«Вій­на за іден­ти­чність »

Ек­спер­ти «Дня» — про пла­ни Крем­ля ухва­ли­ти за­кон про ро­сій­ську на­цію

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла­СІРУК, «День»

Ро­сія про­дов­жує вій­ну за мі­сце Укра­ї­ни в істо­рії і ко­жен день є цьо­му під­твер­дже­н­ням. То в Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції пла­ну­ють вве­сти уро­ки з но­ві­тньої істо­рії, на яких бу­дуть ви­вча­ти­ся по­дії, які охо­плю­ють пе­рі­од з 2008 ро­ку до по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії в Укра­ї­ні, бом­бар­ду­ва­н­ня в Си­рії, вве­де­н­ня сан­кцій і ане­ксії Кри­му, у яких бу­дуть ви­прав­до­ву­ва­тись дії вла­ди.

А те­пер ви­яв­ля­є­ться, що в Ро­сії го­ту­ють за­кон про ро­сій­ську на­цію. З по­ді­бною іні­ці­а­ти­вою по­за­вчо­ра ви­сту­пив зав­ка­фе­дри Ро­сій­ської ака­де­мії на­ро­дно­го го­спо­дар­ства і держ­слу­жби В’яче­слав Ми­хай­лов. Пре­зи­дент РФ Во­ло­ди­мир Пу­тін, який був при­су­тнім на за­сі­дан­ні Ра­ди з між­на­ціо­наль­них пи­тань в Астра­ха­ні, під­три­мав іні­ці­а­ти­ву, за­зна­чив­ши, що та­кий за­кон «мо­же ви­ро­сти із стра­те­гії з роз­ви­тку на­ціо­наль­них від­но­син у Ро­сії».

«День» уже дав­но ста­вить пи­та­н­ня, чим ми мо­же­мо до­по­мог­ти Ро­сії, і дав на ньо­го від­по­відь, яка по­ля­гає в то­му, що наш пів­ні­чний су­сід має ста­ти справ­жньою фе­де­ра­тив­ною чи кон­фе­де­ра­тив­ною ре­спу­блі­кою на кшталт США. У кни­зі «Дві Ру­сі» з Бі­блі­о­те­ки га­зе­ти «День» бу­ло від­зна­че­но, що Ро­сія жи­ве в схи­бле­ній си­сте­мі ко­ор­ди­нат і це зму­шує її рей­дер­ським спосо­бом за­хо­плю­ва­ти істо­рію Укра­ї­ни, а іде­о­ло­гі­чна про­па­ган­да ви­ма­гає війн, за­хо­пле­н­ня чу­жих те­ри­то­рій.

У пе­ред­мо­ві до кни­ги Бі­блі­о­те­ки га­зе­ти «День» «Укра­ї­на Incognita. ТОП-25» ро­сій­ський по­лі­то­лог Лі­лія Шев­цо­ва під­твер­джує цю те­зу. Во­на від­зна­чи­ла: «втра­тив­ши Укра­ї­ну, са­мо­дер­жав­на Ро­сія втра­чає свою істо­ри­чну ле­гі­тим­ність у ви­гля­ді Ки­їв­ської Ру­сі, яку ро­сій­ська вла­да при­ва­ти­зу­ва­ла, ві­ді­бра­ла в укра­їн­ців і вва­жає сво­єю «ко­ли­скою». Адже Крем­лю до­ве­де­ться пе­ре­пи­су­ва­ти ро­сій­ську істо­рію, яка на­скрізь бре­хли­ва, під­та­со­ва­на».

А у кни­зі Бі­блі­о­те­ки га­зе­ти «День» «Се­стра моя, Со­фія...» про­фе­сор Гри­го­рій Ха­ли­мо­мен­ко звер­нув ува­гу на за­ува­же­н­ня Мі­ха­є­ля Штюр­ме­ра, огля­да­ча га­зе­ти Die Welt від 2 ве­ре­сня 2015 ро­ку, який на­пи­сав та­ке: «Мо­скві не по­трі­бна за­не­дба­на про­ми­сло­вість Дон­ба­су чи Крим з йо­го вій­сько­вою ба­зою, яка й так бу­ла ро­сій­ська. Крем­лю по­трі­бен зо­ло­то­вер­хий Ки­їв, пра­дав­нє мі­сто на бе­ре­гах Дні­пра, де, бу­цім­то, гой­да­лась ко­ли­ска ро­сій­ської ду­хов­но­сті, з трьо­ма єди­но­кров­ни­ми ма­лю­ка­ми».

А оскіль­ки за­раз Ро­сія ве­де вій­ну про­ти Укра­ї­ни, зокре­ма на гу­ма­ні­тар­но­му фрон­ті, і хо­че те­пер за­ко­ном ухва­ли­ти свою іден­ти­чність, укра­їн­ській вла­ді по­трі­бно біль­ше ува­ги при­ді­ля­ти куль­ту­рі. У ко­жно­го чи­нов­ни­ка має бу­ти пе­ред очи­ма фра­за ві­до­мо­го бри­тан­сько­го прем’єра Він­сто­на Чер­чі­л­ля. Ко­ли йо­го по­про­си­ли ско­ро­ти­ти ви­тра­ти на куль­ту­ру на ко­ристь ар­мії, то він дав та­ку від­по­відь: «А за що ж ми то­ді во­ю­є­мо».

«День» звер­нув­ся до ро­сій­сько­го та­укра їн­сько­го екс­пер­тів із про­ха­н­ням роз­по­ві­сти, на­ві­що Ро­сії по­трі­бен та­кий за­кон і чим це мо­же за­гро­жу­ва­ти Укра­ї­ні.

«ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ У ВЛА­ДИ ЗВУЖУЄТЬСЯ»

Лі­лія ШЕВ­ЦО­ВА,

про­від­ний до­слі­дник Iн­сти­ту­ту Бру­кінг­са, Мо­сква:

— Щой­но в Астра­ха­ні ро­сій­ський пре­зи­дент прийняв рі­ше­н­ня за­кла­сти ще один ка­мінь в осно­ву сво­єї мо­де­лі дер­жа­ви. Пі­сля то­го як Пу­тін офор­мив зов­ні­шньо­по­лі­ти­чну до­ктри­ну Ро­сії як дер­жа­ви, яка по­вин­на стри­му­ва­ти згу­бний і за­гни­ва­ю­чий За­хід, Кремль ви­рі­шив ра­птом взя­ти­ся за фор­му­ва­н­ня (пе­ре­тво­ре­н­ня?) ро­сій­ської на­ції. Для цьо­го пре­зи­дент за­про­по­ну­вав ухва­ли­ти «за­кон про ро­сій­ську на­цію», який по­ви­нен вре­гу­лю­ва­ти між­на­ціо­наль­ні від­но­си­ни і до­не­сти до ро­зу­мі­н­ня ро­сі­ян, хто во­ни, вла­сне, та­кі. Са­ме це зав­да­н­ня бу­ло по­став­ле­не пре­зи­ден­том на за­сі­дан­ні Ра­ди з між­на­ціо­наль­них від­но­син, яке ор­га­ні­зу­ва­ли в Астра­ха­ні.

Чо­му ро­сій­ська вла­да сьо­го­дні звер­ну­ла­ся до пи­та­н­ня іден­ти­чно­сті ро­сі­ян? Су­дя­чи з усьо­го, ма­буть, їй біль­ше ні­чо­го ро­би­ти. А ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня зни­же­н­ня жит­тє­во­го рів­ня на­се­ле­н­ня та еко­но­мі­чної кри­зи вла­да не мо­же і ро­зу­міє, що не мо­же. Ось і з’яв­ля­є­ться зав­да­н­ня під­мі­ни­ти го­стрі пи­та­н­ня, які во­на не зда­тна ви­рі­ши­ти, кам­па­ні­єю з фор­му­ва­н­ня но­вої «га­ла­кти­ки». У да­но­му ра­зі — актив­ні­стю що­до фор­му­ва­н­ня «ро­сій­ської на­ції». Це ста­ра ра­дян­ська пра­кти­ка — чим гір­ше йдуть спра­ви у кра­ї­ні, тим актив­ні­ше вла­да за­йма­є­ться «ко­смі­чни­ми» ви­кли­ка­ми. Сво­го ча­су ве­ли­кий ро­сій­ський пи­сьмен­ник і ро­ні­зу­вав: «У ро­сій­ської лю­ди­ни ту­а­лет у дво­рі роз­ва­лю­є­ться, а во­на все на­ма­га­є­ться ви­рі­ши­ти, як ви­пра­ви­ти Пі­зан­ську ве­жу».

Ні, це не озна­чає, що ми зна­є­мо, що та­ке «ро­сій­ська на­ція». Ро­сії ще до­ве­де­ться бо­лі­сно і дов­го ко­пир­са­ти­ся з вла­сною іден­ти­чні­стю і перш за все з її ім­пер­ським на­пов­не­н­ням. Але ви­рі­шу­ва­ти це зав­да­н­ня у мо­мент по­во­ро­ту кра- їни у бік не­о­ім­пе­рі­а­лі­зму та при­ду­ше­н­ня дер­жа­вою су­спіль­ства — озна­чає ли­ше одне: ро­зу­мі­н­ня «ро­сій­ської на­ції» як амор­фної спіль­но­сті, яка не ви­окрем­лює ін­ди­ві­да і по­вин­на пов­ні­стю пе­ре­бу­ва­ти в ру­слі ім­пе­ра­ти­ву, який ви­ро­бляє елі­та, що за­хо­пи­ла дер­жа­ву і дбає про свої ін­те­ре­си. Те­пер цю не­об­хі­дність під­по­ряд­ку­ва­н­ня Кремль зби­ра­є­ться офор­ми­ти як За­кон про ро­сій­ську на­цію, який по­сво­є­му ін­тер­пре­ту­ва­ти­ме Кон­сти­ту­цію, яку вже дав­но зда­ли в утиль.

На за­сі­дан­ні зга­да­ної Ра­ди всі про­по­ну­ва­ли ство­ре­н­ня но­вої стру­кту­ри що­до «за­хи­сту іден­ти­чно­сті ро­сій­сько­го на­ро­ду». І це зна­мен­но. Ні­хто не за­про­по­ну­вав за­хист су­спіль­ства від сва­ві­л­ля вла­ди. І зро­зумі­ло чо­му: енер­гію по­трі­бно на­пра­ви­ти в ру­сло, яке без­пе­чне для вла­ди. І є ба­га­то та­ких ама­то­рів, які й ке­ру­ва­ти­муть цим пе­ре­на­прав­ле­н­ням.

Якщо вла­да вже ді­йшла до за­нять фор­му­ва­н­ня «ро­сій­ської на­ції», це озна­чає — її інструментарій управління звужується.

● «ПІДСТЬОБНУТИ ВНУТРІШНІЙ ПУСТОПОРОЖНІЙ ПАТРІОТИЗМ»

Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО,

ке­рів­ник Цен­тру до­слі­джень про­блем Ро­сії, екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни, Ки­їв:

— Не мо­же кра­ї­на, яка об’єд­нує по­над со­тню рі­зних на­цій і на­ро­дно­стей, утво­ри­ти одну на­цію. Ви­хо­дя­чи з до­сві­ду Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, це мар­на тра­та ча­су і зу­силь. З цьо­го ні­чо­го не ви­йде і це бу­де якесь чер­го­ве псев­до­на­у­ко­ве тво­рі­н­ня, яке не ма­ти­ме під со­бою жо­дно­го ре­аль­но­го змі­сту.

Ду­маю, що в Ро­сії са­мі не ро­зу­мі­ють про що йде­ться і що бу­де в кін­це­во­му під­сум­ку. Ми чу­ли що за­раз ли­ше роз­по­чи­на­ю­ться роз­мір­ко­ву­ва­н­ня на те­му, що та­ке ро­сій­ська на­ція і як во­на має бу­ду­ва­тись і ви­гля­да­ти. То­му ме­ні зда­є­ться, що це чер­го­ва псев­до­скрі­па, як і всі ін­ші ви­га­да­ні скрі­пи, яки­ми хо­чуть це­мен­ту­ва­ти ро­сій­ську дер­жав­ність, яка роз­ла­зи­ться і че­рез еко­но­мі­чні про­бле­ми, і че­рез аб­сур­дну й аб­со­лю­тно не­аде­ква­тну зов­ні­шню по­лі­ти­ку, і че­рез зро­ста­н­ня со­ці­аль­ної на­пру­ги все­ре­ди­ні кра­ї­ни. То­му за­раз ви­тя­гли чер­го­ву псев­до­те­о­рію, яка по­вин­на, за за­ду­мом крем­ле­во­дів, зно­ву підстьобнути внутрішній пустопорожній патріотизм і за­яви­ти, що у нас є по­ту­жна ро­сій­ська на­ція.

Це в ря­ду тих са­мих іде­о­ло­гі­чних клі­ше, яки­ми Кремль на­ма­га­є­ться зом­бу­ва­ти, як своє вла­сне на­се­ле­н­ня, так і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для впли­ву на зов­ні­шній світ. Я не ду­маю, що в ося­жній пер­спе­кти­ві це ма­ти­ме якісь над­то сер­йо­зні на­слід­ки для Укра­ї­ни, бо не­має пре­дме­та, про який во­ни ду­ма­ють, і не­має від­по­віді на за­гро­зу, яка те­о­ре­ти­чно від цьо­го ма­ла б бу­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.