Хто за­мість Горь­ко­го?

Дні­про­пе­тров­ський ака­де­мі­чний те­атр ро­сій­ської дра­ми змі­нює свою на­зву

Den (Ukrainian) - - День України -

Не­об­хі­дність пе­ре­йме­ну­ва­н­ня те­а­тру, на­зва­но­го так в ста­лін­ські ча­си, пов’ язу­ють з про­це­сом де­ко­му­ні­за­ції. Ще влі­тку з бу­дів­лі те­а­тру зня­ли ра­дян­ські ме­мо­рі­аль­ні до­шки та ко­му­ні­сти­чну сим­во­лі­ку. Те­пер на гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня, по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті те­а­тру, ви­не­сли но­ву на­зву. Жи­те­лям мі­ста за­про­по­ну­ва­ли ви­сло­ви­ти із цьо­го при­во­ду свою дум­ку. Як роз­по­ві­ла «Дню» за­ві­ду­ва­чка лі­те­ра­тур­ною ча­сти­ною Га­ли­на Ба­бій, під час обго­во­ре­н­ня бу­ло ба­га­то най­рі­зно­ма­ні­тні­ших про­по­зи­цій. Ба­га­то ме­шкан­ців Дні­пра не ли­ше про­по­ну­ють ви­лу­чи­ти з на­зви най­ста­рі­шо­го в мі­сті те­а­тру сло­во «ро­сі­я­нин » , але і вва­жа­ють, що йо­му не­об­хі­дно на­зва­ти на честь одно­го з ві­до­мих ді­я­чів укра­їн­ської куль­ту­ри — Ле­ся Кур­ба­са, Кар­пен­ка- Ка­ро­го, Ва­ле­рі­а­на Пі­дмо­гиль­но­го. До про­це­су пе­ре­йме­ну­ва­н­ня до­лу­чи­ли­ся та­кі гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, як « Пра­вий се­ктор » . Зро­зумі­ло, є й ті, хто про­по­нує по­вер­ну­ти до­ре­во­лю­цій­ну на­зву — Зи­мо­вий те­атр. Або вза­га­лі ні­чо­го не мі­ня­ти. Про­цес пе­ре­йме­ну­ва­н­ня на­був ши­ро­ко­го ре­зо­нан­су в со­ці­аль­них ме­ре­жах. Гро- мад­ський акти­віст Юрій Ма­лі­мо­нов про­по­нує на­зва­ти те­атр ім’ям укра­їн­сько­го по­е­та і ди­си­ден­та Ва­си­ля Сту­са.

У ці­ло­му ба­га­то жи­те­лів мі­ста зго­дні з тим, що з на­зви те­а­тру слід ви­лу­чи­ти сло­во «ро­сій­ської», щоб від­ни­ні він на­зи­вав­ся «Дні­пров­ський ака­де­мі­чний те­атр дра­ми і ко­ме­дії » . До­ре­чно за­ува­жи­ти, що твор­ча кон­це­пція те­а­тру фор­му­лю­є­ться так: «З су­ча­сни­ка­ми го­во­ри­ти про су­ча­сне і су­ча­сною мо­вою » . Укра­ї­ні­за­цію мі­сце­вих те­а­трів акти­ві­сти Дні­пра вва­жа­ють про­сто не­об­хі­дною. Це під­твер­джу­ють остан­ні по­дії в те­а­траль­но­му жит­ті. На­га­да­є­мо, не­що­дав­но в Те­а­трі опе­ри і ба­ле­ту бу­ло здій­сне­но на­пад на бій­ця ба­таль­йо­ну «Дні­про-1», а пі­зні­ше хо­рис­тка те­а­тру в со­ці­аль­ній ме­ре­жі ви­сло­ви­ла під­трим­ку на­па­да­ю­чій, за­явив­ши, що «мо­ло­тків ви­ста­чить на всіх » . Обу­ре­ні акти­ві­сти на­пи­са­ли звер­не­н­ня до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів.

Як за­ува­жу­ють у те­а­трі ім. Горь­ко­го, остан­нє сло­во що­до пе­ре­йме­ну­ва­н­ня за­ли­ша­є­ться за Дні­про­пе­тров­ською обла­сною ра­дою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.