Для вча­сно­го про­гно­зу­ва­н­ня по­ве­ней

На рі­чках Кар­пат ко­штом ЄС збу­ду­ва­ли два де­ся­тки гі­дро­по­стів

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці

У Чер­ні­ве­цькій обла­сті за­вер­шу­є­ться спіль­ний з Ру­му­ні­єю та Мол­до­вою транскор­дон­ний про­ект про­гно­зу­ва­н­ня по­ве­ней на гір­ських рі­чках, які про­ті­ка­ють те­ри­то­рі­єю трьох су­сі­дніх дер­жав.

« Під час йо­го ре­а­лі­за­ції на гір­ських рі­чках Прут і Сі­рет з укра­їн­сько­го бо­ку збу­ду­ва­ли 24 по­сти гі­дро­ло­гі­чних спо­сте­ре­жень та опа­до­мі­ри в їхніх вер­хів’ях. Уже з но­во­го ро­ку во­ни в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі що­го­ди­ни над­си­ла­ти­муть ін­фор­ма­цію про кіль­кість опа­дів та рів­ні во­ди до цен­траль­но­го пун­кту управ­лі­н­ня си­сте­мою. Зав­дя­ки спе­ці­аль­ним про­гра­мам це дасть змо­гу мо­де­лю­ва­ти роз­ви­ток гі­дро­ло­гі­чної си­ту­а­ції, зокре­ма ви­зна­ча­ти ра­йон імо­вір­но­го за­то­пле­н­ня і за­вча­сно, за до­бу-дві, вжи­ти від­по­від­них за­хо­дів: укрі­пи­ти бе­ре­ги й дам­би або одра­зу ева­ку­ю­ва­ти лю­дей, адже одно­ча­сно ін­фор­ма­ція он-лайн над­хо­ди­ти­ме не ли­ше до ба­сей­но­во­го управ­лі­н­ня во­дних ре­сур­сів та си­но­пти­ків, а й ДСНС обла­сті», — ка­же на­чаль­ник Дні­стров­сько-Прут­сько­го БУВР Ян ДЗЮБА.

За йо­го сло­ва­ми, бу­ко­вин­ська си­сте­ма про­гно­зу­ва­н­ня ста­не скла­до­вою від­по­від­ної си­сте­ми ЄС «Схі­дний по­тік» і бу­де най­су­ча­сні­шою в Укра­ї­ні. За­раз во­на пра­цює в те­сто­во­му ре­жи­мі і про­хо­дить ве­ри­фі­ка­цію. « Оскіль­ки че­рез стриб­ки кур­су ва­лют — а фі­нан­су­вав про­ект Єв­ро­пей­ський Со­юз — вда­ло­ся тро­хи зеко­но­ми­ти, у ра­зі по­го­дже­н­ня на­шої про­по­зи­ції, за ці ко­шти ма­є­мо на­мір до­да­тко­во збу­ду­ва­ти та­кож шість гі­дро­по­стів, які ще біль­ше роз­ши­рять мо­жли­во­сті си­сте­ми. Ціл­ком всти­га­є­мо їх збу­ду­ва­ти до кін­ця ро­ку, тим па­че, що по­пе­ре­дня зго­да на ро­бо­ту вже є», — до­дає Я. Дзюба.

«Но­ва си­сте­ма пов­ні­стю змі­нить всю про­це­ду­ру про­гно­зу­ва­н­ня па­вод­ків. Зав­дя­ки опа­до­мі­рам та гі­дро­по­стам у вер­хів’ях, за­со­бам облі­ку об­ся­гу про­хо­дже­н­ня во­ди ру­слом про­гноз бу­де зна­чно то­чні­шим і вча­сним. Це ду­же ва­жли­во, оскіль­ки за кіль­ка ро­ків роз­по­чне­ться чер­го­вий пе­рі­од під­ви­ще­ної во­дно­сті з вла­сти­ви­ми для ньо­го ка­та­стро­фі­чни­ми по­ве­ня­ми», — ка­же на­чаль­ник Чер­ні­ве­цько­го гід­ро­мет ео­цен­тру Те­тя­на НЕГАДАЙЛОВА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.