Пе­тро ЛУЧИНСЬКИЙ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пре­зи­дент Мол­до­ви (1996—2001 рр.): Ва­жли­во мо­бі­лі­зу­ва­ти про­єв­ро­пей­ськи на­ла­што­ва­них гро­ма­дян, щоб за­хи­сти­ти ци­ві­лі­за­цій­ний ви­бір Мол­до­ви. По­стра­дян­ська мен­таль­ність і ілю­зор­ні очі­ку­ва­н­ня кра­що­го жи­т­тя ро­блять про­ро­сій­ську ри­то­ри­ку по­пу­ляр­ною. Я впев­не­ний, що обі­цян­ка ро­зі­рва­ти Уго­ду про асо­ці­а­цію з ЄС і увійти до Ми­тно­го со­ю­зу — не біль­ше, ніж по­пу­лізм, орі­єн­то­ва­ний на про­стих ви­бор­ців. Сві­до­ме су­спіль­ство не до­зво­лить цьо­го зро­би­ти (Ін­терв’ю з Пе­тром Лу­чин­ським чи­тай­те в най­ближ­чих ви­пу­сках «Дня»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.