DJ-Алярм

Дів­чи­на­де­пу­та та­Сер­гія Ле­щен­ка обу­ри­лась мі­ні­маль­ною кво­тою для укра­ї­но­мов­но­го кон­тен­ту в ра­діо­е­фі­рі, за­я­ку го­ло­су­вав її су­пу­тник

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Мо­жли­во, пост у «Фейс­бу­ці» жін­ки­ді­джея не став би при­во­дом для подаль­ших ряд­ків і обго­во­ре­н­ня в со­ці­аль­них ме­ре­жах, як­би прі­зви­ще ці­єї ви­ко­на­ви­ці не бу­ло пов’яза­но на­пря­му з прі­зви­щем де­пу­та­та. Бе­зу­мов­но, ко­ли го­во­рять про Ана­ста­сі­ю­То­поль­ську, то го­во­рять про Сер­гія Ле­щен­ка. То­му що са­ме цей «мла­до­де­пу­тат» і «ан­ти­ко­ру­пціо­нер» ви­вів її у пу­блі­чний про­стір.

То­поль­ська, дів­чи­на Ле­щен­ка, опри­лю­дни­ла пост у «Фейс­бу­ці», де пал­ко обу­ри­лась за­ко­ном що­до квот для во­ка­лу на ро­сій­ській мо­ві, і за­яви­ла, що вна­слі­док цьо­го ско­рі­ше за­ли­шить ра­діо­стан­цію та по­зба­вить слу­ха­ча мо­жли­во­сті чу­ти її шоу. Мо­жна, зві­сно, кри­ти­ку­ва­ти за­кон про кво­ти що­до укра­ї­но­мов­но­го кон­тен­ту ви­клю­чно з по­зи­ції то­го, що до цьо­го за­ко­ну ма­ють бу­ти ство­ре­ні ще й до­да­тко­ві умо­ви та сти­му­ли для йо­го ви­ро­бни­цтва. Хо­ча 35% — це, на дум­ку ба­га­тьох, мі­ні­мум не­об­хі­дної при­су­тно­сті мо­ви в ра­діо­е­фі­рі. Тоб­то кри­ти­ка, по су­ті, має бу­ти спря­мо­ва­на не на факт квот, а на від­су­тність ком­пле­ксно­го під­хо­ду до пи­та­н­ня ви­ті­сне­н­ня іно­зем­но­го, а то­чні­ше — оку­па­цій­но­го змі­сту.

На­справ­ді, це те, чим мав би зайня­тись її ко­ха­ний — де­пу­тат Вер­хов­ної Ра­ди, який і го­ло­су­вав за цей за­кон. Ці­ка­вий мо­мент — DJ на­зва­ла де­пу­та­тів, «які від­по­від­аль­ні за ці за­ко­ни, де­бі­ла­ми» і ви­сло­ви­ла про­по­зи­ці­ю­здій­сни­ти над ни­ми пев­ну ек­зе­ку­цію. Вра­хо­ву­ю­чи прі­зви­ща, які «лай­кну­ли» пост На­сті (а це зокре­ма ві­до­мі жур­на­лі­сти, які ви­сту­па­ли про­ти «мо­ви не­на­ви­сті»), мо­жна ска­за­ти, що в Укра­ї­ні актив­но фор­му­є­ться (а мо­же й сфор­мо­ва­но) се­ре­до­ви­ще ла­тен­тних ко­ла­бо­ран­тів.

Вар­то зга­да­ти пе­рі­од 90-х ро­ків, ко­ли в Укра­ї­ні бу­кваль­но на очах по­ча­ли з’яв­ля­тись мо­ло­ді і кре­а­тив­ні ви­ко­нав­ці, які спів­а­ли ви­клю­чно укра­їн­ською мо­вою. У 90-х ро­ках, всу­пе­реч на­ві­я­но­му сте­ре­о­ти­пу, в Укра­ї­ні укра­ї­но­мов­ний шоу-бі­знес все ж та­ки був. Бі­зне­су не бу­ло. Ве­ли­кі гро­ші «кру­ти­лись» у Мо­скві. Са­ме то­му на­віть ті, хто прин­ци­по­во за­яв­ляв, що ні­ко­ли не за­спі­ває ро­сій­ською, зго­дом ра­зом із пла­сти­ко­ю­о­блич­чя по­чав ро­би­ти й пла­сти­ку вла­сних пе­ре­ко­нань. Мо­жна ска­за­ти, що не так «два ку­со­чи­ка кол­ба­ски» ни­щи­ли укра­ї­но­мов­ний кон­тент у на­шій кра­ї­ні, як го­ни­тва за дов­гим «кар­бо­ван­цем». Зре­штою, за ма­со­ва­ною ата­кою ро­сій­ської по­пси по­ча­ли про­яв­ля­тись ро­ги ім­пер­ської про­па­ган­ди, яка че­рез пев­ний час, окрім ци­гар­ко­во­го й ал­ко­голь­но­го смо­ро­ду в ба­рах, за­па­хла ре­аль­но­ю­кров’ю . У це б ні­хто не по­ві­рив 10—15 ро­ків то­му. Але це не мо­жна не по­ба­чи­ти вже за­раз.

Отру­є­не се­ре­до­ви­ще, яке ча­сто са­ме за­бу­ває, що в кра­ї­ні три­ває вій­на, ін­ко­ли са­ме під­го­до­вує по­пит, тим са­мим пі­ді­йма­ю­чи ва­тер­лі­нію за ми­сли­мі ме­жі. Ко­ли ні­чні клу­би і ре­сто­ра­ни Льво­ва на­си­че­ні ро­сій­ським шан­со­ном — це си­гнал три­во­ги. Ко­ли опер­на спів­а­чка в Дні­прі під­три­мує факт по­би­т­тя ро­сій­ською«ва­тни­цею» укра­їн­сько­го во­ї­на мо­ло­тком — це гу­чний алярм. Ко­ли дів­чи­на де­пу­та­та з те­ре­ве­нів на ку­хні ви­но­сить на за­гал свої істе­ри­ки про­ти квот що­до укра­ї­но­мов­но­го кон­тен­ту — це кри­чу­щий алярм і ді­а­гноз. За­ко­но­мір­не пи­та­н­ня — а як до цьо­го ста­ви­ться її не­пе­ре­сі­чний су­пу­тник, який, окрім квар­тир, має ще й пра­во го­ло­су в пар­ла­мен­ті? Якщо ці пер­со­ни до­зво­ля­ють со­бі по­ді­бні ре­чі, то чо­му ми ди­ву­є­мось, що по­ля­ки нав’язу­ють укра­їн­цям своє ба­че­н­ня на­шої істо­рії, а ро­сі­я­ни про­дов­жу­ють, окрім «Гра­дів» на Дон­ба­сі, по­ли­ва­ти нас отруй­но­ю­про­па­ган­до­юв­же в Ки­є­ві? Це спра­ва не осо­би­стих сма­ків.

Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.