По­ро­шен­ко ве­ту­вав за­кон про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За­кон №2009а-д «Про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля», схва­ле­ний Вер­хов­ною Ра­дою 4 жов­тня, що вхо­дить до па­ке­ту т.з. єв­ро­ін­те­гра­цій­них за­ко­нів, ве­ту­вав Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко. Як по­ві­дом­ля­є­ться в істо­рії про­хо­дже­н­ня за­ко­но­про­е­кту на сай­ті укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту в по­не­ді­лок, за­кон був ві­ді­сла­ний на під­пис гла­ві дер­жа­ви 13 жов­тня й був по­вер­ну­тий з йо­го про­по­зи­ці­я­ми 31 жов­тня. Ра­ні­ше з від­по­від­ним про­ха­н­ням до Пре­зи­ден­та звер­та­ли­ся аграр­ні асо­ці­а­ції, зокре­ма «Асо­ці­а­ція сви­на­рів Укра­ї­ни» спіль­но зі Все­укра­їн­ською аграр­ною ра­дою, Асо­ці­а­ці­єю ви­ро­бни­ків мо­ло­ка і Со­ю­зом пта­хів­ни­ків Укра­ї­ни. «Хо­ча цей за­ко­но­про­ект має на ме­ті гар­мо­ні­зу­ва­ти укра­їн­ське і єв­ро­пей­ське за­ко­но­дав­ство у сфе­рі за­хи­сту дов­кі­л­ля, окре­мі йо­го по­ло­же­н­ня не від­по­від­а­ють прин­ци­пу юри­ди­чної ви­зна­че­но­сті», — го­во­ри­ться в по­ві­дом­лен­ні. За да­ни­ми асо­ці­а­ції, че­рез су­пе­ре­чли­ві по­ло­же­н­ня за­ко­ну біль­шо­сті тва­рин­ни­цьких го­спо­дарств до­ве­ло­ся б зу­пи­ни­ти ро­бо­ту на час отри­ма­н­ня ни­ми ви­снов­ку про вплив їхньої ді­яль­но­сті на дов­кі­л­ля, ме­ха­нізм на­да­н­ня яко­го не­про­зо­рий. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, Вер­хов­на Ра­да 4 жов­тня 259 го­ло­са­ми про­го­ло­су­ва­ла за обов’яз­ко­ве про­ве­де­н­ня оцін­ки впли­ву на дов­кі­л­ля при здій­снен­ні пла­но­вої го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті. За­кон вста­нов­лю­вав пра­во­ві й ор­га­ні­за­цій­ні за­хо­ди здій­сне­н­ня оцін­ки впли­ву на дов­кі­л­ля та за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня Укра­ї­ною між­на­ро­дних зо­бов’язань у рам­ках Кон­вен­ції про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля в транс­гра­ни­чно­му кон­текс­ті (Кон­вен­ція Еспо) і Кон­вен­ції про до­ступ до ін­фор­ма­ції, участь гро­мад­сько­сті в про­це­сі ухва­ле­н­ня рі­шень й до­ступ до пра­во­су­д­дя у пи­та­н­нях, що сто­су­ю­ться дов­кі­л­ля. За­кон пе­ред­ба­чав про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри оцін­ки впли­ву на дов­кі­л­ля, за­про­ва­джу­вав ім­пе­ра­тив­ні пра­ви­ла, згі­дно з яки­ми про­ве­де­н­ня оцін­ки впли­ву при ухва­лен­ні рі­ше­н­ня про здій­сне­н­ня пла­но­вої ді­яль­но­сті є обов’яз­ко­вим. Згі­дно з за­ко­ном пе­ред­ба­ча­ло­ся за­без­пе­че­н­ня без­ко­штов­но­го до­сту­пу гро­мад­сько­сті до всі­єї ін­фор­ма­ції, що сто­су­є­ться пла­но­вої ді­яль­но­сті й про­це­ду­ри гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня. Пе­ред­ба­ча­ло­ся та­кож за­про­ва­дже­н­ня єди­но­го ре­є­стру з оцін­ки впли­ву на дов­кі­л­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.