Острозь­ка ака­де­мія – уп’яте в Кни­зі ре­кор­дів Укра­ї­ни

До юві­лею у ви­ші про­ве­ли те­а­тра­лі­зо­ва­ний фле­шмоб і на­йма­со­ві­шу де­гу­ста­цію ме­ду

Den (Ukrainian) - - День України - Іри­на ПОКОТИЛЬСЬКА

Цьо­го­річ пер­шо­му ви­що­му на­вчаль­но­му за­кла­ду Укра­ї­ни та Схі­дної Єв­ро­пи — На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ту « Острозь­ка ака­де­мія » — ви­пов­ню­є­ться 440 ро­ків. Упро­довж ро­ку у ви­ші від­бу­ва­ю­ться рі­зно­ма­ні­тні за­хо­ди, при­свя­че­ні юві­лею ви­шу: куль­ту­ро­ло­гі­чний фе­сти­валь « Острог- Ре­не­санс » , свя­тко­ва пре­зен­та­ція Острозь­кої ака­де­мії в Ки­є­ві у На­ціо­наль­но­му Ки­є­во-Пе­чер­сько­му істо­ри­ко-куль­тур­но­му за­по­від­ни­ку «Острозь­ка ака­де­мія: істо­ри­чні ві­хи», від­кри­т­тя но­во­збу­до­ва­но­го на­у­ко­во-ла­бо­ра­тор­но­го кор­пу­су та пер­шо­го пам’ятни­ка Острозь­кій Бі­блії у ви­гля­ді трі­ум­фаль­ної ар­ки з уча­стю Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка.

День на­ро­дже­н­ня ака­де­мії пер­шо­го ли­сто­па­да озна­ме­ну­вав­ся ма­со­вим свя­тку­ва­н­ням, у ме­жах яко­го від­був­ся те­а­тра­лі­зо­ва­ний фле­шмоб і вста­нов­ле­н­ня п’ято­го ре­кор­ду Укра­ї­ни. Під час дій­ства мо­жна бу­ло по­ба­чи­ти то­го­ча­сних жи­те­лів Остро­га й за­снов­ни­ків Острозь­кої ака­де­мії ХVІ— ХVІІ сто­літь. Фле­шмоб роз­по­чав­ся ство­ре­н­ням кар­тин­ки ре­не­сан­сно­го мі­ста Остро­га. Пі­сля цьо­го сту­ден­ти, одя­гне­ні в ака­де­мі­чні ман­тії, ви­ко­ну­ва­ли тан­цю­валь­ні ру­хи, утво­рю­ю­чи фор­му сер­ця, абре­ві­а­ту­ру ОА та ци­фру 440. Увесь за­хід від­був­ся під су­про­від ре­не­сан­сної му­зи­ки та дзво­нів, що ство­рю­ва­ли істо­ри­чну атмо­сфе­ру.

До сло­ва, Острозь­ка ака­де­мія — єди­ний укра­їн­ський виш, який за­не­се­ний до Кни­ги ре­кор­дів Гін­не­са.

« На­ші сту­ден­ти, ви­кла­да­чі та пра­ців­ни­ки уні­вер­си­те­ту — це не­на­че бджо­ли-тру­дів­ни­ці, а уні­вер­си­тет — бджо­ли­ний ву- лик, де всі згур­то­ва­но пра­цю­ють і до­ся­га­ють спіль­ної ме­ти. Мед є уні­каль­ним хар­чо­вим про­ду­ктом, який не мо­же бу­ти ство­ре­ний без ко­пі­ткої ро­бо­ти. То­му сим­во­лі­чним атри­бу­том вста­нов­ле­н­ня ре­кор­ду ста­ла де­гу­ста­ція ме­ду » , — за­зна­чає ре­ктор На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту « Острозь­ка ака­де­мія » , Ге­рой Укра­ї­ни Ігор Па­сі­чник.

За­га­лом для де­гу­ста­ції бу­ло під­го­тов­ле­но 1560 кор­зи­нок з ме­дом, за­галь­на ва­га яко­го ста­но­ви­ла 24 кі­ло­гра­ми 600 гра­мів. За­фі­ксу­вав ре­корд пред­став­ник На­ціо­наль­но­го про­е­кту «Кни­га ре­кор­дів Укра­ї­ни » Оле­ксандр Шу­сте­рук.

ФОТО ОЛЕКСІЯ БИСТРОВСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.