Пер­ший зи­мо­вий дзві­нок...

Ава­рія в си­сте­мі те­пло­по­ста­ча­н­ня Льво­ва свід­чить і про про­вал у під­го­тов­ці до зи­ми в усій кра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Кі­нець жов­тня у Льво­ві за­пам’ ятає ба­га­то хто. У ре­зуль­та­ті ава­рії на те­пло­цен­тра­лі без те­пло­по­ста­ча­н­ня й га­ря­чої во­ди за­ли­ши­ла­ся тре­ти­на мі­ста. Без те­пла за­ли­ши­ли­ся жи­те­лі Фран­ків­сько­го, Шев­чен­ків­сько­го й Ли­ча­ків­сько­го ра­йо­нів — на ТЕЦ-1 ро­зір­ва­ло тур­бі­ни тур­бо­ге­не­ра­то­ра, в яко­му до то­го ж спа­ла­хну­ло ма­сти­ло.

« Ава­рія на ТЕЦ — це без­пре­це­ден­тний ви­па­док для по­ча­тку опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, — за­зна­чає в ко­мен­та­рі, на­ді­сла­но­му « Дню » член на­гля­до­вої ра­ди Ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних стра­те­гій Юрій Ко­роль­чук. — По­над по­ло­ви­на жи­те­лів мі­ста за­ли­ши­ла­ся без те­пло­по­ста­ча­н­ня. Усу­не­н­ня при­чин і ре­монт уста­тку­ва­н­ня три­ва­ли більш як шість го­дин».

Екс­перт за­зна­чає: мі­сце­ва вла­да Льво­ва й цен­траль­на вла­да в Ки­є­ві вда­ли, що ста­ла­ся «зви­чай­на, ро­бо­ча » ава­рія. Хо­ча в ра­зі низь­ких тем­пе­ра­тур (мі­нус 10 гра­ду­сів) жи­те­лі, й осо­бли­во ді­ти та лю­ди по­хи­ло­го ві­ку, мо­жуть не ли­ше за­хво­рі­ти, а й по- справ­жньо­му за­мер­зну­ти. Вну­трі­шні до­мо­ві те­пло­ві ме­ре­жі, як при­пу­скає Ко­валь­чук, за­зна­ли б без­по­во- ро­тних де­стру­ктив­них змін або, як го­во­рять сан­те­хні­ки, роз­мо­ро­зи­ли­ся б і по­трі­ска­ли­ся.

На жаль, ава­рії важ­ко спро­гно­зу­ва­ти. Але вла­да має бу­ти до них го­то­ва. Про­те си­ли над­зви­чай­них си­ту­а­цій Львів­ської обла­сті мо­жуть, на­при­клад, за­про­по­ну­ва­ти ли­ше 40 ста­ціо­нар­них і мо­біль­них пун­ктів обі­грі­ву (ти­пу на­мет УСБ-56, ВУСТ-56), зда­тних усі ра­зом при­хи­сти­ти ма­кси­мум 5000 осіб. А що ро­би­ли б ре­шта пів­міль­йо­на львів’ян у ра­зі та­кої ава­рії в ре­аль­них зи­мо­вих умо­вах?

Екс­перт під­кре­слює, що жо­дне мі­сто кра­ї­ни, зокре­ма й сто­ли­ця, не во­ло­ді­ють для та­ких ви­пад­ків до­ста­тнім за­па­сом па­ли­ва, про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня й ме­ди­ка­мен­тів. На дум­ку Ко­валь­чу­ка, МНС не го­то­ве до від­клю­че­н­ня те­пла, яке мо­же охо­пи­ти аре­ал про­жи­ва­н­ня 10 ти­сяч жи­те­лів у будь- яко­му мі­сті. У всіх на­ших на­се­ле­них пун­ктах спо­ді­ва­ю­ться ли­ше на про­фе­сіо­на­лізм пра­ців­ни­ків те­пло­ко­мун енер­го, які в змо­зі лі­кві­до­ву­ва­ти ава­рію за 6— 12 го­дин і не допу­сти­ти люд­ських жертв і та­ких на­слід­ків, як ко­лись у Ал­чев­ську, який до­ве­ло­ся від­нов­лю­ва­ти по­тім усі­єю кра­ї­ною.

Уря­ду, а та­кож Пре­зи­ден­то­ві, який від­мо­вив­ся своє­ча­сно під­пи­са­ти за­кон, що до­зво­ляв усу­ну­ти бло­ку­ва­н­ня ра­хун­ків те­пло­ко­мун енер­го в пе­рі­од під­го­тов­ки уста­тку­ва­н­ня й те­пло­ме­реж до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, слід за­ми­сли­ти­ся про свою від­по­від­аль­ність. Без ко­штів для по­то­чно­го ре­мон­ту й мо­дер­ні­за­ції го­тов­ність до зи­ми пе­ре­тво­рю­є­ться на зло­чин­ну фі­кцію, а си­ту­а­ція в те­пло­ком ун­енер­го, як вва­жає Ко­валь­чук, на­бли­жа­є­ться до ко­ла­псу. Вжи­ва­ти яки­хось за­хо­дів, ко­ли опа­лю­валь­ний се­зон по­всю­дно роз­по­чав­ся, вже за­пі­зно. Пер­ший дзві­нок про­лу­нав. За жи­т­тя й здо­ров’я гро­ма­дян те­пер ра­зом з уря­дом до­ве­де­ться від­по­від­а­ти й МНС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.