Як зла­ма­ти кон­ве­єр ре­пре­сій?

Чо­му ва­жли­во про­я­ви­ти со­лі­дар­ність з укра­їн­ськи­ми жур­на­лі­ста­ми, яких пе­ре­слі­дує Ро­сія

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Артема СЛІПАЧУКА, «День»

«Крем­лів­ська вла­да ого­ло­си­ла ме­не те­ро­рис­ткою, хо­ча я не маю жо­дно­го сто­сун­ку до те­ро­ри­сти­чних актів, у ме­не не­має зброї. Це зро­би­ли тіль­ки то­му, що я вва­жаю Крим те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни», — ка­же крим­ська жур­на­ліс­тка Ан­на Ан­дрі­єв­ська, якій на оку­по­ва­но­му пів­остро­ві за­гро­жує п’ять ро­ків ув’язне­н­ня за се­па­ра­тизм. Ан­на за­раз ме­шкає у Ки­є­ві, бу­ти вдо­ма їй не­без­пе­чно.

Вже тре­тій рік по­спіль 2 ли­сто­па­да світ від­зна­чає Мі­жна­ро­дний день при­пи­не­н­ня без­кар­но­сті за зло­чи­ни про­ти жур­на­лі­стів. У цей день у Ки­є­ві, бі­ля по­соль­ства Ро­сії, про­йшла акція під­трим­ки укра­їн­ських ме­дій­ни­ків, пе­ре­слі­ду­ва­них РФ. Уча­сни­ки по­дії ви­ма­га­ли від Ро­сії звіль­ни­ти Ро­ма­на Су­щен­ка, при­пи­ни­ти пе­ре­слі­ду­ва­н­ня Миколи Се­ме­ни, а та­кож за­кри­ти сфа­бри­ко­ва­ні кри­мі­наль­ні спра­ви про­ти укра­їн­ських жур­на­лі­стів.

Акти­ві­сти у ма­сках Пу­ті­на ви­ши­ку­ва­ли­ся пе­ред по­соль­ством і спо­сте­рі­га­ли, як ін­ші уча­сни­ки за­хо­ду в обра­зах пред­став­ни­ків ро­сій­сько­го су­ду бі­ли­ми ни­тка­ми зши­ва­ють аб­сур­дні спра­ви про­ти укра­їн­ців. Хо­ча всі ці спра­ви трі­щать по швах, зви­ну­ва­чу­ва­ним за­гро­жу­ють ре­аль­ні тер­мі­ни ув’язне­н­ня. Акцію-пер­фор­манс «Ро­сія по­ста­ви­ла на кон­ве­єр роз­пра­ви над укра­їн­ськи­ми жур­на­лі­ста­ми» ор­га­ні­зу­ва­ли Центр ін­фор­ма­ції про пра­ва лю­ди­ни і Центр гро­ма­дян­ських сво­бод.

«ТА­КІ, ЯК МИКОЛА, НЕ ПО­ТРІ­БНІ ОКУПАЦІЙНІЙ ВЛА­ДІ»

Сим­во­лі­чно, що 2 ли­сто­па­да На­ціо­наль­на спіл­ка жур­на­лі­стів Укра­ї­ни ого­ло­си­ла Ми­ко­лу Се­ме­ну ла­у­ре­а­том Пре­мії за за­хист сво­бо­ди сло­ва іме­ні Іго­ря Луб­чен­ка. Ця пре­мія, на­зва­на на честь ві­до­мо­го жур­на­лі­ста і ба­га­то­рі­чно­го ке­рів­ни­ка НСЖУ, цьо­го ро­ку при­су­джу­є­ться вп’яте.

Та­кож Те­тя­на Пе­чон­чик, го­ло­ва прав­лі­н­ня Цен­тру ін­фор­ма­ції про пра­ва лю­ди­ни, по­ві­до­ми­ла, що не­вдов­зі Ми­ко­лу ма­ють ого­ло­си­ти ла­у­ре­а­том жур­на­ліст­ської пре­мії Схі­дно­го пар­тнер­ства іме­ні Пав­ла Ше­ре­ме­та. «Ми бу­кваль­но по­за­вчо­ра ді­зна­ли­ся цю но­ви­ну. Пре­мію Ми­ко­лі вру­ча­ти­муть у Брюс­се­лі, і ми по­да­мо че­рез адво­ка­тів кло­по­та­н­ня, щоб йо­го від­пу­сти­ли ту­ди її отри­ма­ти, — роз­по­від­ає Те­тя­на Пе­чон­чик. — До­бре, що пре­мію при­су­дять Ми­ко­лі Се­ме­ні, — це від­бу­де­ться під час ве­ли­ко­го між­на­ро­дно­го фо­ру­му, де бу­де ба­га­то єв­ро­пей­ських чи­нов­ни­ків і пред­став­ни­ків гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства. Тож це гар­на на­го­да при­вер­ну­ти ува­гу Єв­ро­пи до йо­го спра­ви».

На­га­да­є­мо, Ми­ко­лу Се­ме­ну зви­ну­ва­чу­ють за стат­тею 280.1 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу РФ за ні­би­то за­кли­ки до по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Ро­сії з ви­ко­ри­ста­н­ням ЗМІ. Жур­на­лі­сту за­гро­жує до п’яти ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі. Ни­ні Микола пе­ре­бу­ває у Кри­му під під­пи­скою про не­ви­їзд. Ще кіль­ка мі­ся­ців то­му Ін­сти­тут ней­ро­хі­рур­гії НАМН Укра­ї­ни на­ді­слав жур­на­лі­сту, який має сер­йо­зні про­бле­ми з хреб­том, за­про­ше­н­ня прой­ти курс лі­ку­ва­н­ня. Суд оку­па­цій­ної вла­ди від­хи­лив від­по­від­не кло­по­та­н­ня адво­ка­та Се­ме­ни. Як роз­по­ві­ла Те­тя­на Пе­чон­чик, на­ра­зі слід­ство у спра­ві жур­на­лі­ста за­вер­шу­є­ться, не­за­ба­ром має роз­по­ча­ти­ся її роз­гляд у су­ді.

Чи­та­чі «Дня» ма­ють до­бре зна­ти Ми­ко­лу Се­ме­ну, адже до ане­ксії Кри­му він по­над 15 ро­ків був на­шим ко­ре­спон­ден­том на пів­остро­ві. «Еко­но­мі­ка, по­лі­ти­ка, еко­ло­гі­чні про­бле­ми ре­гіо­ну, а крім то­го — куль­тур­не жи­т­тя АРКзав­жди бу­ли у по­лі йо­го зо­ру. Він та­кож по­стій­но ви­сві­тлю­вав про­бле­ми ре­па­трі­а­ції крим­ських та­тар, на­пи­сав кни­гу про Му­ста­фу Дже­мі­лє­ва. А ще Микола Се­ме­на ду­же лю­бить крим­ську при­ро­ду і зав­жди ро­бив чу­до­ві фо­то­ре­пор­та­жі, — зга­ду­ва­ла ре­да­ктор від­ді­лу ко­ре­спон­дент­ської ме­ре­жі «Дня» Оль­га Хар­чен­ко під час акції під по­соль­ством РФ. — Тоб­то це ду­же про­фе­сій­ний і че­сний жур­на­ліст. А та­кі не по­трі­бні окупаційній вла­ді. І фа­кти­чно ми ба­чи­мо: щоб по­тра­пи­ти під слід­ство в ане­ксо­ва­но­му Кри­му, не по­трі­бно на­віть бу­ти акти­ві­стом, мо­жна про­сто че­сно ро­би­ти свою ро­бо­ту. Фа­кти­чно іде­ться про за­бо­ро­ну на про­фе­сій­ну ді­яль­ність».

«НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ РФ КО­ЖЕН ІЗ НАС МО­ЖЕ БУ­ТИ ЗААРЕШТОВАНИЙ»

Сьо­го­дні укра­їн­ським жур­на­лі­стам тре­ба осте­рі­га­ти­ся на­віть ві­зи­тів до Ро­сії. Ду­же скла­дна си­ту­а­ція у ко­ре­спон­ден­та ін­форм­агент­ства «Укр­ін­форм» Ро­ма­на Су­щен­ка. На­при­кін­ці ве­ре­сня йо­го за­а­ре­шту­ва­ли у Мо­скві, ку­ди він при­їхав у при­ва­тних спра­вах, і зви­ну­ва­ти­ли у шпи­гун­стві. На­ра­зі він пе­ре­бу­ває у СІЗО «Ле­фор­то­во», йо­му за­гро­жує від де­ся­ти до 20 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі. Ма­те­рі­а­ли спра­ви за­кри­ті, ін­фор­ма­цію про Ро­ма­на тре­ба до­бу­ва­ти по кри­хтах.

«Ме­не шо­ку­ва­ла роз­мо­ва з одним на­шим жур­на­лі­стом, який пра­цює для між­на­ро­дно­го ви­да­н­ня. На на­ше про­ха­н­ня одра­зу пі­сля аре­шту Ро­ма­на зро­би­ти ма­те­рі­ал про ньо­го, той ска­зав: «Нам це вже не ці­ка­во. Це бу­ло ці­ка­во під час за­три­ма­н­ня, ми на­пи­ше­мо про ньо­го, ко­ли йти­муть су­ди, бу­де­мо ви­сві­тлю­ва­ти акції. Але про­сто так го­во­ри­ти про Ро­ма­на не­ці­ка­во, бо це про­бле­ма Ро­сії та Укра­ї­ни». Хо­чу, щоб всі ми зро­зумі­ли: ко­жен із нас, хто пе­ре­бу­ває на те­ри­то­рії РФ, мо­же бу­ти заарештований під бу­дья­ким при­во­дом. То­му або ми со­лі­дар­ні й бо­ре­мо­ся за звіль­не­н­ня на­ших ко­лег, або під­да­є­мо се­бе не­без­пе­ці», — акцен­тує Ма­ри­на Син­га­їв­ська, за­сту­пни­ця ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «Укр­ін­фор­му».

Вря­ту­ва­ти укра­їн­ських жур­на­лі­стів мо­же на­сам­пе­ред по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня, прийня­те зав­дя­ки по­ту­жно­му мі­жна­ро­дно­му ти­ску. Від по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії вда­ло­ся звіль­ни­ти кіль­кох укра­їн­ських по­літв’язнів, але РФ про­дов­жує фа­бри­ку­ва­ти спра­ви про­ти на­ших гро­ма­дян, і ймо­вір­ність спра­ве­дли­во­го су­ду — на рів­ні ста­ти­сти­чної по­хиб­ки. Зві­сно, скла­дно до­мог­ти­ся пра­кти­чних ре­зуль­та­тів пі­ке­та­ми, але во­ни не­об­хі­дні — щоб між­на­ро­дна спіль­но­та пам’ята­ла про ро­сій­ське без­за­ко­н­ня і ра­зом з Укра­ї­ною бо­ро­лась за сво­бо­ду жертв ре­пре­сій.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.