«Сад зем­них на­со­лод»

Під та­кою на­звою 3 ли­сто­па­да у «Ка­рась Га­ле­реї» Оле­ксандр Ройт­бурд пред­ста­вить свої но­ві по­ло­тна, на­ві­я­ні твор­чі­стю Бо­сха

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са­АНТОНЕНКО

Векс­по­зи­ції бу­де пред­став­ле­но 9 но­вих ро­біт май­стра, які при­свя­че­ні твор­чо­сті Іє­ро­ні­ма Бо­сха (1450 р.) — одно­го з най­за­гад­ко­ві­ших ні­дер­ланд­ських ху­до­жни­ків, ми­тця до­би Пів­ні­чно­го Ві­дро­дже­н­ня, яскра­во­го пред­став­ни­ка фла­манд­ської шко­ли жи­во­пи­су. «Сад зем­них на­со­лод» (1500—1511 рр.) — най­ві­до­мі­ший три­птих Іє­ро­ні­ма Бо­сха, який отри­мав свою на­зву за те­мо­ю­цен­траль­ної ча­сти­ни, при­свя­че­ний грі­ху хти­во­сті — Luxuria. Ори­гі­наль­на на­зва ці­єї ро­бо­ти Бо­сха до­сте­мен­но не­ві­до­ма. «Са­дом зем­них на­со­лод» три­птих на­зва­ли до­слі­дни­ки. В ці­ло­му, жо­дне з на­яв­них на сьо­го­дні­шній день тлу­ма­чень кар­ти­ни не ви­зна­но єди­но вір­ним. Біль­шість те­о­рій про зна­че­н­ня кар­ти­ни роз­ви­не­ні в XX ст.

« Сад зем­них на­со­лод » — це зо­бра­же­н­ня Раю, де ска­со­ва­но при­ро­дний по­ря­док ре­чей та пов­но­вла­дно па­ну­ють ха­ос і хти­вість, від­во­дя­чи лю­дей від шля­ху по­ря­тун­ку, — пи­сав ви­да­тний істо­рик ми­сте­цтва, пи­сьмен­ник Фе­де­рі­ко Дзе­рі. — Цей три­птих ні­дер­ланд­сько­го май­стра є най­більш лі­ри­чним та за­гад­ко­вим йо­го тво­ром: у ство­ре­ній ним сим­во­лі­чній па­но­ра­мі хри­сти­ян­ські але­го­рії змі­шу­ю­ться з ал­хі­мі­чни­ми та езо­те­ри­чни­ми сим­во­ла­ми, що по­ро­ди­ло най­екс­тра­ва­ган­тні­ші гі­по­те­зи що­до ре­лі­гій­ної ор­то­до­ксаль­но­сті ху­до­жни­ка і йо­го се­ксу­аль­них схиль­но­стей»....

На­га­да­є­мо, 2016 рік був ого­ло­ше­ний ЮНЕСКО «Ро­ком Бо­сха».

Сюр­ре­а­лі­сти­чні ка­та­клі­зми по­ло­тен Бо­сха вра­жа­ють не тіль­ки ре­а­лі­сти­чні­стю­те­хні­ки, ма­не­ро­ю­пи­сьма, а й пе­ре­жи­ва­н­ня­ми ге­ро­їв, що зо­бра­же­ні на кар­ти­нах. У Оле­ксан­дра Ройт­бур­да та Іє­ро­ні­ма Бо­сха ба­га­то спіль­но­го — перш за все за­пи­та­н­ня «що вжи­вав ав­тор, ко­ли пи­сав це? » від не­пі­дго­то­ва­ної гля­да­цької ау­ди­то­рії. Окрім то­го й ін­шо­го, ху­до­жни­ка час від ча­су зви­ну­ва­чу­ють в са­та­ні­змі, уча­сті в ор­гі­ях та та­єм­них ор­га­ні­за­ці­ях. Оби­два ху­до­жни­ки сар­ка­сти­чно та вір­ту­о­зно гра­ють зі стра­ха­ми, ком­пле­кса­ми су­спіль­ства, з фоль­клор­ни­ми та до­гма­ти­чни­ми мі­фа­ми та їхньо­ю­сим­во­лі­кою .

За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів вер­ні­са­жу, у про­е­кті « Сад зем­них на­со­лод » пря­ме ци­ту­ва­н­ня фра­гмен­тів кар­тин Бо­сха по­єд­ну­ю­ться з аб­со­лю­тно впі­зна­ва­но­ю­ма­не­ро­ю­укра­їн­сько­го ху­до­жни­ка ХХІ ст., та­ким чи­ном від­бу­де­ться пев­не зі­ткне­н­ня дум­ко­форм із роз­го­ном у п’ять сто­літь...

Ви­став­ка пра­цю­ва­ти­ме до 22 ли­сто­па­да.

ІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ВЕР­НІ­СА­ЖУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.