СУСІДИ

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Юрій РАЙХЕЛЬ

Вал­дай­ський фо­рум ро­сій­ська вла­да ви­ко­ри­сто­вує для фор­му­лю­ва­н­ня і до­не­се­н­ня urbi et orbi сво­їх уяв­лень про сві­то­вий по­ря­док і мі­сце Ро­сії в ньо­му. З 2014 ро­ку фо­рум по­мі­тно за­по­лі­ти­зу­вав­ся.

Хо­ча по­ря­док ден­ний ни­ні­шньо­го фор­му­лю­вав­ся ней­траль­но — «Май­бу­тнє по­чи­на­є­ться сьо­го­дні: кон­ту­ри зав­тра­шньо­го або гру без пра­вил » на між­на­ро­дній аре­ні. 2015-го за­ду­ма­ли­ся про ві­чну про­бле­му по­лі­ти­ки — вій­ну і мир, по­шук ба­лан­су... Цьо­го ра­зу в цен­трі ува­ги « гло­баль­ний бунт і гло­баль­ний по­ря­док» — вза­є­мозв’язок дис­ба­лан­сів, що на­ко­пи­чи­ли­ся і по­си­лю­ю­ться в сві­то­вій по­лі­ти­чній си­сте­мі, і су­спіль­них на­стро­їв у про­від­них кра­ї­нах » . Тим са­мим бу­ла зро­бле­на за­яв­ка на мо­жли­ве під­ве­де­н­ня ри­ски під не­що­дав­нім ми­ну­лим і по­ча­тком на­сту­пно­го ци­клу — пе­ре­го­вор­но­го.

Так і те­пер Пу­тін на­ма­гав­ся пред­ста­ви­ти, що ні­якої вій­ни бу­ти не мо­же, зокре­ма й че­рез не­по­рів­нян­ність по­тен­ці­а­лів. Як люд­ських, так і про­ми­сло­вих, вій­сько­вих, фі­нан­со­вих. Про три остан­ні ро­сій­ський лі­дер не зга­дав, але це всі й так зна­ють.

Зві­сно, ні­яко­го втру­ча­н­ня в пе­ред­ви­бор­ну кам­па­нію в США. «Я ось хо­чу за­да­ти­ся пи­та­н­ням і вам це за­пи­та­н­ня по­ста­ви­ти: нев­же хтось сер­йо­зно ду­має, що Ро­сія мо­же якось впли­ну­ти на ви­бір аме­ри­кан­сько­го на­ро­ду? ся ООН, оскіль­ки са­ме ця ор­га­ні­за­ція є «уні­каль­ним май­дан­чи­ком для узго­дже­н­ня дій усіх кра­їн при збе­ре­жен­ні ни­ми су­ве­ре­ні­те­ту». Вза­га­лі про­бле­ма су­ве­ре­ні­те­ту для Пу­ті­на є яко­юсь са­краль­ною. Во­на і ро­сій­ські ін­те­ре­си — це дві ре­чі, у зне­ва­зі до яких він весь час пі­до­зрює і при­на­гі­дно зви­ну­ва­чує За­хід.

Пи­та­н­ня ро­сій­сько­му пре­зи­ден­то­ві ста­ви­ли­ся з за­лу. Від від­но­син з Укра­ї­ною до со­ці­аль­но­го й еко­но­мі­чно­го ста­но­ви­ща Ро­сії. Що­до пер­шо­го пи­та­н­ня Пу­тін не

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.