«Сюр­приз» від Рют­те

Екс­перт — що­до про­по­зи­ції ні­дер­ланд­сько­го прем’єрав­не­сти сер­йо­зні змі­ни до Уго­ди про асо­ці­а­цію УКРА­Ї­НА — ЄС

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла­СІРУК, «День»

Гол­ланд­ський прем’ єр-мі­ністр Марк Рют­те за­явив, що він на­ма­га­є­ться зна­йти ком­про­міс, який би умо­жли­вив Ні­дер­лан­дам під­пи­са­ти Уго­ду про асо­ці­а­ці­ю­між Укра­ї­но­ю­та Єв­ро­со­ю­зом. Слід на­га­да­ти, що Ні­дер­лан­ди — єди­на кра­ї­на ЄС, яка не ра­ти­фі­ку­ва­ла уго­ду, під­пи­са­ну то­рік. Як іде­ться в ли­сті Рют­те до де­пу­та­тів пар­ла­мен­ту Ні­дер­лан­дів, йо­го ба­жа­н­ня під­пи­са­ти уго­ду про­ди­кто­ва­не на­ціо­наль­ни­ми ін­те­ре­са­ми. На йо­го дум­ку, єв­ро­пей­ська єд­ність« є най­кра­щою від­по­від­дю на зов­ні­шню­по­лі­ти­ку Ро­сії, при­зво­дить до де­ста­бі­лі­за­ції на зов­ні­шніх кор­до­нах Єв­ро­пи».

Рют­те на­го­ло­шує, що він пра­гне по­го­джу­ва­ти до­о­пра­цьо­ва­ний текст уго­ди, в якій би на­го­ло­шу­ва­ло­ся, що уго­да про асо­ці­а­ці­ю­не є під­ста­во­ю­для пов­но­прав­но­го член­ства Укра­ї­ни в ЄС, а та­кож Ки­є­ву не на­да­ва­ти­му­ться жо­дні ко­ле­ктив­ні га­ран­тії без­пе­ки та зо­бов’яза­н­ня на­да­ва­ти вій­сько­ву під­трим­ку. Крім то­го, гла­ва гол­ланд­сько­го уря­ду про­по­нує, щоб в уго­ді бу­ло про­пи­са­но, що во­на не дає укра­їн­цям пра­ва пре­тен­ду­ва­ти на ро­бо­ту в кра­ї­нах ЄС, по­ві­дом­ляє AP.

Рют­те за­ува­жує, що він про­дов­жу­ва­ти­ме пе­ре­мо­ви з лі­де­ра­ми ЄС до са­мі­ту, який від­бу­де­ться 15—16 гру­дня, і спо­ді­ва­є­ться, що змо­же отри­ма­ти під­трим­ку про­по­но­ва­них ним змін. Якщо це йо­му вда­сться, уряд за­про­по­нує пар­ла­мен­ту ра­ти­фі­ку­ва­ти до­пов­не­ну уго­ду. Про­це­ду­ра ра­ти­фі­ка­ції по­вин­на від­бу­ти­ся в обох па­ла­тах пар­ла­мен­ту кра­ї­ни.

« День » звер­нув­ся до ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра Цен­тру до­слі­дже­н­ня між­на­ро­дних від­но­син Миколи КАПІТОНЕНКА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти та­кий по­во­рот і роз­по­ві­сти, як по­трі­бно Ки­є­ву ре­а­гу­ва­ти на про­по­зи­ції Рют­те що­до змін до уго­ди.

«НАМ ПО­ТРІ­БНО ДО­БРЕ ГОТУВАТИСЯ ДО ДИПЛОМАТИЧНИХ ТОРГІВ»

— Вне­се­н­ня змін до текс­ту Уго­ди про асо­ці­а­цію спо­ча­тку бу­ло най­ві­ро­гі­дні­шим сце­на­рі­єм ви­рі­ше­н­ня про­блем, що ви­ни­кли на по­ряд­ку ден­но­му пі­сля ре­фе­рен­ду­му в Ні­дер­лан­дах. Це не про­па­ган­дист­ська, а по­лі­ти­чна про­бле­ма, яка ви­ті­кає з гли­бо­ких про­ти­річ у дов­го­стро­ко­вих ін­те­ре­сах Укра­ї­ни й окре­мих кра­їн Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Ро­бо­та в цьо­му на­прям­ку по­вин­на бу­ла ста­ти прі­о­ри­те­том укра­їн­ської ди­пло­ма­тії. У ви­пад­ку, якщо іні­ці­а­ти­ва Ні­дер­лан­дів зве­де­ться до по­яви в Уго­ді по­зи­цій про те, що во­на не є осно­вою для член­ства; не дає укра­їн­цям пра­ва на ро­бо­ту в ЄС; і не ство­рює га­ран­тій без­пе­ки — це ста­не сер­йо­зним при­во­дом для роз­ду­мів, дис­ку­сій і по­лі­ти­чних ви­снов­ків. Із мо­мен­ту під­пи­са­н­ня —а в де­яких сто­сун­ках і до ньо­го — Уго­да про асо­ці­а­цію роз­гля­да­ла­ся в Укра­ї­ні як щось біль­ше, ніж про­сто ін­стру­мент еко­но­мі­чно­го збли­же­н­ня. У ній є по­лі­ти­чна скла­до­ва, яка да­ла так ба­га­то на­дій і на де­мо­кра­ти­за­цію, і на за­галь­ну без­пе­ку, і на пер­спе­кти­ву член­ства Укра­ї­ни в ЄС. Хоч май­же че­рез три ро­ки всі і ро­зу­мі­ють не­д­ося­жність та­ких спо­ді­вань, але, при­найм­ні, во­ни за­ли­ша­ють на­дію на сві­тле май­бу­тнє. Іна­кше ка­жу­чи, по­лі­ти­чна цін­ні­стьУго­ди­про­асо­ці­а­ці­ю­ви­зна­ча­є­ться­не­ли­ше­її­по­то­чни­ме­фе­ктом,але­і­по­тен­ці­а­лом­май­бу­тні­хзвер­шень;іса­ме у та­ко­му ви­гля­ді во­на вті­лює єв­ро­пей­ську іде­юв сьо­го­дні­шній Укра­ї­ні. Якщо вне­сти до Уго­ди ви­ще­за­зна­че­ні змі­ни, во­на пе­ре­тво­ри­ться на те­хні­чний ін­стру­мент. З йо­го до­по­мо­го­ю­біль­ше не вда­сться мо­ти­ву­ва­ти ре­фор­ми або ма­лю­ва­ти єв­ро­пей­ську пер­спе­кти­ву. Єв­ро­опти­мі­стам в Укра­ї­ні бу­де на­не­се­ний чер­го­ва, мо­жли­во, не­по­прав­ний зби­ток. Якщо ди­ви­ти­ся на си­ту­а­ці­юз більш пра­гма­ти­чної то­чки зо­ру і ста­ви­ти ме­то­ю­по­ря­ту­нок Уго­ди на­віть у ви­гля­ді про­сто­го ін­стру­мен­ту — на по­сту­пки до­ве­де­ться пі­ти. Кра­ще це ро­би­ти з сим­во­лі­чно­го пи­та­н­ня май­бу­тньо­го член­ства, яке все одно не сто­їть на по­ряд­ку ден­но­му. Якщо обме­жи­ти­ся цим не вда­сться, по­трі­бно від­кри­ва­ти діа­лог що­до пи­тань без­пе­ки. Га­ран­тій у цій сфе­рі ЄС не ли­ше не хо­че, але і не мо­же да­ти; а ось Укра­ї­на ви­сту­пає ва­жли­вим чин­ни­ком без­пе­ки в Єв­ро­пі. До­не­сти це мір­ку­ва­н­ня до Га­а­ги, Брюс­се­ля та Бер­лі­на з Па­ри­жем — ва­жли­ве зав­да­н­ня. Якнай­мен­ше хо­ті­ло­ся б по­сту­па­ти­ся в пи­та­н­нях тру­до­вої мі­гра­ції. Ця сво­бо­да ле­жить у са­мій осно­ві про­це­сів єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції, і якщо ми ста­не­мо ча­сти­но­ю­Єв­ро­пи в цьо­му сен­сі, то ра­но чи пі­зно ста­не­мо не­юі у всіх ін­ших. У бу­дья­ко­му ра­зі, нам вар­то до­бре готуватися до дипломатичних торгів. Кра­щий ре­цепт для цьо­го — яко­мо­га пов­ні­ше ро­зу­мі­н­ня як ін­те­ре­сів пар­тне­ра, так і сво­їх вла­сних.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.