бен­фі­кою» спро­бує «за­че­пи­ти­ся» за шанс на ви­хід з гру­по­во­го ета­пу Лі­ги Чем­піо­нів

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Усто­ли­цю Пор­ту­га­лії де­ле­га­ція ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» ви­ле­ті­ла в по­не­ді­лок вран­ці. До її скла­ду уві­йшов 21 фут­бо­ліст. Го­лов­ний тре­нер клу­бу Сер­гій Ре­бров ви­рі­шив взя­ти на ви­рі­шаль­ну гру — матч че­твер­то­го ту­ру гру­по­во­го ра­ун­ду Лі­ги Чем­піо­нів се­зо­ну-2016/2017 — мо­ло­дих за­хи­сни­ків Оле­ксан­дра Тим­чи­ка і Зу­ра­ба Очі­га­ву, а та­кож ав­то­ра го­лу в остан­ньо­му ма­тчі «Ди­на­мо» з «Кар­па­та­ми» (4:1) Пав­ла Орі­хов­сько­го. По­ві­дом­ля­є­ться, що не змо­же до­по­мог­ти ко­ман­ді її лі­дер Ан­дрій Яр­мо­лен­ко, у яко­го став­ся ре­ци­див трав­ми ко­лі­на.

На­га­да­є­мо, що пі­сля трьох ту­рів в акти­ві Ди­на­мо ли­ше 1 за­лі­ко­вий бал. По­раз­ка в сьо- го­дні­шній грі пра­кти­чно уне­мо­жли­вить для укра­їн­ської ко­ман­ди ви­хід з гру­пи та про­дов­же­н­ня бо­роть­би.

За­ува­жи­мо, що бу­кме­ке­ри вва­жа­ють, що шан­си на пе­ре­мо­гу у ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» у го­стьо­вій грі із « Бен­фі­кою » зна­чно ниж­чі, ніж у пор­ту­галь­ців. Лі­дер бу­кме­кер­сько­го спра­ви — кон­то­ра William Hill при­ймає став­ки на успіх у вів­то­рок укра­їн­сько­го клу­бу з ко­е­фі­ці­єн­том 6,00, а на пе­ре­мо­гу лі­са­бон­ців — 1,60. Ні­чия оці­ню­є­ться ко­е­фі­ці­єн­том 3,75, — по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.

Матч «Бен­фі­ка» — «Ди­на­мо» прой­де у Лі­са­бо­ні на аре­ні « Ешта­діу да Луж » 1 ли­сто­па­да. По­ча­ток о — 21.45. Зу­стріч об­слу­го­ву­ва­ти­ме фран­цузь­ка бри­га­да ар­бі­трів на чо­лі з Кле­ма­ном Тюр­пе­ном.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.