При­ро­да про­грає... бі­знес-ло­бі

Ек­спер­ти — про мо­ти­ви ве­то на клю­чо­ві для кра­ї­ни еко­ло­гі­чні за­ко­ни

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ек­спер­ти — про мо­ти­ви ве­то Пре­зи­ден­та на клю­чо­ві для кра­ї­ни еко­ло­гі­чні за­ко­ни

27днів че ка ли ук ра їн ці на рі шен ня Пре зи ден - та: бу­ти в Укра­ї­ні єв­ро­пейсь ким сто сун кам з при ро дою чи ні. І ось на реш ті вер­дикт — «ні».

Пі­зно вве­че­рі в по­не­ді­лок на пор­та­лі Вер­хов­ної Ра­ди з’яви­лась ін­фор­ма­ція, що Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко по­вер­нув у пар­ла­мент ухва­ле­ні 4 жов­тня два най­го­лов­ні­ших еко­ло­гі­чних за­ко­ни «Про стра­те­гі­чну еко­ло­гі­чну оцін­ку» та «Про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля». Рі­ше­н­ня Пре­зи­ден­та — ве­то з прав­ка­ми. Що озна­чає: або де­пу­та­ти по­го­джу­ю­ться на по­прав­ки гла­ви дер­жа­ви, і то­ді за­кон під­пи­су­є­ться, або ж — ні, і то­ді — про­ща­вай цей до­ку­мент, по­чи­най­те ро­бо­ту «з нуля». Що, по фа­кту, за сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та Оста­па Єдна­ка, озна­чає і «да­лі вар­вар­ські за­бу­до­ви, за­бру­дне­н­ня дов­кі­л­ля, ко­ру­пцію». Адже зав­да­н­ням цих за­ко­нів бу­ло, як ствер­джу­ва­ла ав­тор­ська гру­па, яка пра­цю­ва­ла над їх роз­роб­кою, «за­хи­сти­ти нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще і здо­ров’я лю­дей пе­ред за­бу­до­вою те­ри­то­рії», адже, від­по­від­но до норм За­ко­ну про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля, за­бо­ро­ня­лась пла­но­ва ді­яль­ність на­фто­пе­ре­ро­бних за­во­дів, те­пло­вих еле­ктро­стан­цій, уста­но­вок для ви­ро­бни­цтва ядер­но­го па­ли­ва, ви­ро­бни­цтва в сфе­рі чор­ної та ко­льо­ро­вої ме­та­лур­гії, хі­мі­чних ви­ро­бництв, бу­дів­ни­цтва ае­ро­пор­тів, ав­то­ма­гі­стра­лей, гі­дро­те­хні­чних спо­руд мор­ських і рі­чко­вих пор­тів без оцін­ки впли­ву на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще...

Із розв’ язан ням еко ло гі­чної про­бле­ми укра­їн­ці вже над­то зво лі ка ли. Дій ш ло до то го, що Укра ї на в цьо му ро ці очо ли ла рей тинг дер жав, де лю ди най - біль­ше по­ми­ра­ють від за­бру­дне­но го по віт ря — від по від но, 120 лю­дей на 100 ти­сяч на­се­ле­н­ня. Та­ку ста­ти­сти­ку опри­лю­дни­ло ви дан ня The Guardian. А «День дов­кі­л­ля у Вер­хов­ній Ра - ді » 4 жов т ня — це був пер ший ри­вок у га­лу­зі за ба­га­то ро­ків.

Крім то го, за ве то ва ні за - ко­но­про­е­кти бу­ли вклю­че­ні в па- кет умов для без ві зу. До сло ва, як від­зна­чив у ко­мен­та­рі «Дню» на­ро­дний де­пу­тат Остап ЄДНАК, ве­то Пре­зи­ден­та по цих еко­за­ко­нах мо­же сут­тє­во впли­ну­ти на рі­шен ня чле нів Єв­ро пар ла мен ту що до на дан ня Укра ї ні без ві зу. Адже, зок ре ма ці за ко ни « під - три мує Ре бе ка Хармс » , ствер - джує нар­деп.

«День» спро­бу­вав зро­зу­мі­ти за ра ди чо го Пре зи дент ви рі - шив ри зик ну ти пер с пек ти вою ви ко нан ня да ної ( не од но ра зо во) ним обі­цян­ки без­ві­зу для Укра­ї­ни та що кон к рет но ви кли ка ло за не по ко єн ня у Пре зи ден та у цих за ко нах. Ми звер ну лись до фа хів ців — Між на род ної бла го - дій ної ор га ні за ції « Еко ло гі­я­Пра­во-Лю­ди­на» — з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти по­прав­ки Пе­тра Олек сій о ви ча. І ось що нам від - по ві ли: про по зи ції, на да ні Пре - зи ден том Укра ї ни до За ко ну Укра­ї­ни «Про стра­те­гі­чну еко­ло­гі­чну оцін­ку» та За­ко­ну Укра­ї­ни « Про оцін ку впли ву на до вкіл - ля», є нев­мо­ти­во­ва­ни­ми, по­де­ку­ди від вер то по мил ко ви ми, а та - кож та­ки­ми, що не мі­стять кон­крет них про по зи цій, та ки ми, що вже неодноразово роз­гля­да­ли­ся, і об­ґрун­то­ва­но від­хи­ля­ли­ся роз - ро­бни­ка­ми за­ко­но­про­е­ктів.

На­да­ні Пре­зи­ден­том про­по­зи­ції до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­те­гі­чну еко­ло­гі­чну оцін­ку», ствер­джу­ють в ЕПЛ, свід­чать про те, що він не озна­йо­мив ся із остан­ньою вер­сі­єю За­ко­ну. Про­по­зи­ції від­си­ла­ють до не­і­сну­ю­чих ста­тей, не на­во­дя­ться при­кла­ди аб­стра­ктно­сті норм, пра­во­вої не­ви­зна­че­но­сті та су­пе­ре­чно­сті. «Та­кі про­по­зи­ції не­мо­жли­во вра­ху­ва­ти, оскіль­ки во­ни не мі­стять жо­дно­го кон­кре­тно­го за­ува­же­н­ня», — ствер­джу­ють ек­спер­ти.

Окре мі сфор му льо ва ні Пре зи ден том про по зи ції не від - по ві да ють між на род ним до ку - мен там та ди рек ти вам ЄС, на впро вад жен ня яких цей за кон роз роб ле ний, роб лять ви снов ки еко ло ги. Так, зок ре ма, Пре зи - дент про­по­нує ви­клю­чи­ти із сфе­ри ОВД го­спо­дар­ську ді­яль­ність у зо­ні Чор­но­биль­ської ка­та­стро­фи, а та­кож мас­шта­бні та ва­жли­ві для від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­чно­го по­тен­ці­а­лу дер­жа­ви ін­фра­стру­ктур ні про ек ти, а та кож змі ни в ді яль нос ті та об’ єк тах що до їх впли ву на до вкіл ля. « Пе ред ба - чен ня за ко ном та ких ви клю - чень, а та­кож не охо­пле­н­ня про­це ду рою ОВД змін у ді яль нос ті та об’єктах ста­но­ви­ло б не­пов­не ви ко нан ня Укра ї ною сво їх зо - бов’язань, в то­му чи­слі, в рам­ках Уго ди про Асо ці а цію Укра ї на— ЄС та до мов ле нос тей в рам ках Енер ге тич но го спів то ва рис т - ва», — за­зна­ча­ють в ЕПЛ.

« По зи ція Пре зи ден та з озна че них за ко нів є особ ли во при­крою з огля­ду на те, що кра­ї­на близь ка до еко ци ду, — на га - ду­ють в ЕПЛ. — До­ка­зом то­го є фак ти еко ло гіч них ка та строф, що тра­пля­ю­ться про­тя­гом остан­ніх ро­ків: є лі­со­ру­би, що ни­щать ліс, є бра­ко­ньє­ри, яких не зу­пи­няє чин­не за ко но дав ст во, є бурш ти но ві рес пуб лі ки, з яки ми вла­да не мо­же спра­ви­ти­ся, є ни­ще­н­ня Кар­пат та отру­є­ні рі­ки».

Екс пер ти роб лять два ви - снов­ки: або Пре­зи­дент роз­хи­тує і так не­ста­біль­ну по­лі­ти­чну си­туа цію у кра ї ні та сві до мо йде на по­ру­ше­н­ня по­пе­ре­дніх обі­ця­нок, да них єв ро пейсь ким пар т не - рам, — або про те, що від Пре­зи­ден та при хо ву ють прав ди ву ін - фор­ма­цію про ве­то­ва­ні за­ко­ни з ме тою отри ман ня од но­мо мен тної ко­ри­сті ки­мось із йо­го ото­че­н­ня.

З си ту а ції, що скла лась, на дум­ку еко­ло­гів є ли­ше один ро­зум­ний ви­хід: ого­ло­си­ти За­кон Укра­ї­ни «Про стра­те­гі­чну еко­ло­гіч ну оцін ку » , За кон Укра ї ни «Про оцін­ку впли­ву на дов­кі­л­ля» та­ки­ми, що під­пи­са­ні, і на­пра­ви­ти їх на опуб лі ку ван ня. Адже про­по­зи­ції га­ран­та є «нев­мо­ти­во­ва­ни­ми» та основ­не, по­да­ні не в строк — від­ве­де­них за­ко­ном 15 днів на роз­гляд та під­пис, що­най­мен­ше, ти­ждень то­му.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.