«Сі­мей­ний аль­бом» Укра­ї­ни

Но­вий ви­пуск «Мар­шру­ту №1» при­свя­че­ний 20-річ­чю «Дня» і «пов­но­лі­т­тю» йо­го фо­то­шко­ли

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оль­га­ХАРЧЕНКО, «День»

Но­вий ви­пуск «Мар­шру­ту №1» при­свя­че­ний 20-річ­чю «Дня» і «пов­но­лі­т­тю» йо­го фо­то­шко­ли

«20 ро­ків три­ває «День» — із та­ким лей­тмо­ти­вом уже ці­єї п’ятни­ці, у день уро­чи­сто­го ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів XVIII Мі­жна­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су га­зе­ти, ви­йде но­вий но­мер на­шо­го глян­цю. «Ми дав­но вже ро­би­мо не менш зна­чу­щий кон­курс, ніж World Press Photo, тіль­ки це не знім­ки про­сто ка­та­строф, а «роз­ко­пки» з ви­на­йде­н­ня дже­рел си­ли. Щоб по­ка­за­ти на рі­зних ета­пах — Укра­ї­на кра­си­ва, Укра­ї­на силь­на, во­на має мо­гу­тнє ко­рі­н­ня. Так, в Укра­ї­ни є про­бле­ми, і во­на по­вин­на на­вчи­ти­ся їх до­ла­ти. Це теж лей­тмо­тив на­шої фо­то­ви­став­ки. Во­на в пев­но­му сен­сі «кон­стру­ює» кра­ї­ну, яку ми хо­че­мо ба­чи­ти в май­бу­тньо­му», — пи­ше у сво­їй ко­лон­ці го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са Ів­ши­на. Фо­то­ви­став­ки «Дня» за 18 ро­ків і ство­ри­ли «Сі­мей­ний аль­бом» Укра­ї­ни, про який роз­по­від­ає но­вий «Мар­шрут №1».

Сво­ї­ми дум­ка­ми про те, у чо­му «фі­шка» фо­то­шко­ли «Дня», на сто­рін­ках глян­цю­ді­ля­ться і ни­ні­шній більд-ре­да­ктор та фо­то­ко­ри га­зе­ти, і ті ко­ле­ги, які пра­цю­ва­ли в га­зе­ті на рі­зних ета­пах її 20рі­чної істо­рії, у ко­тру на­справ­ді ду­же ці­ка­во за­зир­ну­ти. Крім то­го, про «своє» фото «Дня» роз­по­від­а­ють пар­тне­ри мі­жна­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су га­зе­ти, які від­зна­ча­ють най­кра­щих, на їхній по­гляд, май­стрів цін­ни­ми при­за­ми. По­над те, екс­клю­зив — ли­ше в «Мар­шру­ті №1» ви пер­ши­ми про­чи­та­є­те, чиї фото ста­ли фа­во­ри­та­ми цьо­го­рі­чно­го фо­то­кон­кур­су та яко­ює істо­рія ство­ре­н­ня цих сві­тлин!

А ще в «Мар­шру­ті №1» на­си­че­на ін­фо­гра­фі­ка — своє­рі­дна істо­рія фо­то­гра­фії в Укра­ї­ні, ко­лон­ка про те, чи ре­аль­но «за­ро­би­ти» на знім­ках зі смар­тфо­ну, огляд філь­мів про «жи­т­тя в об’єкти­ві» та ще ба­га­то за­хо­пли­во­го!

За­мов­ляй­те «Мар­шрут №1. «Сі­мей­ний аль­бом» Укра­ї­ни» у ма­га­зи­ні на сай­ті «Дня» чи за те­ле­фо­ном від­ді­лу ре­а­лі­за­ції: (044) 303 96 23 або до­че­кай­те­ся йо­го по­яви в кі­о­сках пре­си вже ці­єї п’ятни­ці!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.