«Бу­ди­тель­ство» як мі­сія

У Ки­є­ві від­зна­чи­ли на­ціо­наль­не свя­то Бол­га­рії. Цен­траль­ною по­ді­єю за­хо­ду ста­ло пред­став­ле­н­ня кни­ги «Се­стра моя, Со­фія...»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

У Ки­є­ві від­зна­чи­ли на­ціо­наль­не свя­то Бол­га­рії. Цен­траль­ною по­ді­єю за­хо­ду ста­ло пред­став­ле­н­ня кни­ги «Се­стра моя, Со­фія...»

Перш ніж про­сві­ща­ти су­спіль­ство, йо­го тре­ба роз­бу­ди­ти. До та­ко­го ви­снов­ку при­йшли уча­сни­ки свя­тку­ва­н­ня на­ціо­наль­но­го свя­та Бол­га­рії — Дня на­ро­дних бу­ди­те­лів, яке вчо­ра від­бу­ло­ся в Ін­сти­ту­ті фі­ло­ло­гії Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Та­ра­са Шев­чен­ка. За­хід ор­га­ні­зу­вав Центр бол­гар­ської мо­ви, лі­те­ра­ту­ри, істо­рії та куль­ту­ри за під­трим­ки По­соль­ства Ре­спу­блі­ки Бол­га­рії в Укра­ї­ні. Се­ред го­стей: На­дзви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Ре­спу­блі­ки Бол­га­рія в Укра­ї­ні Кра­сі­мір Мін­чев, ви­кла­да­чі, сту­ден­ти­бол­га­ри­сти, пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій.

Цен­траль­но­ю­по­ді­є­ю­за­хо­ду ста­ло пред­став­ле­н­ня но­вин­ки з Бі­блі­о­те­ки «Дня» — кни­ги «Се­стра моя, Со­фія...» На за­про­ше­н­ня Ін­сти­ту­ту фі­ло­ло­гії та ди­ре­кто­ра Цен­тру, до­цен­та ка­фе­дри слов’ян­ської фі­ло­ло­гії Оле­ни Чмир роз­по­ві­сти про ви­да­н­ня при­йшли го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «День» Ла­ри­са Ів­ши­на, йо­го упо­ря­дни­ки та ав­то­ри.

«В Укра­ї­ні не­має сво­го Дня бу­ди­те­лів, але пе­ре­ко­на­на, що бу­ди­те­лі в нас бу­ли іє, — го­во­рить Ла­ри­са Ів­ши­на. — Спо­ді­ва­юсь, во­ни до­ся­гнуть то­го ре­зуль­та­ту, яко­го сво­го ча­су до­ся­гла Бол­га­рія, по­ста­вив­ши пе­ред со­бо­ю­ам­бі­тну ме­ту при­єд­на­ти­ся до ЄС та НАТО. Йде­ться не про фор­маль­ність, а про возз’єд­на­н­ня в со­ю­зі тих кра­їн, які став­лять пе­ред со­бо­ю­но­ві ци­ві­лі­за­цій­ні зав­да­н­ня. «Бу­ди­тель­ство» сьо­го­дні­шньо­го дня ускла­дню­є­ться ве­ли­че­зним ма­си­вом ін­фор­ма­ції, яка ти­сне на лю­ди­ну, то­му вкрай не­об­хі­дно фор­му­ва­ти які­сну «ло­цію» — во­на до­по­ма­га­ти­ме зна­йти остро­ви зна­н­ня в без­ме­жно­му оке­а­ні ін­фор­ма­ції. На­ше су­спіль­ство ма­ло транс­фор­му­ва­ти­ся ду­же швид­ко, але, на жаль, дер­жа­ва ма­ло йо­му в цьо­му до­по­ма­га­ла. Са­ме з ці­є­ю­ме­то­ю­ми ро­би­мо га­зе­ту. В кни­зі «Се­стра моя, Со­фія...» пред­став­ле­ні пра­ці фан­та­сти­чних ав­то­рів — пи­ша­ю­ся, що ці лю­ди від­гу­кну­ли­ся на на­шу іде­юі на­си­ти­ли сво­їм ін­те­ле­ктом на­ші ам­бі­цій­ні пла­ни. Їхня го­тов­ність при­не­сти своє зна­н­ня для на­шо­го ні­би­то «га­зе­тно­го» про­е­кту свід­чить про рід­кі­сну в укра­їн­сько­му на­у­ко- во­му се­ре­до­ви­щі швид­ку, «мо­тор­ну» со­лі­дар­ність. Як ре­да­ктор що­ден­но­го ви­да­н­ня, ро­зу­мію, що су­спіль­ство зав­жди зайня­те вла­сни­ми бу­ден­ни­ми спра­ва­ми, але хтось по­ви­нен зі­бра­ти, осми­сли­ти і пе­ре­да­ти це зна­н­ня — щоб во­но пе­ре­бу­ва­ло в на­ціо­наль­но­му кру­го­обі­гу, щоб ре­чі, про які йде­ться в цих ау­ди­то­рі­ях не за­ли­ши­лись на­дба­н­ня ли­ше вузь­кої ка­сти обра­них. До­свід Бол­га­рії, зокре­ма вмі­н­ня ці­єї кра­ї­ни збе­рі­га­ти вла­сну тра­ди­цію, за­слу­го­вує на те, щоб ста­ти за­галь­но­укра­їн­ським ін­те­ле­кту­аль­ним на­дба­н­ням. При­єд­на­н­ня до ЄС не за­шко­ди­ло бол­гар­ській іден­ти­чно­сті — нав­па­ки, якщо ти дба­єш про вла­сну іден­ти­чність, ти ста­єш ще ці­ка­ві­шим сві­ту. Для Укра­ї­ни змі­цне­н­ня вла­сної іден­ти­чно­сті, по­ши­ре­н­ня які­сно­го зна­н­ня про се­бе — це стра­те­гі­чна ме­та. Іден­ти­чність і мо­дер­ні­за­ція — у цьо­му на­прям­ку слід шу­ка­ти ви­рі­ше­н­ня укра­їн­ських про­блем. Пі­зна­ю­чи Бол­га­рію, ми пі­зна­є­мо се­бе»

«Кни­гою«Се­стра моя, Со­фія...» ви справ­ді зве­ли міст між Бол­га­ріє та Укра­ї­ною, — роз­по­від­ає По­сол Ре­спу­блі­ки Бол­га­рія в Укра­ї­ні Кра­сі­мір Мін­чев. — Міст цей — ду­же дов­гий, бо тя­гне­ться з дав­ніх ча­сів. На­ші два слов’ян­ські на­ро­ди від­чу­ва­ють се­бе ду­же близь­ки­ми, адже близь­кість ця має свій фун­да­мент в істо­рії. Ко­ли укра­їн­ці при­їздять до Бол­га­рії, во­ни по­чу­ва­ють се­бе як вдо­ма, так са­мо й бол­га­ри в Укра­ї­ні. Це — свід­че­н­ня на­шої одна­ко­вої мен­таль­но­сті. Спо­ді­ва­юсь, що всі про­чи­та­ють цю кни­гу і по­ба­чать, що істо­рія Бол­га­рії та Укра­ї­ни пе­ре­пле­те­ні, не­мов ко­са. Кни­га «Се­стра моя, Со­фія...» — сер­йо­зний вне­сок у роз­ви­ток на­ших двох­сто­рон­ніх від­но­син. Зі­зна­юсь, що ко­жен свій ро­бо­чий день я по­чи­на­юз га­зе­ти «День», яка ле­жить у ме­не на сто­лі. Це ви­да­н­ня мі­стить акту­аль­ні ма­те­рі­а­ли й оцін­ки го­лов­них по­дій, а крім то­го, з йо­го до­по­мо­го­юя ви­вча­ю­укра­їн­ську мо­ву».

На згад­ку про зу­стріч Ла­ри­са Ів­ши­на по­да­ру­ва­ла Кра­сі­мі­ру Мін­че­ву ми­ну­ло­рі­чне ви­да­н­ня Бі­блі­о­те­ки «Дня» — «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род». Пі­сля за­вер­ше­н­ня за­хо­ду сту­ден­ти, в яких за­ли­ши­ло­ся чи­ма­ло за­пи­тань, ще дов­го не від­пу­ска­ли го­лов­но­го ре­да­кто­ра «Дня».

Де­таль­ний ре­пор­таж із зу­стрі­чі чи­тай­те в на­сту­пних ви­пу­сках га­зе­ти «День».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

На­дзви­чай­ний та Пов­но­ва­жний По­сол Ре­спу­блі­ки Бол­га­рія в Укра­ї­ні Кра­сі­мір Мін­чев ви­знав но­вин­ку Бі­блі­о­те­ки «Дня» сер­йо­зним вне­ском у роз­ви­ток двох­сто­рон­ніх від­но­син, адо­цент ка­фе­дри слов’ян­ської фі­ло­ло­гії, один із ав­то­рів кни­ги «Се­стра­моя, Со­фія...» Оле­на­Чмир (на­фо­то — пра­во­руч) на­зва­ла Ла­ри­су Ів­ши­ну «го­лов­ним бу­ди­те­лем Укра­ї­ни»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.