Де­пу­та­ти. Гра в зар­пла­ти

Оле­ксандр СОЛОНТАЙ: «Олі­гар­хам фі­нан­со­во не­за­ле­жні пар­ла­мен­та­рі не по­трі­бні»

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

1ли­сто­па­да на­ро­дні де­пу­та­ти ухва­ли­ли по­ста­но­ву, яка ска­со­вує збіль­ше­н­ня зар­плат на­ро­дних де­пу­та­тів. За від­по­від­не рі­ше­н­ня про­го­ло­су­ва­ли 264 пар­ла­мен­та­рі. Ра­ні­ше го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій Па­ру­бій під­пи­сав про­ект по­ста­но­ви, згі­дно з яким з 1 ли­сто­па­да збіль­шу­є­ться по­са­до­вий оклад, але за­явив, що де­пу­та­ти роз­гля­нуть пи­та­н­ня від­мі­ни під­ви­ще­н­ня зар­плат.

На­га­да­є­мо, 20 жов­тня пар­ла­мен­та­рі ви­рі­ши­ли май­же вдві­чі збіль­ши­ти со­бі по­са­до­ві окла­ди. Зар­пла­та спі­ке­ра Ра­ди ма­ла збіль­ши­тись — до 43,5 тис. грн (з 1 гру­дня — до 48 тис. грн), за­сту­пни­ка го­ло­ви — до 40,6 тис. грн (з 1 гру­дня — до 44,8 тис. грн). У сво­ю­чер­гу оклад на­род- но­го де­пу­та­та по­ви­нен був зро­сти до 36,25 тис. грн (з 1 гру­дня — до 40 тис. грн).

«Дур­ни­ці від Вер­хов­ної Ра­ди, — пи­ше у се­бе в «ФБ» екс­перт Ін­сти­ту­ту по­лі­ти­чної осві­ти Оле­ксандр Солонтай. — За­мість про­дов­жи­ти ре­фор­му пар­ла­мен­ту че­рез змі­ни в ре­гла­мент, по­ря­док ро­бо­ти, про­ве­де­н­ня ко­мі­те­тів, ре­фор­му­ва­н­ня не­до­тор­кан­но­сті, прийня­т­тя від­кри­тих спи­сків на ви­бо­рах то­що го­ре-де­пу­та­ти по­чи­на­ють від­ко­чу­ва­ти на­зад на­віть свої дрі­бні успі­хи, а са­ме під­ви­ще­н­ня зар­плат. За­мість ру­ха­ти­ся впе­ред зно­ву ро­блять крок на­зад.

Це на­віть не па­тер­на­лізм та со­ці­а­лізм, а все хи­трі­ше. Смо­тря­щі від олі­гар­хів в пар­ла­мен­ті, для яких осо­би­сто зар­пла­та вза­га­лі не має зна­че­н­ня, хо­чуть не допу­сти­ти зро­ста­н­ня офі­цій­но­го до­хо­ду ін­шим де­пу­та­там. Це для то­го, щоб во­ни або бра­ли кон­вер­ти або жи­ли на ко­пій­ки та що­дня від­чу­ва­ли вла­сну фі­нан­со­ву не са­мо­до­ста­тність. Бо олі­гар­хам фі­нан­со­во не­за­ле­жні де­пу­та­ти не­по­трі­бні.

А як при­від ви­ко­ри­сто­ву­є­ться скан­дал з е-де­кла­ра­ці­я­ми. Пі­сля опри­лю­дне­них скла­дів го­тів­ки, ко­ле­кцій го­дин­ни­ків та при­ва­тних цер­ков, зму­че­ні зли­дня­ми ви­бор­ці при­ві­та­ють не тіль­ки змен­ше­н­ня, ай вза­га­лі лі­кві­да­цію де­пу­тат­ських зар­пла­та б ой лі­кві­да­цію пар­ла­мен­та­ри­зму. Зві­сно, не ду­ма­ю­чи про подаль­ші на­слід­ки. Емо­ції та ма­ні­пу­ля­ції за­мість роз­ви­тку!».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.