Кон­тра­ктни­ки є. Чи є про­фе­сій­на ар­мія?

«По­трі­бно ство­рю­ва­ти про­фе­сій­не ядро з лю­дей, які пе­ре­бу­ва­ють без­по­се­ре­дньо в зо­ні бо­йо­вих дій», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

З2014 ро­ку, ко­ли роз­по­ча­ла­ся агре­сія Ро­сії, Укра­ї­на жи­ве від мо­бі­лі­за­ції до мо­бі­лі­за­ції. Їх на­ша кра­ї­на пе­ре­жи­ла вже шість. Ра­зом з тим по­стій­но три­ва­ють роз­мо­ви про не­об­хі­дність ство­ре­н­ня про­фе­сій­ної ар­мії. Для ба­га­тьох по­ня­т­тя «про­фе­сій­на ар­мія» асо­ці­ю­є­ться з по­ня­т­тям «кон­тра­ктна ар­мія». Що­прав­да, так са­мо як «но­ва по­лі­ція», на під­го­тов­ку якої від­ве­де­но два мі­ся­ці, да­ле­ко не зав­жди про­яв­ляє свій про­фе­сіо­на­лізм, так і кон­тра­ктну си­сте­му не зав­жди до­ціль­но ото­то­жню­ва­ти з про­фе­сіо­на­лі­змом.

Про­те не мо­жна не від­зна­чи­ти, що дій­сно на тре­тьо­му ро­ці вій­ни укра­їн­ські вій­сько­ві у до­сить сти­слий про­мі­жок ча­су та­ки на­вчи­лись во­ю­ва­ти. І це при то­му, що до 2014 ро­ку ар­мія не про­сто пе­ре­бу­ва­ла в за­не­па­ді, а йу су­спіль­стві Зброй­ні си­ли де­да­лі біль­ше асо­ці­ю­ва­ли­ся з ефе­мер­ним тер­мі­ном із ра­дян­ських ча­сів. Сьо­го­дні не мо­жна не зро­би­ти акцен­ту на то­му фа­кті, що укра­їн­ська ар­мія кіль­ка ро­ків про­ти­сто­їть ро­сій­ській на­ва­лі в пер­ма­нен­тних бо­ях. Це той до­свід, який ма­ють да­ле­ко не всі ар­мії Єв­ро­со­ю­зу.

В се­ре­ду Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко прийняв до­по­відь мі­ні­стра обо­ро­ни Сте­па­на Пол­то­ра­ка і на­чаль­ни­ка Ген­шта­бу ЗС Укра­ї­ни Віктора Му­жен­ка про за­вер­ше­н­ня про­це­су звіль­не­н­ня в за­пас вій­сько­во­слу­жбов­ців у ме­жах шо­стої хви­лі де­мо­бі­лі­за­ції. На зу­стрі­чі про­лу­на­ли ци­фри і тен­ден­ції, пов’яза­ні з си­ту­а­ці­єю в скла­ді ЗСУ. Пре­зи­дент за­зна­чив, що «від­сьо­го­дні жо­дно­го мо­бі­лі­зо­ва­но­го на фрон­ті, в зо­ні АТО не­має. І ЗСУ пов­ні­стю ма­ють бу­ти за­без­пе­че­ні до­бро­воль­ця­ми, во­ї­на­ми-кон­тра­ктни­ка­ми, до­бре під­го­тов­ле­ни­ми, вмо­ти­во­ва­ни­ми, на­вче­ни­ми і за­без­пе­че- ни­ми». І до­дав: «За цей час укра­їн­ське вій­сько про­йшло ве­ли­ку від­стань. Сьо­го­дні ми ма­є­мо які­сно но­ві Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни». Та­ку тен­ден­цію гла­ва дер­жа­ви пов’язує з Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми — дав­ня ман­тра, яка на­чеб­то має ви­прав­да­ти під­пи­са­н­ня Мін­ська-2. Що­прав­да, са­ме про­тя­гом трьох діб пі­сля під­пи­са­н­ня цьо­го до­ку­мен­та во­рог зайняв Де­баль­це­ве. Си­ту­а­ція ви­гля­да­ла так, на­че Кремль взяв рів­но стіль­ки, скіль­ки йо­му бу­ло по­трі­бно — основ­ну те­ри­то­рію ву­гіль­но­го ба­сей­ну та клю­чо­ві транс­порт­ні ву­зли.

Про­те ар­мію 2014 і 2016 ро­ків по­рів­ню­ва­ти скла­дно. Во­на справ­ді змі­ни­ла­ся, хоч і за­раз де­які екс­пер­ти ви­слов­лю­ють кри­ти­чні дум­ки що­до вір­но­сті обра­ної стра­те­гії в ре­фор­му­ван­ні Зброй­них сил. На по­ча­тку ве­ре­сня По­ро­шен­ко за­явив, що « укра­їн­ська ар­мія вже на 75% кон­тра­ктна » , крім цьо­го, « по­то­чно­го ро­ку 50 ти­сяч укра­їн­ських до­бро­воль­ців за­пи­са­ли­ся до Зброй­них сил».

На­скіль­ки ефе­ктив­ним є курс ре­фор­му­ва­н­ня ЗСУ, «День» по­ці­ка­вив­ся в екс­пер­тів та вій­сько­вих.

«ЕВОЛЮЦІЇ В КЕРІВНИХ ЛАНКАХ УКРА­ЇН­СЬКОЇ АР­МІЇ НЕ ВІДБУЛОСЯ» Ми­хай­ло «Polyglot», офі­цер ЗСУ:

— Си­ту­а­ція зі Зброй­ни­ми си­ла­ми ду­же гар­но ви­гля­дає в офі­цій­них за­явах, але на пра­кти­ці не все так рай­ду­жно. Це не­без­пе­чна ілю­зія, яка в пе­ре­сі­чно­го гро­ма­дя­ни­на ви­кли­кає вра­же­н­ня, що про­бле­му розв’яза­но. Так, де­які по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня від­бу­ли­ся, на­при­клад у пи­тан­ні ре­чо­во­го та гро­шо­во­го за­без­пе­че­н­ня. Але в усьо­му ін­шо­му я не спо­сте­рі­гаю ні­чо­го до­бро­го. Най­го­лов­ні­ші змі­ни ма­ли б від­бу­ти­ся в най­ви­щій ке­рів­ній лан­ці вій­сько­во­го ко­ман­ду­ва­н­ня. Їх не відбулося. У во­ю­ю­чій ар­мії ро­би­ться акцент на ви­ко­нан­ні та­ких дій, які не ви­ко­ри­сто­ву­ють до­сві­ду остан­ніх двох ро­ків вій­ни. До на­вчаль­них пла­нів жо­дних із цих уро­ків не вне­се­но. Та­ким чи­ном, у на­вчаль­них цен­трах вій­сько­вих го­ту­ють за про­гра­мою кра­ї­ни, яка не зби­ра­є­ться ні з ким во­ю­ва­ти. Їхні сце­на­рії аб­со­лю­тно ві­дір­ва­ні від ре­аль­но­сті. За­раз під­ні­ма­ють го­ло­ви ті офі­це­ри, які 2014 ро­ку не при­йма­ли жо­дних рі­шень або, нав­па­ки, при­йма­ли зло­чин­ні рі­ше­н­ня, які да­лись нам ве­ли­кою кров’ю. Що­до цих лю­дей не роз­по­ча­то жо­дне з роз­слі­ду­вань, і во­ни не тіль­ки за­ли­ши­ли­ся на тих са­мих по­са­дах, а й де­хто з них отри­мав під­ви­ще­н­ня. Це па­хне ку­мів­ством. Це моя дум­ка як вій­сько­во­слу­жбов­ця, ко­трий при­йшов на вій­ну 2014 ро­ку і про­йшов шлях від сол­да­та до офі­це­ра. Тож я з пев­ні­стю ствер­джую, що еволюції в керівних ланках укра­їн­ської ар­мії не відбулося.

«В АР­МІЇ НЕ МАЄ БУ­ТИ ВЕЛИЧЕЗНОГО ВІДПЛИВУ КАДРІВ ВНАСЛІДОК ДЕМОТИВАЦІЇ» Ва­лен­тин БАДРАК, ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­джень ар­мії, кон­вер­сії та роз­збро­є­н­ня:

— По­ня­т­тя кон­тра­ктної ар­мії аб­со­лю­тно не­аде­ква­тне ар­мії про­фе­сій­ній. Ар­мію мо­жна бу­де вва­жа­ти про­фе­сій­ною то­ді, ко­ли ми по­ба­чи­мо, що по­над 50% сол­да­тів та сер­жан­тів із бо­йо­во­го скла­ду бу­дуть ти­ми кон­тра­ктни­ка­ми, які від­слу­жи­ли три і біль­ше ро­ків. То­ді ми мо­же­мо го­во­ри­ти, що це є озна­кою про- фе­сій­ної ар­мії. В ар­мії не має бу­ти величезного відпливу кадрів внаслідок демотивації. А ко­ли в нас у ве­ре­сні з’ яв­ля­є­ться ве­ту­ва­н­ня Пре­зи­ден­том За­ко­ну про мо­жли­вість кон­тра­ктни­ків звіль­ня­ти­ся, то це озна­чає, що існу­ють про­бле­ми са­ме з мо­ти­ва­ці­єю. Ча­сти­на цих кон­тра­ктни­ків є ти­ми, хто хо­тів би ро­зі­рва­ти кон­тракт, але не мо­же цьо­го зро­би­ти че­рез зга­да­не пре­зи­дент­ське ве­ту­ва­н­ня. Тоб­то лю­дей утри­му­ють шту­чно, внаслідок чо­го й ви­ни­ка­ють та­кі по­ка­зни­ки що­до кіль­ко­сті кон­тра­ктни­ків.

Ко­ли ж го­во­ри­ти про са­мих кон­тра­ктни­ків, то при­чи­ною ви­со­ко­го на­бо­ру на кон­тракт є не так пра­гне­н­ня хло­пців слу­жи­ти, як умо­ви еко­но­мі­чної кри­зи в кра­ї­ні, яка спо­ну­кає юна­ків йти в ар­мію. То­му дер­жа­ва ро­бить роз­ра­ху­нок на те, що мо­ло­дим лю­дям, які від­слу­жи­ли стро­ко­ву слу­жбу, про­по­ну­є­ться за­ли­ши­ти­ся в ЗСУ за кон­тра­ктом, адже вдо­ма на них не че­кає ро­бо­та, і пер­спе­ктив не­має. Це не які­сна мо­ти­ва­ція, адже лю­ди­на про­сто пе­ре­бу­ває в си­ту­а­ції без­ви­хо­ді і спри­ймає кон­тра­ктну слу­жбу як пев­ний пе­ре­хі­дний пе­рі­од, а не як своє сві­до­ме по­кли­ка­н­ня з від­по­від­ною мо­ти­ва­ці­єю до на­бу­т­тя до­сві­ду і ро­сту. А остан­нє і є вну­трі­шньою мо­ти­ва­цій­ною ба­зою для фор­му­ва­н­ня про­фе­сіо­на­лі­зму.

Бе­зу­мов­но, для мо­бі­лі­за­ції сил за­раз не­об­хі­дні рі­зні ін­стру­мен­ти для то­го, щоб швид­ко сфор­му­ва­ти обо­ро­ну. Але в стра­те­гі­чній пер­спе­кти­ві зга­да­ні ме­то­ди не є ефе­ктив­ни­ми для фор­му­ва­н­ня про­фе­сій­но­го вій­ська. Як ка­зав пе­да­гог Ан­тон Ма­ка­рен­ко, тут по­трі­бні пер­спе­ктив­ні лі­нії, тоб­то не­об­хі­дно по­ка­за­ти сол­да­то­ві чи сер­жан­то­ві йо­го май­бу­тнє, йо­го ви­го­ди, йо­го пер­спе­кти­ви, так са­мо як і пер­спе­кти­ви для йо­го рі­дних, адже йде­ться про не­без­пе­чний фах з ви­со­ки­ми ри­зи­ка­ми для здо­ров’ я та жи­т­тя. Ра­н­ня пен­сія, піль­го­ві умо­ви для отри­ма­н­ня жи­тла, тоб­то те, що ми зав­жди на­зи­ва­ла мо­ти­ва­цій­ним па­ке­том. Є низ­ка адмі­ні­стра­тив­них мо­жли­во­стей, яких дер­жа­ва по­ки що не ви­ко­ри­сто­вує.

Нам ві­до­мо, що є не­ком­плект у зо­ні бо­йо­вих дій. Цей не­ком­плект свід­чить та­кож про пев­ні де­мо­ти­ва­цій­ні мо­мен­ти і по­мил­ки в роз­ви­тку ар­мії май­бу­тньо­го. Утри­му­ва­ти, з одно­го бо­ку, ве­ли­че­зне вій­сько чи­слен­ні­стю в май­же 250 ти­сяч лю­дей, на яке йдуть ко­шти, в то­му чи­слі, й із бю­дже­ту на пе­ре­озбро­є­н­ня, а з дру­го­го — го­во­ри­ти про кон­тра­ктне вій­сько ,— це озна­чає не­про­фе­сіо­на­лі за ці ю, а шту­чну про­фе­сіо­на­лі за ці ю.

По­трі­бно ство­рю­ва­ти про­фе­сій­не ядро з лю­дей, які пе­ре­бу­ва­ють без­по­се­ре­дньо в зо­ні бо­йо­вих дій. Я по­го­джу­ю­ся з тим, що не­об­хі­дно здій­сню­ва­ти ро­та­цію, щоб са­ме бо­йо­вий до­свід отри­му­ва­ли яко­мо­га біль­ше вій­сько­вих. Адже, та­ким чи­ном, у ра­зі мас­шта­бної агре­сії у нас бу­де до­сить по­ту­жний ре­зерв із від­по­від­ним до­сві­дом, а не те­о­ре­ти­чним уяв­ле­н­ням. Не­об­хі­дно з цих лю­дей, ко­ри­сту­ю­чись від­но­сною пе­ре­ди­шкою, ство­рю­ва­ти про­фе­сій­не ядро ар­мії. Тре­ба та­кож пе­ре­фор­ма­ту­ва­ти чи­слен­ність вій­ська, адже та­ка кіль­кість вій­сько­вих не мо­же бу­ти про­фе­сій­ною. По­трі­бен акцент на яко­сті й ком­пле­кті.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.