Мо­ло­ко до­рож­ча­ти­ме

П’ять від­по­від­ей екс­пер­тів на за­пи­та­н­ня «Чо­му?»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ці­ни на мо­ло­ко та мо­ло­чні про­ду­кти про­дов­жу­ють зро­ста­ти. Здо­рож­ча­н­ня від­чу­ли і уча­сни­ки рин­ку, і кін­це­ві спо­жи­ва­чі. Се­ре­дня ці­на на мо­ло­ко екс­тра ґа­тун­ку для пе­ре­ро­бни­ків за жов­тень зро­сла на 13,8% до 7,08 грн за кг. Се­ре­дня ці­на на мо­ло­ко ви­що­го ґа­тун­ку скла­ла 6,68 грн за кг — на 11% ви­ще, ніж у ве­ре­сні. Мо­ло­ко пер­шо­го ґа­тун­ку по­до­рож­ча­ло на 11% і ко­шту­ва­ло в се­ре­дньо­му 6,50 грн за кг.

Від­по­від­но, зро­сли ці­ни і на при­лав­ках ма­га­зи­нів. Кі­ло­грам мо­ло­ка 2,5% ко­штує 18,20 грн — на 1,2% (0,23 грн) до­рож­че, ніж на­при­кін­ці ве­ре­сня. Ке­фір мо­жна бу­ло при­дба­ти за 19,80 грн у кін­ці жов­тня. За мі­сяць він по­до­рож­чав на 9,3% (1,7 грн). За кі­ло­грам «Ро­сій­сько­го» си­ру сьо­го­дні тре­ба за­пла­ти­ти 135 грн — на 6% (8,03 грн) біль­ше, ніж мі­сяць то­му. Ма­сло ко­штує 116 грн. На кі­нець ве­ре­сня цей про­дукт ко­шту­вав на 12% (14 грн) де­шев­ше. Та­кі да­ні «Дню» над­да­ли в Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка (АВМ).

За сло­ва­ми екс­пер­та Асо­ці­а­ції, зна­чну час­тку в со­бі­вар­то­сті ви­ро­бле­но­го мо­ло­ка скла­да­ють ім­порт­ні ма­те­рі­а­ли: ві­та­мін­но-мі­не­раль­ні до­бав­ки, ве­те­ри­нар­ні пре­па­ра­ти та спер­мо­про­ду­кція. То­му пер­шою при­чи­ною під­ви­ще­н­ня цін є зро­ста­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції че­рез зде­шев­ле­н­ня грив­ні (сво­го пі­ку до­лар до­ся­гнув на по­ча­тку ве­ре­сня та ся­гнув 26,9 грн за до­лар на між­бан­ку).

Ін­шою єм­ною скла­до­вою со­бі­вар­то­сті є па­ли­во та па­лив­но-ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли. Так, за да­ни­ми АВМ, се­ре­дня ці­на лі­три диз­па­ли­ва на кі­нець жов­тня ста­но­вить 20,03 грн — на 17,4% ви­ще ці­ни, фі­ксо­ва­ної 2015 ро­ку та на 27% ви­ще, ніж у від­по­від­ний пе­рі­од 2014-го.

Зро­ста­н­ня екс­порт­но­го по­пи­ту — ще один фа­ктор, що впли­нув на ці­ну. Остан­ні кіль­ка мі­ся­ців сві­то­вий ри­нок від­нов­лю­є­ться пі­сля за­тя­жної кри­зи, але про­по­зи­ція все ще пе­ре­ви­щує по­пит. Щоб ви­рів­ня­ти си­ту­а­цію, кра­ї­ни ЕС вжи три мі­ся­ці по­спіль ско­ро­чу­ють ви­ро­бни­цтво. До при­кла­ду, за під­сум­ка­ми ве­ре­сня, при­во­дить ста­ти­сти­ку пресс- слу­жба АВМ, на пе­ре­роб­ку бу­ло зда­но 12,7 млн т мо­ло­ка — на 1,6% мен­ше, ніж рік то­му. Зокре­ма, за дев’ять мі­ся­ців 2016 ро­ку в Укра­ї­ні бу­ло ви­ро­бле­но 8,2 млн т мо­ло­ка усіх ви­дів, що на 2,2% мен­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2015-го, та на 7,8% мен­ше, ніж 2014- го. Се­ре­дня за­ку­пі­вель­на ці­на на мо­ло­ко в ре­гіо­ні скла­дає 26,99 єв­ро/100 кг — на 2,3% ви­ще сер­пне­вої ці­ни. Зро­ста­н­ня по­пи­ту на зов­ні­шніх рин­ках при­зве­ло до зро­ста­н­ня укра­їн­сько­го екс­пор­ту — пе­ре­ро­бни­кам по­ча­ли по­сту­па­ти но­ві екс­порт­ні кон­тра­кти. Це, в свою чер­гу, по­тя­гло за со­бою по­тре­бу в мо­ло­ці, яко­го на рин­ку до­сить ма­ло. За­раз ек­спер­ти оці­ню­ють де­фі­цит мо­ло­чної си­ро­ви­ни при­бли­зно в 400—450 т на до­бу. Як на­слі­док, в бо­роть­бі за об­ся­ги пе- ре­ро­бни­ки по­ча­ли під­ні­ма­ти ці­ну не тіль­ки фер­мам, а й на­се­лен­ню.

А де­фі­цит си­ро­ви­ни, ствер­джу­ють в АВМ, утво­рив­ся то­му, що пі­сля кри­зи 2014 ро­ку з рин­ку пі­шло ба­га­то не­ефе­ктив­них, дрі­бних ферм. Кіль­кість по­го­лів’я в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня по­ча­ла стрім­ко ско­ро­чу­ва­ти­ся. При цьо­му за­ку­пі­вель­на ці­на на се­лян­ське мо­ло­ко про­тя­гом остан­ніх двох ро­ків пра­кти­чно не змі­ни­ла­ся.

По­су­шли­ві по­го­дні умо­ви при­зве­ли до то­го, що спів­від­но­ше­н­ня зер­на про­до­воль­чої яко­сті та фу­ра­жу схи­ля­є­ться в бік пер­шої. Це, у свою чер­гу, зу­мов­лює екс­пор­то­о­ріє нто­ва­ність ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка зер­но­вих, і сти­му­лює під­ви­ще­н­ня цін на фу­раж на вну­трі­шньо­му рин­ку. Від­по­від­но, цей фа­ктор впли­ває на здо­ро­же­н­ня утри­ма­н­ня ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би і спо­ну­кає фер­ме­рів ско­ро­чу­ва­ти ра­ціо­ни хар­чу­ва­н­ня. Це впли­ває на про­ду­ктив­ність ко­рів, а де­яких ви­пад­ках — і на за­галь­не по­го­лів’я.

Не тре­ба за­бу­ва­ти й про чин­ник се­зон­но­сті, на­га­ду­ють в АВМ. В осінн­ньо-зи­мо­вий пе­рі­од ко­ро­ви зни­жу­ють про­ду­ктив­ність. Змен­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва при­зво­дить до зро­ста­н­ня ці­ни на про­дукт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.