Торба до­брих справ

З 1 ли­сто­па­да по­над сто то­чок у Ки­є­ві при­йма­ють на вто­рин­ну пе­ре­роб­ку по­лі­ети­ле­но­ві па­ке­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Зда­ти па­ке­ти мо­жна у пун­ктах під­при­єм­ства «Ки­їв­мі­ськвт ор­ре­сур­си». Кар­та то­чок при­йо­му є на сай­ті ком­па­нії. Як по­ві­дом­ля­ють на Facebook- сто­рін­ці під­при­єм­ства, при­йма­ти­муть « по­лі­ети­ле­но­ві па­ке­ти ко­льо­ро­ві, бі­лі та про­зо­рі, з ру­чка­ми, без ру­чок, ти­пу « ма­є­чка » , ті, в яких вам про­да­ють їжу, одяг та ін­ші по­бу­то­ві ре­чі » . Па­ке­ти на­віть не по­трі­бно ми­ти, го­лов­не, щоб там не бу­ло за­ли­шків їжі. Крім цьо­го пун­кти « Ки­їв­мі­ськв­то рре­сур­сів» вже дав­но при­йма­ють стрейч- плів­ку та бі­лий щіль­ний по­лі­ети­лен.

Ідею зі зда­чею па­ке­тів на ути­лі­за­цію зо два ро­ки про­су­ва­ла гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Дру­ге жи­т­тя». Її го­ло­ва прав­лі­н­ня Сер­гій Волков роз­по­від­ає: «Основ­на скла­дність у ре­а­лі­за­ції цьо­го за­ду­му — ор­га­ні­зу­ва­ти вла­сне при­йом па­ке­тів, ло­гі­сти­ку, ви­ко­ри­ста­н­ня си­ро­ви­ни. Ми­ну­ло­го ти­жня на­ре­шті до­мо­ви­ли­ся з «Ки­їв­мі­ськв­тор ре­сур­си», щоб во­но взя­ло це на се­бе. Па­ке­ти сор­ту­ва­ти­муть за ко­льо­ра­ми і які­стю, а по­тім від­да­ва­ти­муть на пе­ре­роб­ку під­при­єм­ствам, які, на­при­клад, ви­го­тов­ля­ють по­лі­ети­ле­но­ві тру­би. Це ста­ло еко­но­мі­чно ви­гі­дно для «Ки­їв­мі­ськв­тор ре­сур­сів», то­му там да­ли старт про­е­кту».

Сер­гій Волков пе­ре­ко­на­ний, що без­ко­штов­них па­ке­тів не має бу­ти вза­га­лі. Більш то­го, во­ни по­вин­ні ко­шту­ва­ти у кіль­ка ра­зів біль­ше за со­бі­вар­тість. «На­при­клад, якщо ви­ро­бни­цтво па­ке­та об­хо­ди­ться в одну гривню, на мою дум­ку, він має про­да­ва­ти­ся за п’ ять гри­вень, — по­яснює акти­віст. — Чо­ти­ри грив­ні рі­зни­ці тре­ба на­прав­ля­ти на ло­гі­сти­ку, збір і сор­ту­ва­н­ня па­ке­тів, від­по­від­ні ін­фор­ма­цій­ні кам­па­нії, і так змен­шу­ва­ти кіль­кість па­ке­тів і збіль­шу­ва­ти їхню пе­ре­роб­ку. Але для цьо­го по­трі­бна якась про­гра­ма, на­при­клад, дер­жав­на, з кін­це­вою ме­тою. Бо ба­га­то скла­дно­щів у при­йо­мі, збо­рі й транс­пор­ту­ван­ні па­ке­тів».

До ре­чі, за один кі­ло­грам по­лі­ети­ле­но­вих па­ке­тів у пун­кті при­йо­му си­ро­ви­ни за­пла­тять пів­то­ри грив­ні. Але мо­жна про­дов­жи­ти вер­ве­чку до­брих справ і від­да­ти ці гро­ші на бла­го­дій­ність. Якщо лю­ди­на ска­же про та­кий на­мір на пун­кті при­йо­му, че­рез «Ки­їв­мі­ськв тор­ре­сур­си » гро­ші за від­хо­ди пе­ре­да­дуть гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції «Дру­ге жи­т­тя», а та ви­тра­тить їх на вста­нов­ле­н­ня у сто­ли­ці пан­ду­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.