ІСТО­РІЯ ПРО­БЛЕ­МИ

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

Як так ста­ло­ся, що одна з най­бі­дні­ших кра­їн Єв­ро­пи, чи­нов­ни­ки якої їздять по сві­ту і просять гро­ші, є одни­ми з най­ба­га­тших в сві­ті? І як пі­сля цьо­го за­хі­дні по­лі­ти­ки ма­ють ве­сти пе­ре­го­во­ри з пред­став­ни­ка­ми укра­їн­ської вла­ди? «На тлі всьо­го цьо­го ні­ме­цька кан­цлер­ка чи аме­ри­кан­ський пре­зи­дент ви­гля­да­ють від­вер­ти­ми лу­зе­ра­ми та же­бра­ка­ми про­ти се­ре­дньої ру­ки укра­їн­сько­го де­пу­та­та, — пи­ше у со­цме­ре­жі Ген­на­дій Дру­зен­ко. — І це в кра­ї­ні, яка же­брає по всьо­му сві­ту, по­зи­ча­ю­чи де і в ко­го тіль­ки мо­жна, з най­біль­ши­ми бор­га­ми і най­мен­шим ВВП на ду­шу на­се­ле­н­ня у Єв­ро­пі, кра­ї­ні, де що­дня на вій­ні вби­ва­ють по­га­но одя­гне­них сол­дат, а во­лон­те­ри до­сі ку­пу­ють для ар­мії хар­чі, лі­ки, те­пло­ві­зо­ри etc., etc., etc».

Фа­кти­чно ці де­кла­ра­ції є на­слід­ком « си­сте­ми Ку­чми » і втра­че­но­го шан­су 1999 р., тоб­то мас­шта­бно­го по­гра­бу­ва­н­ня за­ма­ско­ва­но­го рі­зни­ми де­ко­ра­ці­я­ми. Ко­ли на­ве­сні 2016-го обго­во­рю­ва­ли мо­жли­вість при­зна­че­н­ня но­во­го уря­ду, «День» за­про­по­ну­вав свою вер­сію аль­тер­на- тив­но­го Ка­бмі­ну «на­ціо­наль­ної збір­ної » з Во­ло­ди­ми­ром Ла­но­вим на чо­лі — за йо­го то­чний ді­а­гноз си­сте­мі. Ми за­пи­та­ли у мі­ні­стра еко­но­мі­ки Укра­ї­ни (1992 р.), го­ло­ви Фон­ду дер­жав­но­го май­на (1997—1998 рр.), на­ро­дно­го де­пу­та­та II, V та VI скли­кань, який в ін­терв’ ю «Дню» 2013 ро­ку за­явив, що «з при­хо­дом до вла­ди Ку­чми, в Укра­ї­ні від­бу­ла­ся контр­ре­во­лю­ція», що він ду­має з при­во­ду еде­кла­ру­ва­н­ня по­са­дов­ців.

«Пер­ші на­ко­пи­че­н­ня від­бу­ва­лись у чер­во­них ди­ре­кто­рів, які роз­гра­бу­ва­ли СРСР. Ці лю­ди за­раз май­же всі за­кор­до­ном жи­вуть. Ма­ють віл­ли і па­ла­ци, — ко­мен­тує «Дню» Ла­но­вий. — Дру­га хви­лею на­ко­пи­че­н­ня ша­ле­но­го ка­пі­та­лу — це дру­га по­ло­ви­на 90-х ро­ків, ко­ли з’яви­лись но­ві вла­сни­ки, що фа­кти­чно за­хо­пи­ли ве­ли­ку кіль­кість під­при­ємств. Це так зва­ні олі­гар­хи. Свій бі­знес во­ни за­ро­би­ли на дер­жав­них при­ва­ти­зо­ва­них під­при­єм­ствах, за­хо­пи­ли фі­нан­со­ві по- то­ки по об­слу­го­ву­ван­ню бю­дже­тів і то­му по­ді­бне. От­же на­при­кін­ці 90-х ро­ків за ча­сів пре­зи­дент­ства Ле­о­ні­да Ку­чми ми отри­ма­ли олі­гар­хі­чний лад. Зре­штою олі­гар­хат де-фа­кто ке­рує кра­ї­ною, уря­дом, пар­ла­мен­том і пре­зи­ден­та­ми. Олі­гар­хи взя­ли чи­нов­ни­ків на утри­ма­н­ня».

«Ще одні­єю при­чи­ною чо­му ве­ли­кі ста­тки ма­ють де­які де­пу­та­ти чи­нов­ни­цько­го по­хо­дже­н­ня, то­му що ви­бо­ри у нас бу­ли, м’яко ка­жу­чи, не­щи­рі, не від­кри­ті і не­че­сні, — про­дов­жує Ла­но­вий. — Там бу­ли ве­ли­че­зні гро­шо­ві вне­ски і роз­кра­да­н­ня гро­шей з ви­бор­чих фон­дів. Га­даю, що ба­га­то з осіб, які за­раз фі­гу­ру­ють в пар­ла­мен­ті, си­ді­ли на та­ких по­то­ках. Зви­чай­ні ха­ба­рі не змо­жуть за­без­пе­чи­ти та­кі ве­ли­кі на­ко­пи­че­н­ня. Так са­мо не вар­то за­бу­ва­ти, що та­ка дис­кре­ди­та­ція вла­ди ду­же шко­дить дер­жа­ві на між­на­ро­дній аре­ні, адже від цьо­го за­ле­жить як до­ві­ра ін­ве­сто­рів, кре­ди­то­рів так і си­ту­а­ція із сан­кці­я­ми про­ти РФ».

На тлі зу­бо­жі­н­ня, жертв і жер­тов­но­сті, су­спіль­ство спо­сте­рі­гає за не­ймо­вір­ни­ми ста­тка­ми. При цьо­му, си­сте­ма ви­бу­ду­ва­на так, що не дає ле­галь­но за­ро­бля­ти гро­ші. Один з пер­ших хто ви­рі­шив «допла­ти­ти» за «при­ва­ти­за­цію» ча­сів Ку­чми, і про­по­ну­вав це зро­би­ти ін­шим олі­гар­хам, був Ігор Ко­ло­мой­ський. Він спро­бу­вав ви­йти з «си­сте­ми», за що на ньо­го спу­сти­ли всіх со­бак.

«Де­кла­ру­вань ста­тків не бу­ло 26 ро­ків, — пи­ше в ФБ по­лі- то­лог Сер­гій Жид­ко. — Це не озна­чає, що не бу­ло де­пу­та­тів і чи­нов­ни­ків з ті­ньо­ви­ми до­хо­да­ми. Фун­да­мент був за­кла­де­ний ото­че­н­ням Ку­чми із са­мим на чо­лі. Да­лі все тіль­ки мно­жи­ло­ся і вже кіль­ка хвиль вла­до­мож­ців оміль­йо­не­ри­ли­ся та й спокійно ві­ді­йшли, ви­ста­вив­ши на пе­ре­до­ву де­ри­ба­ну сво­їх від­по­ру­чни­ків. Сьо­го­дні за­де­кла­ров ую­ться не най­ба­га­тші і не най­впли­во­ві­ші в Укра­ї­ні. По­лі­ти­чно ви­гля­дає так: ми до­зво­ли­ли сфор­му­ва­ти в Укра­ї­ні клас ба­га­тих і су­пер­ба­га­тих — вас ні­хто чі­па­ти не бу­де. Бу­де збе­ре­же­ним ося­гне­ний со­ці­аль­ний і май­но­вий ста­тус- кво. Хто вмі­ло за­о­фшо­рив­ся — ба­гат­ства йо­го не­д­ося­жні. За­де­кла­ру­ва­ли, по­ка­за­ли за­пас го­тів­ки на ближ­чі за­ку­пки вар­ті­сних ре­чей, на оправ­да­н­ня но­вих ха­ба­рів і, ти­пу — пра­цюй­те для на­ро­ду. НАБУ, АКП сфор­мо­ва­ні, Ген­про­ку­ра­ту­ра чи­сти­ться — за­ляж­те, стри­май­те­ся. До но­вих ви­бо­рів. Там час по­ка­же. І, на­че б, на­ка­зи Май­да­ну ви­ко­на­ли. По­ба­чи­мо, чи на­род на­вчи­ться по тих де­кла­ра­ці­ях го­ло­су­ва­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.