Ан­ти­мо­но­поль­ний про­дов­жує су­ди­ти­ся із «Газ­про­мом»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни (АМКУ) ви­ма­гає від ПАТ «Газ­пром» (РФ) су­мар­но 172 млрд грн, зокре­ма штраф і пе­ню за йо­го нев­ча­сну спла­ту. Як по­ві­дом­ляє ко­ре­спон­дент аген­ції «Ін­тер­факс-Укра­ї­на», про це по­ві­до­мив пред­став­ник АМКУ у Го­спо­дар­сько­му су­ді Ки­є­ва. «За про­стро­че­н­ня 140 днів на­ра­хо­ву­ва­ла­ся пе­ня у роз­мі­рі 180,5 млрд грн. Во­дно­час, від­по­від­но до ст. 56 За­ко­ну «Про за­хист еко­но­мі­чної кон­ку­рен­ції», роз­мір пе­ні не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти роз­мір штра­фу, то­му Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет по­дав по­зов про стя­гне­н­ня 85,966 млрд грн штра­фу і 85,966 млрд грн пе­ні», — ска­зав пред­став­ник АМКУ. Пе­ня — 1,5% від су­ми штра­фу на день. «Газ­пром» отри­мав рі­ше­н­ня 4 бе­ре­зня. Тер­мін до­бро­віль­ної спла­ти ми­нув 4 трав­ня 2016 ро­ку. Суд про­дов­жить роз­гляд по­зо­ву АМКУ 21 ли­сто­па­да 2016 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.