Пі­сня Джа­ма­ли ста­ла са­унд­тре­ком

На­при­кін­ці ли­сто­па­да від­бу­де­ться офі­цій­на прем’єра філь­му «Моя ба­бу­ся Фа­ні Ка­план»

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Ком­по­зи­ція «Обе­ща­ние» з ми­ну­ло­рі­чно­го аль­бо­му Джа­ма­ли «По­дих» ста­ла зву­ко­вою до­ріж­кою до кі­но­стрі­чки « Моя ба­бу­ся Фа­ні Ка­план » . В осно­ві кар­ти­ни — жур­на­ліст­ське роз­слі­ду­ва­н­ня, яке від­бу­ва­є­ться в на­ші дні. У па­ризь­ко­му пе­ред­мі­сті Сен­тЖе­нев’ єв Де Буа, в « Рус­ском до­ме » до­жи­ває ві­ку ста­рий, який во­ло­діє що­ден­ни­ком сво­єї баб­ці — Фа­ні Ка­план.

Фільм роз­по­від­ає про жи­т­тя есер­ки Фа­ні Ка­план, її за­мах на лі­де­ра біль­шо­ви­ків Во­ло­ди­ми­ра Ле­ні­на і ро­ман із бра­том во­ждя — Дми­тром Улья­но­вим. Го­лов­ні ро­лі в кар­ти­ні зі­гра­ли Ка­те­ри­на Мол­ча­но­ва, Ми­ро­слав Сла­бо­шпи­цький та Оле­ксій Де­во­тчен­ко. Прем’ єра кар­ти­ни від­бу­ла­ся на Оде­сько­му між­на­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі. Ми­ро­слав Сла­бо­шпи­цький був на­го­ро­дже­ний при­зом ОМКФ за най­кра­щу актор­ську ро­бо­ту.

Офі­цій­на прем’єра філь­му «Моя ба­бу­ся Фа­ні Ка­план» від­бу­де­ться 29 ли­сто­па­да, а 8 гру­дня стрі­чка на­ді­йде в ши­ро­кий про­кат.

ФОТО ЮРIЯ СТЕФАНЯКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.