«Не­бе­сний!»

У Ві­дні у Зи­мо­во­му па­ла­ці Бель­ве­де­ру від­кри­то ви­став­ку ро­біт укра­їн­сько­го скуль­пто­ра XVIII ст. Іо­ана Ге­ор­га Пін­зе­ля

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са­АНТОНЕНКО

Ви­став­ку «Не­бе­сний!» під­го­ту­ва­ли ку­ра­то­ри Май­ке Хон та Ге­орг Хе­хнер. Вер­ні­саж три­ва­ти­ме до 12 лю­то­го 2017 ро­ку.

«Пін­зель був бо­лі­дом не ли­ше на укра­їн­сько­му не­бі, але й на не­бі Єв­ро­пи. То­му по­ди­ві­мось на ньо­го са­ме як на бо­лід. І у цьо­му сен­сі він на­га­дує ме­ні мо­ю­Ба­тьків­щи­ну — во­на сьо­го­дні, пе­ре­бу­ва­ю­чи у ста­ні вій­ни, теж є бо­лі­дом на ва­шо­му єв­ро­пей­сько­му не­бі», — ци­тує сло­ва ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра Львів­ської на­ціо­наль­ної га­ле- реї ми­стецтв іме­ні Бо­ри­са Во­зни­цько­го Та­рас ВОЗНЯК на від­крит­ті ви­став­ки zaxid.net . За йо­го сло­ва­ми, екс­по­зи­ція у Ві­дні ста­ла дру­го­ю­пі­сля Лув­ру ви­став­ко­ю­та­ко­го мас­шта­бу. На йо­го дум­ку ви­став­ка у Лув­рі бу­ла аске­ти­чною. У Ві­дні ж ше­дев­ри Пін­зе­ля по­ста­ли у по­єд­нан­ні з жи­во­пи­сни­ми по­ло­тна­ми ав­стрій­ських ху­до­жни­ків епо­хи ба­ро­ко — Фран­ца Ма­уль­бер­ча та Па­у­ля Тро­ге­ра. За­га­лом на ви­став­ці пред­став­ле­но 21 основ­ну ро­бо­ту Пін­зе­ля.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.