Го­ло­ва МІ5: Ро­сія ве­де під­рив­ну ді­яль­ність по всій Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ке­рів­ник бри­тан­ської кон­тр­ро­зві­ду­валь­ної слу­жби МІ5 Ен­дрю­Пар­кер ска­зав в ін­терв’ю The Guardian, що Ро­сія ста­но­вить де­да­лі біль­шу за­гро­зу ста­біль­но­сті Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства. «Для про­су­ва­н­ня сво­єї по­лі­ти­ки за кор­до­ном Ро­сія ви­ко­ри­сто­вує ши­ро­кий спектр ор­га­нів та ін­стру­мен­тів вла­ди у на­про­чуд агре­сив­ний спо­сіб. Зокре­ма, йде­ться про про­па­ган­ду, шпи­гун­ство, під­рив­ну ді­яль­ність та кі­бе­ра­та­ки», — на­го­ло­сив Пар­кер. За йо­го сло­ва­ми, Ро­сія пра­цює по всій Єв­ро­пі та Ве­ли­ко­бри­та­нії. Ці­лі ро­сі­ян вклю­ча­ють вій­сько­ві та­єм­ни­ці, про­ми­сло­ві роз­роб­ки, еко­но­мі­чні да­ні та до­ку­мен­ти уря­ду, зокре­ма мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ. Крім то­го, Ен­дрю­Пар­кер по­ві­до­мив, що Мо­сква де­да­лі біль­ше по­зи­ціо­нує се­бе як опо­нент за­хі­дно­го сві­ту, на­вів­ши при­клад уча­сті Ро­сії в кон­флі­ктах в Укра­ї­ні та в Си­рії. За йо­го сло­ва­ми, ра­ні­ше Ро­сія бу­ла при­хо­ва­ною за­гро­зою, те­пер у неї зна­чно шир­ший ар­се­нал ме­то­дів впли­ву на ін­ші кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.