Що бу­де з «Ха­джи­бе­єм»?

Че­рез змі­ну фі­нан­су­ва­н­ня по­над 600 ти­сяч ді­тей в Укра­ї­ні мо­жуть за­ли­ши­ти­ся без про­філь­но­го лі­ку­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Юлія КОНОТОПЧИК, фото надано ав­то­ром

Ди­тя­чий са­на­то­рій «Ха­джи­бей» — єди­ний в Укра­ї­ні центр са­на­тор­ної ре­а­бі­лі­та­ції ді­тей з ор­га­ні­чним ура­же­н­ням нер­во­вої си­сте­ми. Що­рі­чно в са­на­то­рії оздо­ров­лю­ю­ться 6,5 ти­сяч ді­тла­хів, з них орі­єн­тов­но 70% — ді­ти з ін­ва­лі­дні­стю, 35% — ма­ло­за­без­пе­че­ні. Про­те вже на­сту­пно­го ро­ку під­ро­ста­ю­че по­ко­лі­н­ня укра­їн­ців мо­же втра­ти­ти мо­жли­вість отри­ма­ти до­сту­пне за ці­ною ви­со­ко­які­сне лі­ку­ва­н­ня. А за де­яки­ми да­ни­ми, та­ко­го оздо­ров­ле­н­ня по­тре­бує по­над 600 ти­сяч ді­тей.

20 жов­тня Вер­хов­но­ю­Ра­дою в пер­шо­му чи­тан­ні бу­ло за­твер­дже­но про­ект бю­дже­ту Укра­ї­ни на 2017 рік, який пе­ре­кла­дає фі­нан­су­ва­н­ня низ­ки за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’ я з держ­скар­бни­ці на мі­сце­ві бю­дже­ти (До­да­ток 10). По­ряд з лі­кар­ня­ми до цьо­го спи­ску вві­йшли та­кож с ана тор н о-ку­рор­тні за­кла­ди. Оста­то­чно дер­жав­ний бю­джет на на­сту­пний рік ще не за­твер­дже­но. Втім, по­ві­дом­ле­н­ня про пе­ре­хід са­на­то­рі­ю­на ба­ланс мі­сце­вої гро­ма­ди ке­рів­ни­цтво «Ха­джи­бея» отри­ма­ло ще в сер­пні, ко­ли на­ді­йшов лист від Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’ я « Що­до під­го­тов­ки бю­дже­тних за­пи­тів до про­е­кту дер­жав­но­го бю­дже­ту на 2017 рік та про­е­кту про­гно­зу на 2018 — 2019 ро­ки» за під­пи­сом за­сту­пни­ка мі­ні­стра Ро­ма­на Іли­ка. У ли­сті йде­ться, що « за ра­ху­нок мі­сце­вих бю­дже­тів має бу­ти за­без­пе­че­но фун­кціо­ну­ва­н­ня 32 за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я, які на да­ний час пе­ре­бу­ва­ють у сфе­рі управління МОЗ Укра­ї­ни (від­по­від­но до пе­ре­лі­ку, за­зна­че­но­му в До­да­тку № 22) » , у то­му чи­слі й «Ха­джи­бей».

Ба­га­то­про­філь­ний Ха­джи­бе­їв­ський са­на­то­рій має три кор­пу­си за­галь­ною по­ту­жні­стю на 605 ці­ло­рі­чних лі­жок. Два ре­а­бі­лі­та­цій­но-від­нов­лю­валь­них ком­пле­кси пси­хо­нев­ро­ло­гі­чно­го про­фі­лю роз­та­шо­ва­ні на бе­ре­зі Ха­джи­бей­сько­го ли­ма­ну Бі­ля­їв­сько­го ра­йо­ну, що на Оде­щи­ні. Тре­тє, ста­ціо­нар­не від­ді­ле­н­ня роз­та­шо­ва­не на чор­но­мор­сько­му узбе­реж­жі в Оде­сі.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗДРАВНИЦЯ ТА МІСЦЕВИЙ БЮ­ДЖЕТ

Ми спро­бу­ва­ли ді­зна­ти­ся, чи спро­мо­жна мі­сце­ва гро­ма­да утри­му­ва­ти за­клад, який оздо­ров­лю­ва­ти­ме ти­ся­чі ді­тей із усі­єї кра­ї­ни? Як ста­ло ві­до­мо, Де­пар­та­мент охо­ро­ни здо­ров’ я Оде­ської мі­ської ра­ди за­пла­ну­вав у бю­дже­ті на 2017 рік на фі­нан­су­ва­н­ня са­на­то­рі­їв МОЗ Укра­ї­ни, які роз­та­шо­ва­ні в мі­сті Оде­са, зокре­ма са­на­то­рій «Ха­джи­бей», су­му при­бли­зно в 160 млн грн. Ра­зом з тим, на сьо­го­дні в де­пар­та­мен­ті не існує ме­ха­ні­зму ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів гро­ма­ди мі­ста для лі­ку­ва­н­ня ді­тей та до­ро­слих із усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни.

У ці­ло­му си­ту­а­ція схо­жа на ми­ну­ло­рі­чну, ко­ли на пле­чі мі­сце­вих бю­дже­тів зне­на­цька істо­тним тя­га­рем ля­гли про­фте­ху­чи­ли­ща. Пам’ята­є­мо, яку на­пру­же­ність це ви­кли­ка­ло в су­спіль­стві, адже в га­ман­цях мі­сце­вих гро­мад ко­шти на їх фі­нан­су­ва­н­ня не бу­ли за­кла­де­ні.

Оче­ви­дно, що пе­ре­ве­де­н­ня са­на­то­рі­ю­на фі­нан­су­ва­н­ня з мі­сце­во­го бю­дже­ту Оде­щи­ни мо­же при­зве­сти до фа­кти­чно­го зни­ще­н­ня єди­но­го в Укра­ї­ні ди­тя­чо­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го клі­ні­чно­го са­на­то­рі­ю­для ре­а­бі­лі­та­ції ді­тей з ор­га­ні­чним ура­же­н­ням нер­во­вої си­сте­ми та по­ру­ше­н­ня­ми пси­хі­ки. Як на­слі­док, зна­чна ча­сти­на ді­тей-ін­ва­лі­дів Укра­ї­ни не змо­же отри­му­ва­ти до­сту­пні ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні ре­а­бі­лі­та­цій­ні по­слу­ги. А це, у сво­ю­чер­гу, мо­же по­си­ли­ти со­ці­аль­ну на­пру­же­ність.

КО­МУ ПО­ТРІ­БЕН СА­НА­ТО­РІЙ?

Ста­ном на 2016 рік в Укра­ї­ні на облі­ку пе­ре­бу­ва­ють 609 236 ді­тей із за­хво­рю­ва­н­ня­ми нер­во­вої си­сте­ми та роз­ла­да­ми пси­хі­ки або по­ве­дін­ки, 720 214 ді­тей — з хво­ро­ба­ми ока та при­да­тко­во­го апа­ра­ту, з них 70 198 — ді­ти-ін­ва­лі­ди. Всі во­ни по­тре­бу­ють по­ета­пної по­стій­ної ре­а­бі­лі­та­ції в ста­ціо­на­рах та ре­а­бі­лі­та­цій­них цен­трах, у то­му чи­слі в са­на­то­рії «Ха­джи­бей», ко­ле­ктив яко­го на най­ви­що­му рів­ні ви­ко­нує зна­чну ча­сти­ну не­об­хі­дної ро­бо­ти.

Фа­хів­ці са­на­то­рію роз­ро­би­лий ін­те­гру­ва­лив­ро­бо­ту­мо­де­ль­ета­пно­ї­ком­пле­ксно­ї­са­на­тор­но-ку­рор­тно­ї­ре­а­бі­лі­та­ці­ї­ді­тей,ва­жли­во­ю­скла­до­во­ю­я­кої бу­ла про­гра­мам е ди­ко- пе­да­го­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції т асо­ці­аль­ної ада­пта­ції.

На­ка­зом МОЗ Укра­ї­ни 1995 ро­ку в са­на­то­рії від­кри­то пер­ше та єди­не на сьо­го­дні в Укра­ї­ні дер­жав­не від­ді­ле­н­ня ма­те­рі й ди­ти­ни для хво­рих цьо­го про­фі­лю. Крім по­зи­тив­но­го впли­ву на пси­хо­ло­гі­чний стан ба­тьків, мо­жли- вість пе­ре­бу­ва­н­ня в са­на­то­рії ра­зом з ді­тьми від­кри­ла но­вий на­пря­мок ре­а­бі­лі­та­цій­них за­хо­дів: спе­ці­а­лі­сти ста­ли за­лу­ча­ти їх до уча­сті в ре­а­бі­лі­та­цій­но­му про­це­сі, на­вча­ють пра­цю­ва­ти з ди­ти­но­юв до­ма­шніх умо­вах за су­ча­сни­ми ме­то­ди­ка­ми.

Згі­дно з опи­ту­ва­н­ня­ми про­від­них гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, за які­стю­ме­ди­чних ре­а­бі­лі­та­цій­них по­слуг са­на­то­рій є одним із най­кра­щих ре­а­бі­лі­та­цій­них цен­трів Укра­ї­ни. До­ка­зом цьо­го є й той факт, що на сай­ті еле­ктрон­них пе­ти­цій Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни три­ває збір під­пи­сів аж за дво­ма звер­не­н­ня­ми з про­ха­н­ням не за­кри­ва­ти Ди­тя­чо­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го клі­ні­чно­го са­на­то­рію«Ха­джи­бей».

СЛО­ВО БА­ТЬКАМ

Ла­ри­са Ле­ген­чук із мі­ста Кра­си­лів Хмель­ни­цької обла­сті має си­на Сер­гія, 13 ро­ків. Ді­а­гноз хло­пчи­ка: ло­го­нев­роз, вко­ро­че­н­ня пра­вої ни­жньої кін­ців­ки та хро­ні­чний асти­гма­тизм. «Ми вже сім ра­зів при­їжджа­ли до са­на­то­рію, дві­чі на рік, і ма­є­мо ду­же до­брі ре­зуль­та­ти, — роз­по­від­ає Ла­ри­са. — Нер­во­вих ти­ків уже май­же не­має. Стан ди­ти­ни уже більш ста­біль­ний, а ра­ні­ше бу­ло не так — хло­пець був бу­кваль­но вби­тий цим, на двір не хо­тів ви­хо­ди­ти... Ми зму­ше­ні бу­ли пе­ре­йти на ін­ди­ві­ду­аль­не на­вча­н­ня. А зав­дя­ки ре­а­бі­лі­та­ції в «Ха­джи­беї» цьо­го ро­ку Сер­гій пі­шов у шко­лу!

За стіль­ки ро­ків, скіль­ки я сю­ди їжджу, я ба­чу ді­тей, ми спіл­ку­є­мо­ся з ма­ма­ми, і я пев­на, що са­на­то­рій за­кри­ва­ти не мо­жна! От, зда­є­ться, ДЦП — ді­а­гноз не­ви­лі­ков­ний, а тут ді­ти по­чи­на­ють із цих ві­зо­чків по­ма­лень­ку під­ні­ма­ти­ся на ніж­ки. Це від­бу­ва­є­ться на мо­їх очах. Я ба­чи­ла, яки­ми ді­ти при­їжд- жа­ють і яки­ми ста­ють пі­сля ре­а­бі­лі­та­ції.

Я пи­са­ла і до Пре­зи­ден­та, і до Ко­ло­мой­сько­го, і до Па­ру­бія, але всі во­ни ра­дять звер­ну­ти­ся в МОЗ. Я й ту­ди пи­са­ла, про­те Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я ме­ні від­по­віді так і не да­ло, хо­ча ми­ну­ло вже кіль­ка мі­ся­ців.

За­раз ми хо­че­мо зня­ти ві­део­ро­лик про си­ту­а­ці­юв са­на­то­рії «Ха­джи­бей» і ви­кла­сти йо­го в Ін­тер­нет. Ко­лись дру­жи­на Пе­тра По­ро­шен­ка за­сту­пи­ла­ся за хло­пця з ін­ва­лі­дні­стю, ко­тро­го у Льво­ві ви­гна­ли з ка­фе, і по всіх ка­на­лах по­ка­зу­ва­ли, що ін­ва­лі­ди ма­ють рів­ні пра­ва, та­кі ж, як і всі лю­ди. Так-от, ми й хо­че­мо по­ка­за­ти: де ж ці рів­ні пра­ва для всіх? Мо­же, і те­ле­ка­на­ли за­хо­чуть по­ка­за­ти на­ше ві­део, адже до ці­єї про­бле­ми тре­ба при­вер­ну­ти ува­гу всьо­го су­спіль­ства!»

Іри­на Мор­кот із Він­ни­ці має донь­ку Ма­ри­ну, ко­трій ни­ні 16 ро­ків. За сло­ва­ми жін­ки, ре­зуль­та­тів пі­сля оздо­ров­ле­н­ня в «Ха­джи­беї» ви­ста­чає на пів­ро­ку, тож ре­а­бі­лі­та­цій­ні кур­си по­трі­бно весь час по­вто­рю­ва­ти: «Ма­рин­ка пі­сля­о­пе­ра­цій­на, в неї па­рез лі­вої ру­ки і не­три­ма­н­ня се­чі. Пі­сля ре­а­бі­лі­та­ції в неї під­ні­ма­є­ться то­нус м’язів, роз­ви­ва­є­ться ру­ка. І на­віть са­ме по­ві­тря дає хо­ро­ший ре­зуль­тат, бо як по­бу­ває там, то май­же не хво­ріє. За­раз во­на здо­бу­ває осві­ту, і зав­дя­ки со­ці­аль­ній ада­пта­ції, яку здій­сню­ють у са­на­то­рії, від­чу­ває се­бе ціл­ком пов­но­цін­ним чле­ном су­спіль­ства.

Ми від­ві­да­ли рі­зні са­на­то­рії і ма­є­мо з чим по­рів­ня­ти. У «Ха­джи­беї» ді­ти зав­жди до­гля­ну­ті, тут гар­на со­ці­аль­на та пси­хо­ло­гі­чна ада­пта­ція, не тіль­ки фі­зи­чний роз­ви­ток. До то­го ж, тут ла­гі­дний мор­ський клі­мат. Це са­ме по со­бі оздо­ров­лює».

Іри­на Зу­бен­ко із Ко­но­то­па Сум­ської обла­сті має си­на Са­шка з ді­а­гно­зом ДЦП: «Си­но­ві бу­ло ро­ків три, ко­ли ми впер­ше по­тра­пи­ли в «Ха­джи­бей». То­ді він зов­сім не три­мав го­лів­ки. Я не спо­ді­ва­ла­ся, що там бу­де так до­бре і що пі­сля цьо­го справ­ді ста­не лег­ше. Ма­ло то­го, що він уже три­має го­лів­ку, то вже й си­ді­ти мо­же. Гі­дро­ма­саж — ду­же до­бре, гря­зі, зви­чай­ний ма­саж ду­же гар­но ро­би­ли. Спа­си­бі дів­ча­ткам, так чуй­но до нас по­ста­ви­ли­ся! Там бу­ло ба­га­то ді­ток з усі­єї Укра­ї­ни».

Фі­зи­чне оздо­ров­ле­н­ня, со­ці­аль­на та пси­хо­ло­гі­чна ада­пта­ція, па­лі­а­тив­на до­по­мо­га — це ли­ше ча­сти­на то­го, що мо­жуть отри­ма­ти ді­ти Укра­ї­ни в са­на­то­рії. Зві­сно, мо­жна, і на­віть не­об­хі­дно про­хо­ди­ти кур­си лі­ку­ва­н­ня у ста­ціо­на­рі та ін­ших су­ча­сних ре­а­бі­лі­та­цій­них цен­трах. Про­те вар­то зва­жа­ти на те, що вар­тість одно­го дня лі­ку­ва­н­ня в при­ва­тно­му цен­трі при­бли­зно у п’ять, а то й у де­сять ра­зів пе­ре­ви­щує дер­жав­ну ці­ну, яка ста­но­вить 373 грн.

КО­ЛИ МА­ТЕ­РІ­АЛ ГО­ТУ­ВА­ЛИ ДО ДРУКУ...

Ста­ло ві­до­мо, що 25 жов­тня 2016 ро­ку Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни отри­ма­ло до­ру­че­н­ня від мі­ні­стра фі­нан­сів Укра­ї­ни Да­ни­лю­ка О. О ., в яко­му він про­по­нує МОЗ за­ли­ши­ти на фі­нан­су­ван­ні 27 дер­жав­них за­кла­дів, які бу­ло зня­то з фі­нан­су­ва­н­ня по­пе­ре­днім ке­рів­ни­цтвом МОЗу, за­галь­ним рі­чним ко­што­ри­сом у 600 млн гри­вень. До їх пе­ре­лі­ку вхо­дить і «Ха­джи­бей».

З огля­ду на це ке­рів­ни­цтво са­на­то­рію на­пра­ви­ло ли­ста го­ло­ві ко­мі­те­ту з пи­тань бю­дже­ту Вер­хов­ної ра­ди Укра­ї­ни, в яко­му ви­слов­лює по­бо­ю­ва­н­ня, що ви­на­йти ко­шти за ра­ху­нок по­пе­ре­дньо­го про­е­кту бю­дже­ту не­мо­жли­во, адже 600 млн гри­вень вра­хо­ва­но на при­дба­н­ня лі­ків, ва­кцин то­що.

«Оче­ви­дно, що та­ких ко­штів Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’ я не зна­йде, та­ким чи­ном, ме­ди­чні за­кла­ди, бе­зу­мов­но, бу­дуть пе­ре­ве­де­ні на фі­нан­су­ва­н­ня з мі­сце­во­го бю­дже­ту, — пи­ше за­слу­же­ний лі­кар Укра­ї­ни, ла­у­ре­ат Дер­жав­ної пре­мії Укра­ї­ни, кан­ди­дат ме­ди­чних на­ук Ва­лен­тин Пе­тро­вич Прус. — На мою дум­ку, та­ке рі­ше­н­ня при­зве­де до по­вто­ре­н­ня до­лі всіх са­на­торн о-ку­рор­тних за­кла­дів« Ук р проф оздо­ров ни­ці» мі­ста Оде­си, на те­ри­то­рії яких ви­со­чі­ють ве­ли­чні хма­ро­чо­си та роз­ва­жаль­но­тор­го­вель­ні ком­пле­кси ».

Тож бу­ти чин е бу­ти бю­дже­тно­му оздо­ров­чо­му за­кла­ду для осо­бли­вих ді­ток? Все за­ле­жить від то­го, чи за­ли­ши­ться са­на­то­рій «Ха­джи­бей» у пря­мо­му під­по­ряд­ку­ван­ні МОЗ Укра­ї­ни та чи отри­му­ва­ти­ме й на­да­лі фі­нан­су­ва­н­ня із дер­жав­но­го бю­дже­ту.

ДОВІДКА «Дня»

Дер­жав­ний за­клад «Ди­тя­чий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний (спе­ці­аль­ний) клі­ні­чний са­на­то­рій «Ха­джи­бей» роз­по­чав сво­ю­ді­яль­ність 1958 ро­ку. 1994 ро­ку на ба­зі за­кла­ду рі­ше­н­ням МОЗ Укра­ї­ни бу­ло ство­ре­но пер­ший Укра­їн­ський центр са­на­тор­но-ку­рор­тної ре­а­бі­лі­та­ції та со­ці­аль­ної ада­пта­ції ді­тей з ор­га­ні­чним ура­же­н­ням нер­во­вої си­сте­ми ві­ком від двох до чо­тир­над­ця­ти ро­ків.

Тре­тій кор­пус са­на­то­рію (Оде­са, Фран­цузь­кий буль­вар). Са­на­то­рій зу­сі­біч щіль­но ото­че­ний елі­тни­ми но­во­бу­до­ва­ми. А мо­же, хтось про­сто хо­че при­вла­сни­ти со­бі та­кий ла­сий шма­то­чок, який роз­та­шо­ва­ний зов­сім по­ряд з пля­жем «Ві­дра­да»?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.