ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1708 — Ба­ту­рин­ська тра­ге­дія — ка­раль­ні дії мо­сков­ських військ із за­хо­пле­н­ня і зни­ще­н­ня сто­ли­ці геть­ма­на Ма­зе­пи Ба­ту­ри­на та йо­го ме­шкан­ців. У хо­ді цих дій бу­ли ви­рі­за­ні всі ме­шкан­ці мі­ста не­за­ле­жно від ві­ку й ста­ті. За рі­зни­ми оцін­ка­ми, за­ги­ну­ло від 11 до 15 ти­сяч ба­ту­рин­ців. 1752 — на­ро­див­ся Ан­дрій Ки­ри­ло­вич Ро­зу­мов­ський, граф, пі­зні­ше князь, ди­пло­мат, син остан­ньо­го геть­ма­на Укра­ї­ни Ки­ри­ла Ро­зу­мов­сько­го. По­мер 1836 р. 1902 — на­ро­див­ся Сер­гій Ле­бе­дєв, ви­зна­чний укра­їн­ський еле­ктро­те­хнік та ма­те­ма­тик, роз­ро­бник пер­шої ЕОМ у кон­ти­нен­таль­ній Єв­ро­пі. По­мер 1974 р. 1914 — Фран­ція, Ве­ли­ко­бри­та­нія і Ро­сія ого­ло­си­ли вій­ну Осман­ській ім­пе­рії. 1953 — кон­сти­ту­цій­на асам­блея ухва­лює рі­ше­н­ня про­го­ло­си­ти Іслам­ську Ре­спу­блі­ку Па­ки­стан. 1956 — угор­ський уряд за­явив про ви­хід кра­ї­ни з Вар­шав­сько­го до­го­во­ру і звер­нув­ся до ООН і за­хі­дних дер­жав за до­по­мо­гою про­ти втор­гне­н­ня ра­дян­ських військ. СРСР ви­ко­ри­став своє пра­во ве­то для від­хи­ле­н­ня ви­мо­ги за­хі­дних дер­жав роз­гля­ну­ти кри­ти­чний стан, що склав­ся в Угор­щи­ні. 1985 — по­мер Во­ло­ди­мир Ку­бі­йо­вич, ви­зна­чний укра­їн­ський гео­граф, істо­рик, ен­ци­кло­пе­дист, ви­да­вець, гро­мад­сько-по­лі­ти­чний ді­яч, ор­га­ні­за­тор ви­да­н­ня та го­лов­ний ре­да­ктор « Ен­ци­кло­пе­дії укра­ї­но­знав­ства » . На­ро­див­ся 1900 р.

1752 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.