«Ста­біль­ність зі­гра­ла ду­же ва­жли­ву роль»

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія ПУШКАРУК

Ек­спер­ти — про здо­бу­т­тя «Гру­зин­ською мрі­єю» кон­сти­ту­цій­ної біль­шо­сті в пар­ла­мен­ті

Удру­го­му ту­рі пар­ла­мент­ських ви­бо­рів, що від­бу­ли­ся в Гру­зії ми­ну­лої не­ді­лі, кан­ди­да­ти від прав­ля­чої пар­тії «Гру­зин­ська мрія», за­сно­ва­ної ко­ли­шнім прем’єром кра­ї­ни Бі­дзі­ною Іва­ні­шві­лі, здо­бу­ли пе­ре­мо­гу в 48 з 50 одно­ман­да­тних окру­гів, свід­чать да­ні ЦВК.

За під­сум­ка­ми двох ту­рів го­ло­су­ва­н­ня, пар­тія вла­ди під ке­рів­ни­цтвом прем’єра Ге­ор­гія Кві­рі­ка­шві­лі «Гру­зин­ська мрія» отри­мує 115 з 150 місць у пар­ла­мен­ті, що на два ман­да­ти біль­ше кон­сти­ту­цій­ної біль­шо­сті. Це до­зво­ляє пар­тії вла­ди са­мо­стій­но сфор­му­ва­ти уряд і вно­си­ти по­прав­ки до основ­но­го за­ко­ну. Прем’єр-мі­ністр Гру­зії Ге­ор­гій Кві­рі­ка­шві­лі по­ві­до­мив, що «Гру­зин­ська мрія» пла­нує здій­сни­ти кон­сти­ту­цій­ні змі­ни, але це мо­же ста­ти­ся при­бли­зно че­рез рік, пі­сля обго­во­ре­н­ня па­ке­ту кон­сти­ту­цій­них змін з по­лі­ти­чни­ми си­ла­ми й гро­мад­ські­стю.

Пар­тія екс-пре­зи­ден­та Гру­зії Ми­ха­ї­ла Са­а­ка­шві­лі «Єди­ний на­ціо­наль­ний рух» отри­має 27 місць у пар­ла­мен­ті. Один з її лі­де­рів Ге­ор­гій Ба­ра­мі­дзе по­ві­до­мив агент­ство AFP: «Гру­зин по­зба­ви­ли пра­ва віль­но оби­ра­ти».

А пар­тія «Альянс па­трі­о­тів Гру­зії» впер­ше по­тра­пи­ла до пар­ла­мен­ту, отри­мав­ши шість ман­да­тів.

«День» звер­нув­ся до гру­зин­ських екс­пер­тів з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти, чо­му «Гру­зин­ській мрії» вда­ло­ся отри­ма­ти кон­сти­ту­цій­ну біль­шість і чо­го че­ка­ти від ці­єї по­лі­ти­чної си­ли:

«НА­ЦІО­НАЛЬ­НИЙ РУХ» НЕ ЗМІГ ПЕРЕКОНАТИ НА­СЕ­ЛЕ­Н­НЯ»

Мі­ша ТАВХЕЛІДЗЕ, по­лі­то­лог, Тбі­лі­сі:

— Ре­зуль­тат «Гру­зин­ської мрії» по­ясню­є­ться та­ки­ми при­чи­на­ми. По-пер­ше, це біль­ше фаль­си­фі­ка­ції й по­ру­ше­н­ня, ніж вкла­де­н­ня ве­ли­ких гро­шей. По-дру­ге, «На­ціо­наль­ний рух» не зміг переконати на­се­ле­н­ня, що їм не тре­ба го­ло­су­ва­ти за «Гру­зин­ську мрію».

Що сто­су­є­ться на­сту­пних чо­ти­рьох ро­ків пе­ре­бу­ва­н­ня «Гру­зин­ської мрії» при вла­ді, я ду­маю, що ця по­лі­ти­чна си­ла пі­де в роз­нос. Я див­лю­ся на це пе­си­мі­сти­чно: по­си­ле­н­ня про­ро­сій­ських по­зи­цій, біль­ше ко­ру­пції, еко­но­мі­чні про­бле­ми. То­му що вла­да не має мо­ти­вів, які б їх зму­си­ли ро­би­ти щось до­бре для дер­жа­ви.

«КО­ЛИ В ОДНІ­ЄЇ ПАР­ТІЇ ТА­КА БІЛЬ­ШІСТЬ У ПАР­ЛА­МЕН­ТІ, ЦЕ ЗАВ­ЖДИ ПОВ’ЯЗАНО З РИ­ЗИ­КА­МИ»

Ла­ша ТУГУШІ, го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «Ре­зо­нанс», Тбі­лі­сі:

— Тут ре­сур­си ма­ли зна­че­н­ня, але я не ду­маю, що ли­ше во­ни ви­рі­шу­ва­ли, хто бу­де в пар­ла­мен­ті. Ці ви­бо­ри йшли ду­же жорс­тко й «де­мо­ні­зу­ва­ли­ся»: хто є ге­ро­єм, хто ян­го­лом і хто де­мо­ном. І це, я ду­маю, сер­йо­зно впли­ну­ло. То­му що та­кти­ка біль­шо­сті бу­ла та­кою: якщо «На­ціо­наль­ний рух» по­вер­не­ться, то, мо­жли­во, зно­ву по­чну­ться ре­во­лю­цій­ні про­це­си. Тоб­то ста­біль­ність зі­гра­ла ду­же ва­жли­ву роль.

Не­зва­жа­ю­чи на те, що бу­ли мо­жли­во­сті для всіх пар­тій, для них бу­ли від­кри­ті две­рі на те­ле­ба­че­н­ня, й бу­ли ін­ко­ли ці­ка­ві дис­ку­сії, всі мо­гли три­ма­ти­ся сво­єї про­гра­ми, все одно «мейн­стрим» був у то­му, що у нас є ви­бір між по­га­ним і хо­ро­шим.

За­раз ми вже в ін­шій ре­аль­но­сті, у нас кон­сти­ту­цій­на біль­шість — це 3/4 — 115 ман­да­тів з 150. І за­раз уже є ду­же сер­йо­зні ви­кли­ки: що бу­де да­лі. То­му що ко­ли в одні­єї пар­тії та­ка біль­шість у пар­ла­мен­ті, це зав­жди пов’язано з ри­зи­ка­ми, про­бле­ма­ми. От­же, жи­т­тя бу­де не­про­стим у на­сту­пні чо­ти­ри ро­ки.

З одно­го бо­ку, ко­ли та­ка біль­шість, ефе­ктив­ність зро­стає. Але з дру­го­го бо­ку це мо­же пе­ре­ро­сти в скла­дні про­це­си. Це ве­ли­ка спо­ку­са для будь-якої вла­ди. І осо­бли­во це ри­зик у та­кій кра­ї­ні, як Гру­зія, то­му що у нас не­має дов­гої істо­рії де­мо­кра­тії. То­му нам тре­ба бу­де ба­га­то ро­би­ти, щоб це не пе­ре­ро­сло в по­га­ні на­слід­ки. Які змі­ни здій­сню­ва­ти­ме пар­тія, за­раз важ­ко го­во­ри­ти. Ви­хо­дя­чи з її про­гра­ми, во­ни хо­чуть ство­ри­ти Кон­сти­ту­цій­ну ко­мі­сію. Якою бу­де ця Кон­сти­ту­ція, яким бу­де спів­від­но­ше­н­ня, ба­ланс як бу­дуть роз­по­ді­ле­ні фун­кції між рі­зни­ми гіл­ка­ми вла­ди, за­раз скла­дно го­во­ри­ти.

Во­ни обі­ця­ли, що сер­йо­зні змі­ни бу­дуть прийня­ті че­рез кон­сен­сус, що бу­дуть пе­ре­го­во­ри, кру­глі сто­ли, за­пи­ту­ва­ти­муть у на­ро­ду. Хо­ті­ло­ся б, щоб так бу­ло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.