Ми­ко­ла КУЛІНІЧ,

по­сол Укра­ї­ни в Ав­стра­лії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ро­сія пе­ре­ста­ла бу­ти хо­ро­шим су­сі­дом і пар­тне­ром, став­ши на­то­мість за­гро­зою пра­кти­чно для всіх кра­їн, роз­та­шо­ва­них уздовж її кор­до­нів. До­ки Єв­ро­па і світ не об’єд­на­ю­ться в єди­ній від­по­віді пу­тiн­сько­му ре­жи­му, до­ти РФ руй­ну­ва­ти­ме єв­ро­пей­ську єд­ність, під­ри­ва­ю­чи чин­ний сві­то­по­ря­док і схи­ля­ю­чи світ до но­вої хо­ло­дної вій­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.