Скан­даль­ні «Сі­мей­ні цін­но­сті»

Чо­му ре­ко­мен­да­ція Мі­но­сві­ти за­про­ва­ди­ти шкіль­ний курс про ро­ди­ну спри­чи­ни­ла бур­хли­ву дис­ку­сію?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Зви­чай­ний, на пер­ший по­гляд, лист МОН спри­чи­нив скан­дал в осві­тян­ській спіль­но­ті, та й не тіль­ки. Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки ре­ко­мен­ду­ва­ло ви­вча­ти у 8—9-х кла­сах курс за ви­бо­ром або фа­куль­та­тив «Сі­мей­ні цін­но­сті». Це ви­мо­га Вер­хов­ної Ра­ди, за­крі­пле­на у від­по­від­ній по­ста­но­ві як ре­ко­мен­да­ція пар­ла­мент­ських слу­хань на те­му «Сі­мей­на по­лі­ти­ка Укра­ї­ни — ці­лі та зав­да­н­ня». До кур­су про­по­ну­є­ться на­вчаль­на про­гра­ма, курс під­го­тов­ки пе­да­го­гів і на­вчаль­ний по­сі­бник «Сі­мей­ні цін­но­сті». Са­ме він і став при­чи­ною дис­ку­сії. Курс — про сто­сун­ки між чо­ло­ві­ком і жін­кою, ство­ре­н­ня сім’ї, ви­хо­ва­н­ня ді­тей. Ні­би­то ні­чо­го кра­моль­но­го, та по­да­но все в яко­мусь пе­чер­но­му ду­сі, ні­би по­сі­бник го­ту­ва­ли, не ви­хо­дя­чи з ка­бі­не­ту та не спіл­ку­ю­чись із су­ча­сни­ми ді­тьми.

У со­цме­ре­жах на­вчаль­ну кни­гу на­зва­ли се­ре­дньо­ві­чною, дис­кри­мі­на­цій­ною, ана­ло­гом «До­мо­строю», адже за ним жін­ка швид­ше на­га­дує ра­би­ню, ко­тра не спе­ре­ча­є­ться, не ке­рує си­ту­а­ці­єю, її при­зна­че­н­ня — ку­хня, дім і ді­ти, зав­да­н­ня — по­до­ба­ти­ся чо­ло­ві­ко­ві, а чо­ло­вік — про­сто «Брюс Все­мо­гу­тній», йо­го мі­сце — у пу­блі­чно­му про­сто­рі. У час, ко­ли по­во­лі роз­він­чу­ю­ться ген­дер­ні сте­ре­о­ти­пи, та­кі по­сту­ла­ти ви­да­ю­ться за­ста­рі­ли­ми та не­акту­аль­ни­ми.

ШКІДЛИВА ПРО­ПА­ГАН­ДА

По­сі­бник уже ро­зі­бра­ли на ци­та­ти. До ре­чі, він схва­ле­ний до ви­ко­ри­ста­н­ня на­у­ко­во-ме­то­ди­чни­ми ра­да­ми МОН та Ін­сти­ту­том ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій і змі­сту осві­ти. Якщо про­гля­ну­ти спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри, зна­чну ча­сти­ну бу­ло ви­да­но у 1970—1980-х ро­ках. В одно­му з роз­ді­лів зга­ду­є­ться, яки­ми бу­ли шлю­би у ча­си па­трі­ар­ха­ту. Як це спри­йма­ти­муть шко­ля­рі? Пев­но, з не­до­ві­рою. Між ін­шим, уни­кну­ти цьо­го кур­су, мо­жли­во, й не ви­йде: якщо шко­ла вклю­чить «Сі­мей­ні цін­но­сті» у ро­бо­чий на­вчаль­ний план, во­ни ста­нуть пре­дме­том на рів­ні з ма­те­ма­ти­кою чи істо­рі­єю.

У по­сі­бни­ку є ще й пра­кти­чні зав­да­н­ня. Одне з них: учи­тель про­по­нує ви­ко­на­ти впра­ву на від­по­від­ність мрії, дум­ки, слів та дії здій­снен­ню ба­жань. Як при­клад ав­то­ри на­во­дять ба­жа­н­ня ди­ти­ни ка­та­ти­ся на по­ні — ди­ти­на озву­чує це ба­тькам, і ті ве­дуть її в зоо­парк. І це для учнів 8—9-х кла­сів! Або ін­ше: дів­ча­там і хло­пцям тре­ба по­ді­ли­тись на гру­пи і скла­сти спи­сок по­зи­тив­них яко­стей чо­ло­ві­ка та жін­ки. Ав­то­ри про­по­ну­ють свій «пра­виль­ний» спи­сок, де жін­ка — су­то емо­цій­на істо­та, а чо­ло­ві­ко­ві при­та­ман­не ло­гі­чне ми­сле­н­ня.

«Під­хід, який про­по­ну­є­ться в цьо­му кур­сі, є не про­сто не­су­ча­сним та за­ста­рі­лим, він є ду­же шкі­дли­вим. По-пер­ше, він про­па­гує та за­крі­плює ген­дер­ні сте­ре­о­ти­пи, роз­пи­сує, які ри­си ха­ра­кте­ру при­та­ман­ні чо­ло­ві­кам і жін­кам, при чо­му все це ду­же пе­чер­но, — за­зна­чає екс­перт ана­лі­ти­чно­го цен­тру CEDOS Іри­на КОГУТ. — Кур­с­про­па­гує го­мо­фо­бію, пря­ми­ми сло­ва­ми він ста­вить го­мо­се­ксу­аль­ність в один ряд із се­ксу­аль­ни­ми збо­че­н­ня­ми. Це не­нор­маль­но, бо обме­жує сі­мей­ні сто­сун­ки, зво­дить ро­ди­ну на­сам­пе­ред до ре­про­ду­ктив­ної фун­кції. Ро­ди­ни, в яких не­має ма­ми, та­та і ді­тей, вва­жа­ю­ться не­пра­виль­ни­ми. То­ді учні, які в та­ких ро­ди­нах жи­вуть, по­чу­ва­ти­му­ться ні­яко­во».

ІСПИТ ДЛЯ ПОСІБНИКА

Ко­ман­да кам­па­нії бо­роть­би про­ти се­кси­зму «По­ва­га» під­го­ту­ва­ла лист до МОН із про­ха­н­ням від­мо­ви­тись від ви­ко­ри­ста­н­ня ці­єї книж­ки у шко­лах. Мі­ністр осві­ти і на­у­ки Лі­лія ГРИНЕВИЧ за яви­ла, що іні­ці­ю­ва­ла пе­ре­вір­ку посібника на пре­дмет на­у­ко­во­сті та не­дис­кри­мі­на­ції — її здій­снить Ін­сти­тут мо­дер­ні­за­ції змі­сту осві­ти. Ва­жли­ва ре­мар­ка: де­кіль­ка упо­ря­дни­ків посібника пра­цю­ють у цьо­му ін­сти­ту­ті. Мо­жли­во, вар­то бу­ло б пе­ре­ві­ри­ти й їх.

Зі слів Лі­лії Гриневич, пе­ре­вір­ка мо­же ста­ти під­ста­вою для ска­су­ва­н­ня гри­фу МОН. Для по­сі­бни­ків, як у ви­пад­ку з «Сі­мей­ни ми цін­но­стя­ми», ви­ко­ри­сто­ву­є­ться гриф «Схва­ле­но до ви­ко ри­ста­н­ня». Йо­го мо­жуть ви­да­ва­ти чи­слен­ні на­у­ко­ві ін­сти­ту­ти, ко­мі­сії, на­у­ко­ві ра­ди то­що. Са­мі ж по­сі­бни­ки не­о­бов’яз­ко­ві для ро­бо­ти з ни­ми у шко­лі. Ча­сто їхня по­ява — це та­ка со­бі вза­є­мо­ви­гі­дна змо­ва між ви­дав­ця­ми та ав­то­ра­ми.

«На­справ­ді вся ця сі­мей­но-ма­ра­зма­ти­чна істо­рія ду­же ко­ри­сна, щоб ба­тьки і ді­тки зро­зумі­ли: МОН, чи­нов­ни­кам уза­га­лі та ти­ту­ло­ва­ним пе­да­го­гам гли­бо­ко на­чха­ти на ді­тей, на зміст осві­ти, здо­ро­вий глузд, єв­ро­пей­ські цін­но­сті й усе ін­ше, во­ни ра­ді­сно го­то­ві під­пи­са­тись під ма­ра­змом, якщо на­чаль­ство ска­за­ло це зро­би­ти. Ба­га­то ін­ших під­ру­чни­ків для шко­ли та уні­вер­си­те­тів ана­ло­гі­чно ма­ра­зма­ти­чні, і МОН та «пе­да­го­гів» це пре­кра­сно вла­што­вує», — ре­зю­мує у Facebook стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту ма­те­ма­ти ки НАН Укра­ї­ни Іри­на ЄГОРЧЕНКО.

«ТРЕ­БА ОЗБРОЇТИ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАЦІЄЮ»

Го­во­ри­ти про сім’ю у шко­лі вар­то. Але як? «В Укра­ї­ні по­трі­бна се­ксу­аль­на осві­та, на­бір знань про те, як будувати між­осо­би­сті­сні сто­сун­ки та осо­би­сте жи­т­тя, — роз­мір­ко­вує Іри­на Когут. — Ді­ти жи­вуть в ін­шо­му сві­ті й ба­чать, що ре­а­лії від­рі­зня­ю­ться від то­го, що їм ка­жуть у шко­лі, — звід­си не­до­ві­ра. Са­ма те­ма се­ксу­аль­но­сті ви­кла­да­є­ться у во­сьмо­му кла­сі — це за­пі­зно, у цей час ді­ти са­мо­стій­но ді­зна­ю­ться все з Ін­тер­не­ту. Тре­ба озброїти вчителів не­об­хі­дною інформацією: є пра­кти­чні зна­н­ня, і не ли­ше про кон­тра­це­пцію, а й про те, як по­во­ди­тись у скла­дних си­ту­а­ці­ях, як пра­виль­но ко­му­ні ку­ва­ти, до­хо­ди­ти зго­ди, не шко­ди­ти між­осо­би­сті­сним сто­сун­кам. Бо в на­ших шко­лах роз­по­від­а­ють, що дів­ча­там не вар­то хо­ди­ти у ко­ро­тких спі­дни­цях і вжи­ва­ти ал­ко­голь, але не вчать хло­пців, що ґвал­ту­ва­ти — це не­пра­виль­но. Пер­шим кро­ком бу­ло б прийня­т­тя стан­дар­тів се­ксу­аль­ної осві­ти, схва­ле­них Все­сві­тньою ор­га­ні­за­ці­єю охо­ро­ни здо­ров’я».

Со­ці­аль­ний пси хо­лог Оле­на Лі­щин­ська теж «за» роз­мо­ви у шко­лі про сі­мей­ні цін­но­сті, але з акцен­том на то­му, що сім’я — це осно ва куль тур ної тра ди ції бу­дья­ко­го на­ро­ду, по­при мо­ду. «За­раз ді­ти зна­ють ду­же ба­га­то, зокре­ма та­ко­го, чим за­пов­не­ні ток-шоу на на шо му те ле ба чен ні: су ро гат ним ма те рин ст вом і то му по діб ним. Але тре­ба ви­зна­ти факт, що сім’я — це чо­ло­вік, жін­ка та ді­ти, яка б не бу­ла сво­бо­да дій і са­мо­ре­а­лі­за­ції. Ді­тям ва­жли­во ма­ти кон­стан­ти, на які мо­жна опер­ти­ся. Сі­мей­ні цін­но­сті — це якраз ті уко­рі­не­н­ня в куль­ту­рі, які фор­му­ють від­чу­т­тя за­хи­ще­но­сті».

P. S. Ко­ли вер­став­ся но­мер, ста­ло ві­до­мо, що Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки ска­су­ва­ло по­зи­тив­ний ви­сно­вок На­у­ко­во-ме­то­ди­чної ко­мі­сії для на­вчаль­но-ме­то­ди­чно­го посібника до про­гра­ми «Сі­мей­ні цін­но­сті». Від­по­від­ний лист МОН уже ро­зі­сла­но обла­сним де­пар­та­мен­там і управ­лі­н­ням осві­ти та ін­сти­ту­там пі­сля­ди­плом­ної пе­да­го­гі­чної осві­ти, по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті мі­ні­стер­ства. «Про­гра­му кур­су, всі ме­то­ди­чні по­сі­бни­ки та ро­бо­чі зо­ши­ти, які йдуть ра­зом з нею, від­прав­лять на по­втор­ний роз­гляд ко­мі­сії», — по­ін­фор­му­ва­ла мі­ністр осві­ти і на­у­ки Лі­лія Гриневич.

Біль­ше то­го, очіль­ни­ця МОН по­обі­ця­ла, що най­ближ­чим ча­сом пе­ре­гля­нуть всі на­вчаль­но-ме­то­ди­чні по­сі­бни­ки, на­дру­ко­ва­ні за остан­ні п’ять ро­ків — тоб­то всі ті, що ма­ють на сьо­го­дні гри­фи мі­ні­стер­ства. Та­кож ство­рять ро­бо­чу гру­пу для опра­цю­ва­н­ня но­во­го По­ло­же­н­ня про на­да­н­ня гри­фів МОН. Крім цьо­го мі­ністр за­зна­чи­ла, що склад усіх ко­мі­сій, які пра­цю­ють при На­у­ко­во-ме­то­ди­чній ра­ді з пи­тань осві­ти, обов’яз­ко­во пе­ре­гля­нуть.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.