Впер­ше Ге­мін­гвей укра­їн­ською у су­ча­сній Укра­ї­ні!

«Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва» при­дба­ло пра­ва на всі тво­ри клас­си­ка

Den (Ukrainian) - - Культура -

Тво­ри кла­си­ка аме­ри­кан­ської та сві­то­вої лі­те­ра­ту­ри, ла­у­ре­а­та Но­бе­лів­ської та Пу­лі­тце­рів­ської пре­мій, пи­сьмен­ни­ка-ле­ген­ди — впер­ше з ча­сів Не­за­ле­жно­сті ви­йдуть укра­їн­сько­ю­мо­вою . «Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва» при­дба­ло пра­ва на всі тво­ри Ер­не­ста Ге­мі­нґвея і вже на по­ча­тку 2017 ро­ку чи­та­чі змо­жуть на­со­ло­ди­ти­ся пер­ши­ми книж­ка­ми ви­да­тно­го май­стра, пе­ре­кла­де­ни­ми укра­їн­сько­ю­мо­вою .

Пі­сля пе­ре­го­во­рів, що три­ва­ли по­над рік, пра­во­вла­сни­ки тво­рів Ер­не­ста Ге­мі­нґвея — Hemingway Foreing Rights Trust — по­го­ди­ли­ся на­да­ти пра­во пу­блі­ку­ва­ти їх са­ме «Ви­дав­ни­цтву Ста­ро­го Ле­ва». Се­ред тру­дно­щів, які до­ве­ло­ся по­до­ла­ти у про­це­сі пе­ре­го­во­рів, — сприйня­т­тя укра­їн­сько­го се­ре­до­ви­ща як та­ко­го, де не­сер­йо­зно став­ля­ться до ав­тор­сько­го пра­ва. Йде­ться, перш за все, про ве­ли­ку час­тку пі­рат­сько­го кон­тен­ту укра­їн­сько­ю­мо­вою , який з’яв­ля­є­ться пра­кти­чно одно­ча­сно з ле­галь­ни­ми ви­да­н­ня­ми або, як у ви­пад­ку твор­чо­сті Ге­мі­нґвея, є не­за­кон­но опри­лю­дне­ним у віль­но­му до­сту­пі у ви­гля­ді оци­фро­ва­них вер­сій ви­дань ра­дян­ських ча­сів.

Се­ред умов ви­да­н­ня укра­їн­сько­ю­мо­вою є і за­без­пе­че­н­ня пра­во­во­го по­ля, й бо­роть­ба з не­ле­галь­ним опри­лю­дне­н­ням еле­ктрон­них вер­сій тво­рів Ге­мі­нґвея, по­ві­дом­ляє starylev.com.ua. То­му «Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва» на­по­ля­гає на то­му, щоб усі ін­тер­нет-ре­сур­си, де є опу­блі­ко­ва­ні пе­ре­кла­ди тво­рів Хе­мін­гу­ея або їхніх ча­стин укра­їн­сько­ю­мо­вою , ви­да­ли­ли ці текс­ти. В ін­шо­му ви­пад­ку по­ру­ше­н­ня ав­тор­ських та май­но­вих прав роз­гля­да­ти­ме­ться у су­до­во­му по­ряд­ку. Во­стан­нє пов­не ви­да­н­ня тво­рів Ер­не­ста Ге­мі­нґвея ви­хо­ди­ло укра­їн­сько­ю­мо­во­юу 1979—1981 ро­ках — це був чо­ти­ри­том­ник, що по­ба­чив світ у ви­дав­ни­цтві ху­до­жньої лі­те­ра­ту­ри «Дні­про». Пі­сля то­го ще бу­ли пу­блі­ка­ції окре­мих ро­ма­нів, як-от «Фі­є­ста» та «По ко­му по­дзвін» у ви­дав­ни­цтві «Ви­ща шко­ла» у 1985 ро­ці. Але з 1991 ро­ку не ви­йшло жо­дної книж­ки тво­рів пи­сьмен­ни­ка укра­їн­сько­ю­мо­вою з до­три­ма­н­ням ви­мог ав­тор­сько­го пра­ва. Ста­рий Лев ви­дасть тво­ри Ге­мі­нґвея у пе­ре­кла­дах про­від­них су­ча­сних укра­їн­ських пе­ре­кла­да­чів.

ДОВІДКА «Дня»

Ер­нест Ге­мі­нґвей — ав­тор кни­жок «Ста­рий і мо­ре», «І сон­це схо­дить» («Фі­є­ста»), «По ко­му по­дзвін», «Про­щай, зброє!», «Свя­то, яке зав­жди з то­бою» та ін­ших. Він лю­бив по­лю­ва­н­ня, мо­хі­то та дай­кі­рі, при­го­ди, сво­їх ко­тів та жі­нок. І, зві­сно, пи­са­ти. У йо­го тво­рах ба­га­то ав­то­біо­гра­фі­чно­го ма­те­рі­а­лу, вій­ни, лю­бо­ві. «Пи­са­ти на­справ­ді ду­же про­сто, — ка­зав він. — Ти сі­да­єш пе­ред дру­кар­сько­ю­ма­шин­ко­юі по­чи­на­єш спли­ва­ти кров’ю». Пи­сьмен­ник на­ро­див­ся 21 ли­пня 1899 ро­ку в мі­сте­чку Оук-Парк у шта­ті Іл­лі­нойс (США). По­чав пи­са­ти ще під­лі­тком. Обо­жню­вав спорт, за­ймав­ся фут­бо­лом і бо­ксом. Пі­сля за­кін­че­н­ня шко­ли по­чав пра­цю­ва­ти ре­пор­те­ром в га­зе­ті Кан­зас-Сі­ті. Зго­дом брав участь у Пер­шій сві­то­вій вій­ні, був по­ра­не­ний. Пра­цю­вав жур­на­лі­стом у рі­зних га­зе­тах. Вій­сько­ва те­ма­ти­ка бу­ла одні­єю з най­улю­бле­ні­ших у твор­чо­сті Ге­мі­нґвея. Він ба­га­то ман­дру­вав, зокре­ма Афри­кою, якийсь час жив у Фран­ції, Іспа­нії, на Ку­бі. Отри­мав Пу­лі­тце­рів­ську пре­мі­ю­за по­вість «Ста­рий і мо­ре» (1952). А у 1954-му — Но­бе­лів­ську пре­мі­юз лі­те­ра­ту­ри. В остан­ні ро­ки жи­т­тя Ге­мі­нґвей стра­ждав на тяж­ку де­пре­сі­юі роз­ла­ди пси­хі­ки. У 1961 ро­ці пи­сьмен­ник по­кін­чив жи­т­тя са­мо­губ­ством.

ФОТО З САЙТА STARYLEV.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.