Від укра­їн­сько­го мо­дер­ну до мі­сте­чка ХТЗ

Хар­ків­ські сту­ден­ти роз­ро­би­ли істо­ри­чні екс­кур­сії

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Альо­на СОКОЛИНСЬКА, Хар­ків

■ У Хар­ків­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Ка­ра­зі­на сту­ден­ти че­твер­тих кур­сів пред­ста­ви­ли ві­сім про­е­ктів куль­тур­но істо­ри­чних екс­кур­сій мі­стом, справ­жні «ноу-хау» в екс­кур­сій­ній спра­ві.

■ На­у­ко­вий сту­дент­ський се­мі­нар «Істо­ри­ко-куль­тур­ний образ Хар­ко­ва: вір­ту­аль­ні екс­кур­сії мі­стом» про­дов­жив що­рі­чну тра­ди­цію, по­ясни­ла мо­де­ра­тор по­дії, кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук На­та­ля Аксьо­но­ва, ор­га­ні­за­то­ра­ми за­хо­ду ста­ли два ви­ші — Хар­ків­ська дер­жав­на ака­де­мія куль­ту­ри та На­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет іме­ні Ка­ра­зі­на. На­у­ко­вець впев­не­на, що са­ме сту­дент­ство за­раз стає осно­вою по­зи­тив­них пе­ре­тво­рень у су­спіль­стві. «Са­ме мо­лодь є ру­шій­ною си­лою змі­ни куль­тур­ної па­ра­ди­гми і тра­кту­ва­н­ня обра­зу Хар­ко­ва та йо­го куль­тур­но­го ланд­ша­фту! — на­го­ло­шує На­та­ля Аксьо­но­ва. — Оскіль­ки дер­жа­ва зов­сім не до­лу­ча­є­ться до ство­ре­н­ня но­вих куль­тур­них обра­зів і змі­стів, які б по­ши­ри­ли­ся за­га­лом».

■ Но­ві куль­тур­ні змі­сти ор­га­ні­за­то­ри та уча­сни­ки се­мі­на­ру пра­гнуть до­не­сти до ко­жно­го укра­їн­ця че­рез екс­кур­сії і спо­ді­ва­ю­ться пе­ре­орі­єн­ту­ва­ти хар­ків’ян із зов­ні­шньо­го на вну­трі­шній ту­ризм, бо, ка­жуть, «за­раз лю­ди біль­ше зна­ють про Ту­реч­чи­ну з Єги­птом, ніж про су­сі­дню область, у якій є справ­жні скар­би».

■ Се­ред най­кра­щих екс­кур­сій, пре­зен­то­ва­них на се­мі­на­рі, на­зва­ли гід Хар­ко­вом фу­ту­ри­сти­чним від Рим­ми Ли­сен­ко, де ви­сві­тлю­є­ться жи­т­тя мі­ста на по­ча­тку 1920-х ро­ків, роз­по­від­а­є­ться про вті­ле­н­ня лі­те­ра­тур­них фу­ту­ри­сти­чних те­чій та слід фу­ту­ри­стів як ге­ні­їв епо­хи в ма­те­рі­аль­ній куль­ту­рі мі­ста. «Тут збе­ре­гли­ся бу­дин­ки, в яких ви­сту­пав Ма­я­ков­ський, пра­цю­вав Ми­хайль Се­мен­ко, який біль­шість сво­єї твор­чо­сті при­свя­тив Хар­ко­ву, де бу­ли на­у­ко­ві то­ва­ри­ства», — роз­по­від­ає На­та­ля Аксьо­но­ва.

■ На­у­ко­вець та­кож від­зна­чи­ла екс­кур­сію «Не­ску­чний Хар­ків для Зі­на­ї­ди Се­ре­бря­ко­вої» На­та­лі Тюр­ке­джі, де по­став­ле­но пи­та­н­ня ство­ре­н­ня му­зею в бу­дин­ку ве­ли­кої ху­до­жни­ці в се­ли­щі Не­ску­чно­му. Від­су­тність та­ко­го за­кла­ду ор­га­ні­за­то­ри вва­жа­ють аб­сур­дним, бо Се­ре­бря­ко­ва для Укра­ї­ни є по­ста­т­тю, по­рів­нян­ною із Го­ге­ном. Та­кож ці­ка­вим про­е­ктом вва­жа­ють екс­кур­сію «ХТЗ — ма­ши­на ча­су» По­лі­ни Ога­рьо­вої, яка дає уяв­ле­н­ня про те, як роз­ви­ва­ло­ся ін­ду­стрі­аль­не мі­сте­чко і який ви­гляд во­но ма­ло в по­ча­тко­вій за­дум­ці ар­хі­те­кто­ра.

■ Про­те най­більш вра­жа­ю­чою ор­га­ні­за­то­ри на­зи­ва­ють до­по­відь «Ча­рів­на каз­ка укра­їн­сько­го мо­дер­ну» про пам’ятки укра­їн­сько­го мо­дер­ну в Хар­ко­ві сту­ден­тки му­зей­но­го від­ді­ле­н­ня Дар’ї Ков­тун. «Тіль­ки не­по­втор­но­го укра­їн­сько­го мо­дер­ну в Хар­ко­ві орі­єн­тов­но трид­цять пам’яток сві­то­во­го зна­че­н­ня! — ка­же На­та­ля Аксьо­но­ва. — Пе­ред­усім це бу­ди­нок на су­ча­сній Пав­лів­ській пло­щі, та­кож це ві­до­ма бу­дів­ля, в якій зна­хо­ди­ться Ака­де­мія ди­зай­ну та ми­стецтв. А ще бу­ди­нок Ел­ла­на Бла­ки­тно­го і бу­ди­нок лі­те­ра­то­рів на ву­ли­ці Ми­стецтв, про який пи­сав Сер­гій Жа­дан у сво­їй кан­ди­дат­ській ди­сер­та­ції. Там до­сі збе­ре­гли­ся схо­ди в сти­лі укра­їн­сько­го мо­дер­ну, які ви­кли­ка­ють за­хо­пле­н­ня».

■ На­у­ко­вець під­кре­слює, що Хар­ків є сто­ли­цею мо­дер­но­вої ар­хі­те­кту­ри всі­єї Укра­ї­ни, і крім са­ме укра­їн­сько­го мо­дер­ну тут є та­кож бу­дів­лі ав­стрій­сько­го, скан­ди­нав­сько­го та аме­ри­кан­сько­го мо­дер­ну, бо мі­сто «ша­ле­но вби­ра­ло мо­дерн і зро­ста­ло на ньо­му» в пе­рі­од еко­но­мі­чно­го про­цві­та­н­ня на­при­кін­ці ХІХ — по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя.

■ Сту­дент­ські про­е­кти роз­гля­да­ю­ться як май­бу­тні стар­та­пи, які вті­ля­ться в ре­аль­ні мар­шру­ти, а їхні на­у­ко­ві іні­ці­а­ти­ви бу­ли оці­не­ні з то­чки зо­ру на­ви­чок до ви­ро­бле­н­ня пев­но­го куль­тур­но­го про­ду­кту, роз­по­ві­ли на­у­ко­ві ке­рів­ни­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.