Фан­та­зії на те­му Ек­зю­пе­рі

5 і 6 ли­сто­па­да в Хар­ків­ській опе­рі від­бу­де­ться прем’єра ба­ле­ту «Ма­лень­кий принц» (хо­ре­о­гра­фія фран­цу­за Йо­ха­на Ну­са)

Den (Ukrainian) - - Культура - Оле­ксандр ЧЕПАЛОВ, Хар­ків, фото ав­то­ра

Але­го­ри­чну каз­ку Ан­ту­а­на де Сен­тЕк­зю­пе­рі лю­блять чи­та­чі ба­га­тьох кра­їн, уні­каль­ні ілю­стра­ції ав­то­ра «Ма­лень­ко­го прин­ца» руй­ну­ва­ли мов­ні бар’єри, ста­ю­чи ча­сти­ною уні­вер­саль­но­го ві­зу­аль­но­го ле­кси­ко­ну, зро­зумі­ло­го ко­жно­му, а ци­та­ти з книж­ки дав­но ста­ли кри­ла­ти­ми: «Усі до­ро­слі спо­ча­тку бу­ли ді­тьми, тіль­ки ма­ло хто з них про це пам’ятає», «Там до­бре, де нас не­має», «Ми від­по­від­а­є­мо за тих, ко­го при­ру­чи­ли...», «Очі слі­пі. Шу­ка­ти тре­ба сер­цем»... Сим­во­лі­чний образ ми­сле­н­ня Екю­пе­рі та йо­го ори­гі­наль­ні ма­люн­ки на­ди­ха­ли ба­га­тьох ху­до­жни­ків, ком­по­зи­то­рів, ре­жи­се­рів та ба­лет­мей­сте­рів на про­чи­та­н­ня «Ма­лень­ко­го прин­ца» в рі­зних жан­рах ми­сте­цтва.

У Хар­ків­сько­му на­ціо­наль­но­му ака­де­мі­чно­му те­а­трі опе­ри і ба­ле­ту ім. Ли­сен­ка по­ста­нов­ко­ю­ба­ле­ту «Ма­лень­кий принц» про­дов­жи­ли спів­пра­цю­із за­ру­бі­жни­ми ін­ве­сто­ра­ми і ме­не­дже­ра­ми. На­га­да­є­мо, остан­ні­ми ро­ка­ми ці кон­та­кти успі­шно ре­а­лі­зу­ва­ли­ся в кіль­кох між­на­ро­дних про­е­ктах: у ба­ле­тно­му жан­рі — ви­ста­ви «По­пе­лю­шка», «Ко­ле­со Фор­ту­ни» та «Сні­го­ва ко­ро­ле­ва».

Ни­ні за за­мов­ле­н­ням бель­гій­ської про­дю­сер­ської ком­па­нії за по­ста­нов­ку «Ма­лень­ко­го прин­ца» взяв­ся мо­ло­дий фран­цузь­кий актор, ре­жи­сер і ба­лет­мей­стер Йо­хан Нус. Він став ві­до­мим міль­йо­нам те­ле­гля­да­чів за уча­стюв пе­ре­да­чі «Фран­ція має та­лан­ти» як по­ста­нов­ник тан­ців.

Нус зі­зна­є­ться, що з п’яти ро­ків по­чав ося­га­ти ази кла­си­чно­го тан­цю. По­тім за­кін­чив еко­но­мі­чний фа­куль­тет Уні­вер­си­те­ту в Нан­сі, але зро­зу­мів, що йо­го до­ля — ми­сте­цтво, і обрав шлях у те­а­траль­не ми­сте­цтво. По­ста­нов­ки Ну­са йшли в те­а­трах Ко­ме­дії, Елі­сей­ських по­лів, Па­ла­ці кон­гре­сів, кон­цер­тно­му за­лі «Олім­пія», вар’єте «Фо­лі Бер­жер», па­ризь­ко­му ка­зи­но. Як ба­лет­мей­сте­ра і ви­ко­нав­ця, йо­го при­ва­блю­ють мю­зи­кли: «Моя пре­кра­сна ле­ді», «Скри­паль на да­ху», «Алад­дін», «Лю­бов з пер­шо­го по­гля­ду». Йо­хан Нус брав участь і в опер­них по­ста­нов­ках («Ме­ді­ум» Дж.-К. Ме­нот­ті в Ліл­лі, «Гру­ди Ті­ре­сія» Ф. Пу­лен­ка у Рейм­сі).

У ро­бо­ті з хар­ків­сько­ю­ба­ле­тно­ю­тру­пою Й. Нус ви­явив се­бе як ви­на­хі­дли­вий май­стер хо­ре­о­гра­фі­чної ком­по­зи­ції і ство­ре­н­ня тан­цю­валь­них обра­зів, за­ду­ма­них А. Сент-Ек­зю- пе­рі. У цьо­му йо­му до­по­міг ху­до­жник— по­ста­нов­ник ви­ста­ви Оле­ксандр Ла­пін, сце­но­гра­фія і ко­стю­ми яко­го ба­зу­ю­ться на ма­люн­ках ав­то­ра книж­ки. Крил по­е­ти­чної фан­та­зії ви­ста­ві до­дає і ві­део­кон­тент — де­ко­ра­ції пред­став­ле­ні ди­на­мі­чни­ми про­е­кці­я­ми, як у кі­не­ма­то­гра­фі.

Ав­тор му­зи­чної ком­по­зи­ції і ди­ри­гент ви­ста­ви Во­ло­ди­мир Гар­ку­ша, доби­ра­ю­чи му­зи­ку, ра­зом із ба­лет­мей­сте­ром пі­ді­бра­ли для ви­ста­ви чу­до­ві тво­ри: «По­ри ро­ку» Ан­то­ніо Ві­валь­ді, «Бран­ден­бурзь­кий кон­церт» Йо­ган­на Се­ба­стья­на Ба­ха, фра­гмен­ти зі «Спля­чої кра­су­ні» та «Лу­скун­чи­ка» Пе­тра Чай­ков­сько­го, «Кар­на­ва­лу тва­рин» Ка­мі­ля Сен-Сан­са, ба­ле- ту «Спар­так» Ара­ма Ха­ча­ту­ря­на, а та­кож вклю­чи­ли тво­ри ком­по­зи­то­рів ХХ сто­лі­т­тя, що ба­зу­ю­ться на кла­си­чних тра­ди­ці­ях, — фран­цу­за Ері­ка Са­ті та ку­бин­ця Ер­не­сто Ле­ку­о­ні.

Ба­лет «Ма­лень­кий принц» при­зна­че­ний для ро­дин­но­го пе­ре­гля­ду. По­ста­нов­ка роз­по­вість гля­да­чам про під­не­се­не, по­е­ти­зу­ю­чи по­чу­т­тя дру­жби, ко­ха­н­ня і вір­но­сті. Пи­сьмен­ник і льо­тчик Ек­зю­пе­рі, спо­сте­рі­га­ю­чи Зем­лю з ви­со­ти пта­ши­но­го по­льо­ту, ро­зу­мів, на­скіль­ки ми за­ле­жи­мо від до­брих по­чут­тів між лю­дьми. Хо­ті­ло­ся б, щоб но­вий ба­лет став справ­жнім од­кро­ве­н­ням для пу­блі­ки: гар­ним, до­брим і сві­тлим.

На ре­пе­ти­ції тан­ців­ни­ки від­то­чу­ють ко­жен жест, ко­жне «па»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.